Dowody na wiarygodność Pisma Świętego

Zostały już napisane setki książek udowadniających, że: „[…] całe Pismo przez Boga jest natchnione […]” (2 Tymoteusza 3:16a). Dziś większość ludzi nie czytała żadnej z tych książek, a w rzeczywistości niewielu przeczytało samą Biblię. Dlatego panuje powszechne przekonanie, że jest ona pełna błędów, kontrowersji, a ponadto nie pasuje do naszego nowoczesnego świata. Jeśli jednak ta wspaniała Księga wszechczasów przekazuje Boże poselstwo (które jest nieomylne i posiada najwyższy autorytet), wówczas każdy, kto ją odrzuca, powinien pomyśleć nad konsekwencjami tej decyzji, a także zwrócić uwagę na to, co jest właściwym przeznaczeniem Pisma Świętego: „[…] pożytecznego do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany […]” (2 Tymoteusza 3:16b-17).

Ktokolwiek, kto czuje się zachęcony i przestudiuje poniższe dowody na wiarygodność Pisma Świętego, z pewnością dojdzie do wniosku, że twierdzenie, iż ta wspaniała Księga stanowi Bożą inspirację i jest niezwykle użyteczna, jest całkowicie uzasadnione. Serdecznie zapraszam:

#1 Spełnione proroctwa

Od jasnowidzów, spirytystów, wróżbiarzy i innych wizjonerów dowiadujemy się o różnych przepowiedniach, z których bardzo niewiele spełnia się choćby w 50%, a żadna nie jest absolutnie dokładna – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Również wśród starożytnych i współczesnych ksiąg nie znajdziemy takiej, która mogłaby równać się z Biblią. Pełne niejasności (i z reguły błędne) są proroctwa takich ludzi jak Jeanne Dixon, Nostradamus itp., a także księgi innych religii: Koran, pisma Konfucjusza, Księga Mormona itd. – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Patrząc na Biblię, widzimy, że setki jej proroctw wypełniły się – i to dosłownie, ze szczegółami. Biblia zawiera około 2500 takich proroctw, stanowiących około 27% jej całej zawartości. Około 2000 z tych proroctw już się wypełniło, a prawdopodobieństwo przypadkowego ich spełnienia jest mniejsze od prawdopodobieństwa 1 do 10 (10-1). Dodatkowo skoro większość z tych proroctw jest wzajemnie niezależna, to prawdopodobieństwo równoczesnego (przypadkowego) spełnienia się ich (przy założeniu, że prawdopodobieństwo spełnienia każdego z nich równe jest 10-1) będzie równe 10-2000 (praktycznie rzecz biorąc bliskie zeru).

Wiadomo jest, że nikt oprócz Boga nie może przepowiedzieć przyszłych wydarzeń. Spełnione proroctwa są więc doskonałym dowodem na to, że to On natchnął biblijnych pisarzy – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

#2 Niezwykła dokładność historyczna

Dokładność historyczna ksiąg Pisma Świętego jest również niesamowita, znacznie przewyższająca dokładność dokumentów z Egiptu, Asyrii itd. W ubiegłym wieku niezliczone biblijne opisy zostały potwierdzone archeologicznie. Doktor Nelson Glueck (prawdopodobnie największy współczesny autorytet w dziedzinie archeologii Izraela) powiedział: „[…] żadne archeologiczne odkrycie nie jest w sprzeczności z biblijnymi opisami. Dokonano wiele archeologicznych odkryć, które bardzo wyraźnie potwierdziły dokładność szczegółów historycznych pochodzących z biblijnych opisów. Równocześnie poprawna ich ocena umożliwiła dokonanie innych niesamowitych odkryć […]” – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

#3 Dokładność naukowa

Innym uderzającym dowodem na to, że Pismo Święte stanowi Bożą inspirację, jest fakt, że w biblijnych opisach możemy znaleźć wiele reguł współczesnej nauki. Znalazły się one tam na długo przed tym, zanim naukowcy stwierdzili i udowodnili, że istnieją. Na przykład:

• kulistość Ziemi (Izajasza 40:22),
• nieskończona wielkość wszechświata (Izajasza 55:9),
• prawo zachowania masy i energii (2 Piotra 3:7),
• cykle hydrologiczne (Kaznodziei Salomona 1:7),
• niezliczona ilość gwiazd (Jeremiasza 33:22),
• prawo zwiększania się entropii (Psalm 102:25-27),
• znaczenie krwi dla procesów życia (3 Mojżeszowa 17:11),
• cykliczność w atmosferze (Kaznodziei Salomona 1:6),
• pola grawitacyjne (Joba 26:7).

Oczywiście prawa te nie występują w Biblii w technicznej terminologii współczesnej nauki, lecz są z nią zgodne. Ogromne znaczenie ma również fakt, że w Biblii nie znaleziono rzeczywistych błędów (w dziedzinie naukowej, historycznej lub innej), choć wielu się ich doszukuje. Konserwatywni bibliści zawsze są w stanie znaleźć rozsądne wyjaśnienia, potwierdzając prawdziwość i Boskie natchnienie Pisma Świętego – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

#4 Unikalna struktura

Należy zwrócić również uwagę na unikalną budowę Biblii. Jest ona zbiorem 66 ksiąg [39 ksiąg Starego Testamentu (pisma hebrajskie) i 27 ksiąg Nowego Testamentu (pisma greckie)], napisanych przez ponad 40 różnych autorów w przeciągu ponad dwóch tysięcy lat. Autorzy ci w czasie pisania nie orientowali się, że ich przesłanie zostanie włączone do Biblii, a jednak każde z nich służy Bożemu celowi jako część całości, do której idealnie pasuje. Każdy, kto studiuje Biblię, będzie ciągle napotykał na niesamowite strukturalne i matematyczne wzorce, przeplatające się z zawiłością i symetrią, których nie można tłumaczyć jako przypadek lub zbieg okoliczności – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

#5 Unikalny efekt Biblii

Biblia jest również wyjątkowa pod względem wpływu, jaki wywiera na ludzi, a nawet całe narody. Została przetłumaczona, a następnie sprzedana w większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek inna książka. Jest więc bestsellerem wszechczasów. Ujmuje ludzkie serca i umysły, jest umiłowana w każdej rasie, każdym narodzie i pokoleniu, przez bogatych, biednych, wykształconych i prostych, królów i zwykłych ludzi, różnego pochodzenia i o różnych stylach życia. Żadna inna książka nie wywarła tak wielkiego wpływu na świat, z tak trwałymi efektami.

#6 Świadectwa tych, którzy uwierzyli

Dodatkowy dowód na to, że Biblia pochodzi od Boga, znajdujemy w świadectwach tych, którzy w nią uwierzyli – świadectwa niektórych z tych osób możesz przeczytać, klikając tutaj. Niezliczone rzesze ludzi (w przeszłości i obecnie) przekonały się w osobistych doświadczeniach, że zawarte w Biblii obietnice są prawdziwe, rady dobre, polecenia i zakazy mądre, a wspaniałe poselstwo zbawienia aktualne, skierowane do każdego człowieka.

#7 Unikalność powstania i przetrwanie Biblii

To fenomen, że księga tak dawno napisana przetrwała aż do naszych czasów. Wielu ludzi tak mocno wierzyło w to, że Biblia jest Bożym dziełem, że byli w stanie za nią umrzeć – więcej na temat powstania Biblii dowiesz się, klikając tutaj, a na temat tego, w jaki sposób przetrwała, tutaj.

Zachęcam więc do dokonania następnego kroku w twoim życiu. Do poznawania tej wspaniałej Księgi, która może cię obdarzyć mądrością Bożą ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa – więcej na temat Pisma Świętego tutaj.

Opracował na podstawie różnych materiałów Luke.