Wielkanocne rozważanie

„[…] albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3:16).

Moim głębokim pragnieniem jest, aby ta Wielkanoc była czasem refleksji, która pobudzi do zadania sobie pytania: Czym jest dla mnie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa? Rozważanie to dedykuję tym, którzy przechodzą kryzys wiary, wątpią lub poszukują. JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ, POZOSTAWIAJĄC PUSTY GRÓB, a Jego Duch jest dziś dowodem przemiany (duchowej przemiany), jakiej możesz doświadczyć również i ty (Jana 16:7 / Jana 14:16-21 – świadectwa osób, które tego doświadczyły możesz przeczytać, klikając tutaj). Gorąco do tego zachęcam.

„[…] prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Jana 1:9-13) – dowiedz się, czym jest narodzenie z Boga (werset 13.), klikając tutaj.

Wielkanoc to czas, kiedy wielu zastanawia się nad sensem ofiary złożonej na krzyżu przez Pana Jezusa Chrystusa. Sposób okazania miłości (Jana 3:16), jaki wybrał Bóg, jest dla nich dziwny i niezrozumiały z powodu okrucieństwa i formy dokonanej egzekucji. Głównie z tego właśnie powodu dla jednych Wielkanoc jest jedynie wzruszającym, religijnym przeżyciem, a dla innych głupstwem czy mitem pozbawionym jakiegokolwiek sensu.

Co ty myślisz na ten temat?
Jakie znaczenie ma dziś dla ciebie ofiara Pana Jezusa Chrystusa?
Jak ją rozumiesz?

Pismo Święte odkrywa przed nami rąbek tajemnicy śmierci Pana Jezusa. W 1. Liście do Koryntian 1:18-21 Apostoł Paweł pisze: „[…] albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie”.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest to „głupie zwiastowanie” (a może nigdy o tym nie słyszałeś)?

To Dobra Nowina o nadziei i ratunku dla mnie i dla ciebie. Mówi o tym, co Pan Jezus dokonał dla nas na krzyżu na Golgocie i jak możemy to wykorzystać, by uniknąć piekła. Możesz wierzyć lub nie, ale piekło jest realne. W Piśmie Świętym najwięcej na jego temat mówił Pan Jezus. Mówił o tym z miłości do człowieka, ponieważ chciał go ustrzec od wiecznego potępienia. W tym właśnie celu głoszona jest dziś Ewangelia (Efezjan 1:13-19), która porusza kilka ważnych kwestii Bożego planu ratunku zgubionego człowieka:

1) Bóg cię kocha i ma dla ciebie wspaniały plan [plan życia, a następnie zbawienia (Jana 3:16-17)]. Fragment z 1. Listu Jana 4:9-10 mówi nam o tym: „[…] w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze […]”.

2) Przez upadek pierwszych ludzi wszyscy zostaliśmy „zakażeni” grzechem, który stał się aktywnym czynnikiem w życiu każdego człowieka (Rzymian 5:12). Skutkiem tego jest oddzielenie od świętego Boga (utrata zdolności porozumiewania się) i brak możliwości otrzymania pomocy: „[…] gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej […]” (Rzymian 3:23).

Nie zostaliśmy jednak przez Boga odrzuceni.

3) Aby przywrócić zerwany związek z Bogiem i dostąpić usprawiedliwienia, należy odwrócić się od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem” (Dzieje Apostolskie 2:37-40) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] i przyjąć poprzez wiarę Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana [czyli duchowego Przewodnika (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela [Odkupiciela, Pośrednika (1 Tymoteusza 2:5)]. W Ewangelii według Jana 1:12-13 czytamy: „[…] tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” – czym jest narodzenie z Boga, dowiesz się, klikając tutaj.

4) Kiedy się szczerze nawrócisz i przyjmiesz do swojego życia Pana Jezusa Chrystusa, Bóg cię zmieni [odrodzi duchowo (Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] i staniesz się nowym człowiekiem – dzieckiem Bożym zrodzonym z Ducha Świętego.

5) Stając się nowym człowiekiem i żyjąc w Duchu Chrystusowym, zrozumiesz znaczenie krzyża i wkroczysz w bliską więź z Bogiem, odnajdując [dzięki prawdzie (Jana 4:23-24 / 2 Jana 1-4) – więcej o tym tutaj] Boży plan życia, a w nim drogę do zbawienia. W Ewangelii według Jana 14:5-6 zmartwiony Tomasz zapytał: „[…] Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?”, a Pan Jezus odpowiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie […]”.

Religia, przynależność do Kościoła czy jakiejkolwiek denominacji, dobre uczynki, twoja moralność, sakramenty czy nawet fakt, że urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie – nic nie jest w stanie zbawić twojej duszy. Tylko Pan Jezus może to uczynić – dzięki swojemu życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Dlatego zachęcam cię do szczerego przyjęcia zwiastowanej ci Ewangelii, dzięki której możesz stać się prawdziwym dzieckiem Bożym. Proszę, nie odkładaj tego na później – jutro może nie należeć do ciebie.

W jaki sposób możesz zrobić ten pierwszy krok?
Najlepiej skłoń głowę i pozwól Duchowi Świętemu poprowadzić cię w tej krótkiej modlitwie. Proszę, abyś zrobił to szczerze, z głębi swego serca:

Drogi Boże, przepraszam za grzechy, jakie uczyniłem w swoim życiu [przypomnij je sobie i wyznaj je Bogu]. Jestem świadomy, że grzech oddzielił mnie od Ciebie i potrzebuję Twojego przebaczenia. Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za moje grzechy, a następnie zmartwychwstałeś, umożliwiając mi usprawiedliwienie, bliski związek z Bogiem i otrzymanie daru życia wiecznego. Wierzę w to, otwieram drzwi mojego życia i zapraszam Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę, zamieszkaj w moim sercu poprzez Ducha Świętego, zmień mnie, daj mi wiarę, siłę i prowadź mnie zgodnie z Bożą wolą. W Twoje ręce składam moje życie, ufność i nadzieję. Amen.

Modlę się teraz i szczerze ci życzę, abyś:

• odwrócił się od zła i niesprawiedliwości;

• zaczął rozważać Słowo Boże (Pismo Święte);

• zrozumiał i doświadczył tego, że chrześcijaństwo to przede wszystkim więź z Jezusem, a później dopiero zasady i reguły (również religijne) – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj;

• u Jezusa szukał pomocy w rozwiązywaniu problemów;

• cierpliwie oczekiwał Bożej mądrości i mocy, które zmienią twoje życie;

• znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie – gdzie to możesz robić, przekonasz się, klikając tutaj.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, otrzymać pomoc lub wyrazić swoją opinię, napisz: luke@zaJezusem.com
Zapraszam też na stronę internetową: