Biblia i Duch Święty ochroną przed odstępstwem

Bóg ofiarował nam Pismo Święte [Biblię, Słowo Boże (2 Tymoteusza 3:16-17 / Izajasza 34:16) – więcej na ten temat tutaj] oraz swego Ducha [Ducha Świętego (Jana 7:37-39 / Jana 16:13-16) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj], byśmy mogli korzystać z tych jakże cennych darów (Izajasza 34:16 / Dzieje Apostolskie 17:11-12). Stanowią one bowiem elementy, które są kluczowe w ocenie i kontroli drogi, jaką powinien podążać każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin.

2 Tymoteusza 3:16-17
„[…] całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”.

1 Koryntian 2:11-16
„[…] bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może Go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej”.

Poprawne zrozumienie Pisma Świętego (również Bożego przesłania) zależy więc od tego, kto tym kieruje. Można to porównać do gry na instrumencie, którego dźwięki są uzależnione od grającego. W przypadku interpretacji (odbioru, odczytu) treści Pisma Świętego, „grającym” może okazać się Duch Święty (2 Piotra 1:20-21), duch samego człowieka (1 Koryntian 2:11), błędni nauczyciele (2 Piotra 2:1-3) lub sam szatan (Łukasza 4:1-13). Tekst Biblii i Duch Święty są jak plaster i miód – jedno służy jako naczynie dla drugiego – z jedną różnicą: miód można usunąć z plastra, jednak Ducha Świętego nie można oddzielić od tekstu Pisma. Wówczas bowiem zaistniałoby niebezpieczeństwo niewłaściwego odbioru jego przesłania (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), co z kolei wiązałoby się z błędnym odbiorem woli Bożej dla naszego życia.

2 Piotra 1:19-21
„[…] mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. (20) Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. (21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”.

Brak przewodnictwa Ducha Świętego doprowadza do tego, że człowiek idzie za radą własnego serca [swoich uczuć (Mateusza 15:18-19 / Jeremiasza 17:9-10 / Przypowieści Salomona 28:26) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], które jest sterowane przez zwodnicze bodźce (obce Bogu). W Liście do Hebrajczyków 3:7-19 Apostoł Paweł (wykorzystując błędy z historii Izraela) pokazuje, jak łatwo można znaleźć się poza Bożą wolą (właśnie przez nasze uczucia – ludzkie serce): „[…] dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, (9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich […]” (Hebrajczyków 3:7-10).

Jeremiasza 17:9
„[…] najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze; któż je pozna?”

Mateusza 15:18-20
„[…] ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. (20) To właśnie kala człowieka […]”.

Pismo Święte przedstawia serce jako ośrodek życia uczuciowego, centrum wrażeń i odruchów emocjonalnych, natomiast rozum jako ośrodek racjonalnego myślenia. Ten biblijny sposób rozumienia jest często wykorzystywany w mowie potocznej – doskonale wiemy, co to znaczy, że ktoś ma wielkie serce, kierował się sercem lub że kogoś poniosło serce. Brak zrozumienia tego tematu może mieć tragiczne skutki dla życia człowieka (przed czym przestrzega Słowo Boże):

Przypowieści Salomona 28:26
„[…] kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny”.

Serce dyktuje swoje wymagania i żądania bez poddania ich racjonalnej ocenie, bez ważenia argumentów „za” i „przeciw”, bez trzeźwej analizy sytuacji (w naszym przypadku właściwego zrozumienia Bożego przesłania). I na tym właśnie polega niebezpieczeństwo kierowania się emocjami (nie Duchem Świętym), czyli postępowania za radą własnego serca (uczuć).

Z powodu rosnącej liczby fałszywych religii, Kościołów i nauczycieli należy położyć pełną ufność w Bogu, który pragnie do nas mówić poprzez Ducha Świętego (więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj). Droga do zbawienia jest jedna (bezcenna), określona w Bożym planie i przymierzu. W Biblii znajdujemy wiele proroctw (również napomnień) dotyczących fałszywych nauk (również nauczycieli i proroków), które kierować będą człowieka w błędne zrozumienie Boga i Jego woli.

2 Piotra 2:1-2
„Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona […]”.

Galacjan 1:8-9
„[…] ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!”.

Marka 13:5-6
„[…] wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. (6) Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą”.

Marka 13:22-23
„[…] powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych. (23) Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam wszystko”.

Zachowaj w tym ostrożność!!!!
Fałszywi nauczyciele, kierując się uporem swego serca (nie Duchem Świętym), odstępują od prawdy i zwiastują pragnienia swego serca. Bądź więc roztropny i uważaj, na co patrzą twoje oczy, czego słuchają twoje uszy i za czym podążają twoje myśli. Posłuchaj, co na ten temat mówi Bóg: „[…] tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! (17) Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą Słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. (18) Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego Słowo, by móc zwiastować? (19) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. (20) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie” (Jeremiasza 23:16-20).

Izajasza 30:1
„Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu”.

Dzięki Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu możemy zabezpieczyć się przed odstępstwem. Są to jedyne pełne i nieomylne źródła objawiające Bożą wolę, Jego naturę, charakter, powinny więc być dla nas najwyższym autorytetem w sprawach wiary (na naszych codziennych ścieżkach, po których chodzimy z Panem). Człowiek jest omylny – rodzi się i umiera, pozostawiając po sobie niejasną historię (i tradycje). Dlatego pamiętaj: „[…] wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. (7) Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! (8) Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki” (Izajasza 40:6b-8).

Zaufaj więc Bogu, żyj w Duchu Świętym (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj) i czytaj Pismo Święte. Bóg nigdy nie zaprze się swego Słowa, gdyż jest Bogiem wiernym i sprawiedliwym: „[…] wierność i prawo są dziełami rąk Jego, wszystkie Jego nakazy są niezawodne, (8) ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. (9) Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. (10) Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki” (Psalm 111:7-10).

Napisz, jeśli chcesz więcej informacji:
luke@zaJezusem.com
lub odwiedź stronę internetową: