Dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego?

Na świecie jest tyle zła, ponieważ to szatan (nie Bóg) jest jego władcą:

Łukasza 4:5-6
„[…] i wyprowadził Go na górę, i pokazał Mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. (6) I rzekł do Niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. (7) Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie”.

Jana 14:30
„[…] już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie”.

Efezjan 6:11-12
„[…] przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”.

2 Koryntian 4:3-4
„[…] a jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga”.

Efezjan 2:1-2
„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni […]”.

Jana 12:31-32
„[…] teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. (32) A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.

Pozwól, że krótko to wyjaśnię.
W dalekiej przeszłości (jeszcze przed stworzeniem ziemi) szatan (Lucyfer) był potężnym aniołem, który został stworzony przez Boga jako czysta i święta istota, wyznaczona do służby przy Bożym tronie (nie do władzy). Niestety zbuntował się (mając wolną wolę) przeciwko Bogu (Izajasza 14:5-15 / Ezechiela 28:12-15), pociągając za sobą innych aniołów i stał się Bożym przeciwnikiem. Jest on (jak i upadłe anioły) nieśmiertelny, więc Bóg odsunął go od pełnionych w niebie funkcji (utracił swoje pierwotne prawa i przywileje), „strącił w atmosferę”, gdzie teraz z Jego woli działa (więcej na ten temat tutaj). Szatan (zwany wężem) spowodował upadek ludzkości (1 Mojżeszowa 3:1-6), posiada władzę nad zhierarchizowanym imperium zła, sferą podniebną (Efezjan 2:2), upadłymi aniołami (Objawienie Jana 12:7), nieodrodzoną duchowo ludzkością (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj) i światem (Jana 12:31 / 2 Koryntian 4:4).

Pismo Święte nie mówi, że Bóg bezpośrednio rządzi tym bezbożnym światem, który w obecnym czasie pozostaje w stanie buntu, zniewolony przez szatana. Dlatego jest tu tyle zła, okrucieństwa, niesprawiedliwości, korupcji, cierpienia i śmierci. W żadnym wypadku Bóg nie pragnie tego bałaganu, nie jest też jego sprawcą (nie pozostaje on w zgodzie z Jego doskonałą wolą). Z tego właśnie powodu przyszedł Jezus – by zrobić porządek, ustanowić Królestwo Boże, zniszczyć dzieła szatana i wyzwolić stworzenie spod jego panowania. Królestwo Boże kryje w sobie idee przyjścia Pana na ziemię w celu okazania Jego mocy i chwały, a także zademonstrowania praw sprzeciwiających się panowaniu szatana i wynikającemu z niego biegowi rzeczy na ziemi. Trudno ci będzie pojąć Nowy Testament (i między innymi powód, dla którego przyszedł Jezus), jeśli nie zrozumiesz, że szatan jest bogiem tego świata (na co Bóg pozwolił, ale nie On tak ustanowił).

Rzymian 11:32-36
„[…] albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego! (34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? (35) Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen”.

Galacjan 3:22
„[…] lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą”.

Bóg dał ludziom wolną wolę (do niczego ich nie zmusza) i ograniczył swą nadrzędną władzę na ziemi, aby umożliwić im wolność w dokonywaniu wyborów (pomiędzy dobrem a złem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością, posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, prawdą a fałszem, ufnością a nieufnością, życiem w Bożej obecności a życiem bez Niego) – więcej na ten temat tutaj.

Psalm 12:6
„[…] wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz powstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie”.

Jana 12:26
„[…] jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój”.

Marka 8:34
„[…] potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”.

Objawienie Jana 22:17
„[…] a Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota”.

Nie oznacza to, że Bóg jest całkowicie pozbawiony władzy nad bezbożnym światem – wszystko dzieje się za Jego przyzwoleniem i pod Jego kontrolą (przeczytaj Księgę Joba, a przekonasz się, w jaki sposób to działa). Taki porządek jest jednak tymczasowy, gdyż w ustalonym przez siebie czasie Bóg dokona sprawiedliwego sądu, zniszczy szatana i panujące na świecie bezbożne systemy, a także wszelkie zło (z tego właśnie powodu przyszedł Jezus – więcej na ten temat tutaj). Dopiero wówczas panowanie nad światem przypadnie w udziale Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który królować będzie na wieki: „[…] i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Objawienie Jana 21:3-4).

Jesteśmy teraz na etapie „pierwszych rzeczy” (Objawienie Jana 21:4b). Myślę, że znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje pytanie: dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego? Dziękuję, luke@zaJezusem.com