Bałwochwalstwo w świetle nauki Słowa Bożego

W potocznym myśleniu bałwochwalstwo kojarzy się nam z oddawaniem czci posągom, obrazom, wszelkiego rodzaju okultyzm, spirytyzm, modlenie się i czczenie innych bogów. Istnieje również przekonanie, że ma to miejsce w innych kulturach, religiach, kościołach lub denominacjach. Czytając Pismo Święte dowiadujemy się jednak, że bałwochwalstwo jest pojęciem szerszym. Dla przykładu:

1. Chciwość jest podciągnięta pod bałwochwalstwo – Efezjan 5:5 / Kolosan 3:5.

2. Obżarstwo, pijaństwo, wszeteczeństwo – 1 Koryntian 10:6-17.

3. Stawianie świeckich wartości życia [(Galacjan 5:19-21), wartości tego świata (1 Jana 2:15-17)], ponad duchowe (Galacjan 5:22-23), Boże wartości (Galacjan 6:7-8 / Rzymian 8:1-13) jest bałwochwalstwem – Marka 12:30 / Łukasza 14:33 / Mateusza 10:37-39 – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

4. Odstępstwo od przykazań Bożych jest bałwochwalstwem – 4 Mojżeszowa 15:38-40 / 5 Mojżeszowa 6:13-25.

A więc dotyczy to również:

5. Oddawania czci i chwały innej osobie niż Bogu – Izajasza 42:1-9.

6. Oddawania pokłonu i służba komuś innem niż Bogu – Mateusza 4:8-10 / Objawienie Jana 19:9-10 / Objawienie Jana 22:8-9 / Dzieje Apostolskie 10:25-26.

7. Sporządzania podobizn człowieka, rzeczy materialnych i stwarzanie z nich idolii (symboli religijnych itp.) do czczych rzeczy – 5 Mojżeszowa 4:15-24.

8. Klękania przed posągami – Izajasza 44:9-20.

9. Wiara, ufność i uleganie nadprzyrodzonym przejawom mocy sprzeciwiającym się Słowu Bożemu – Mateusza 7:21-23 / Kolosan 2:16-20 / Kolosan 2:4-10 – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

10. Modlitwa o pomoc, wstawiennictwo (pośrednictwo) do innych osób niż Jezus – 1 Tymoteusza 2:5-7 / Jana 14:5-7 / Hebrajczyków 9:14-17 / Dzieje Apostolskie 4:10-12 / 1 Jana 2:1-3 / Jana 14:13-18 / Hebrajczyków 9:24.

Bóg przedstawia się nam w Piśmie Świętym jako „Bóg zazdrosny” (2 Mojżeszowa 20:4-5 / 5 Mojżeszowa 4:23-25), zastrzegając Sobie pierwszeństwo, cześć i chwałę (Mateusza 10:37). Dopuszczasz się więc bałwochwalstwa w przypadku; kiedy rzeczy lub myśli „z tego świata” (cielesne lub duchowe – różne Duchowi Świętemu), stają się celem twoich wartości, pragnień lub zaufania, wypierając Boga na dalszy plan (Mateusza 16:22-26 / Jana 12:24-26). W Ewangelii Mateusza 22:36-38 pewien faryzeusz zapytał Jezusa; …(36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe? (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie…

Praktykując to, unikasz bałwochwalstwa.
Osoby nie znające Boga [osoby duchowo martwe (Jana 3:1-7) – co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], stwarzają sobie własny „wizerunek” Boga lub tak zwaną „własną wiarę,” dopasowując do osobistych pragnień, przeżyć, potrzeb (popularna dziś ewangelia sukcesu – więcej na ten temat, kliknij tutaj) lub tradycji religijnych (Przypowieści Salomona 4:23 / Jeremiasza 17:9 / Hebrajczyków 3:10). Dlatego w Liście do Efezjan 4:22-24 Apostoł Paweł pisze; …(22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.

Zastosowanie powyższych reguł (Efezjan 4:22-24), wdroży w twoje życie wolę Bożą, a ty oddasz Mu należną chwałę i cześć (2 Koryntian 5:14-15). W Liście do Rzymian 12:1-2 Apostoł Paweł pisze; (1) Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Bóg jest; wieczny, nigdy się nie zmienia (Malachiasza 3: 6), traktuje bałwochwalstwo w ten sam sposób, Jego Słowo i łaska są wciąż aktualne, a ty możesz to przyjąć lub odrzucić (Jana 12:47-48) – jeśli chcesz przyjąć, kliknij tutaj. Bądź przy tym świadomy; …(9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą (1 Koryntian 6:9-10).

Dlatego mam pytanie:
Czy skonfrontowałeś swój duchowy stan ze Słowem Bożym? Możesz to zrobić, klikając tutaj. Jeśli na pierwszym miejscu (ponad Bogiem i Jego wolą), stawiasz pieniądze, karierę, pracę lub nawet rodzinę, dopuszczasz się bałwochwalstwa (Mateusza 10:32-42).

Czy to znaczy, że nie masz pracować i troszczyć się o rodzinę?
Z pewnością NIE, ponieważ służba Bogu (zgodnie z przesłaniem Nowego Przymierza) nie wyklucza służby dla ludzi lecz ją wypełnia.

Rzymian 13:7-10
…(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. (8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.

Bóg nie kwestionuje potrzeby pracy, posiadania rodziny czy pieniędzy:

• Praca jest Bożym wymogiem (Efezjan 4:22-28).

• Miłość do rodziny jest Bożym wymogiem (Marka 7:8-13 / 1 Tymoteusza 5:8).

• Pieniądze same w sobie nie są złem lecz miłość do pieniędzy (1 Tymoteusza 6:10).

Nasuwa się więc pytanie; gdzie kończysz i jak daleko posuwasz w szafowaniu dobrami, które powierzył ci Bóg; praca, rodzina, pieniądze czy inne dobra materialne. CZY CZASAMI NIE PRZYSŁANIAJĄ CI ONE BOŻEGO PRZESŁANIA, POWOŁANIA LUB SŁUŻBY?

Jeśli tak, dopuszczasz się bałwochwalstwa.

Mateusza 10:37-39
…(37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. (38) I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. (39) Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.

BÓG POWINIEN BYĆ W TWOIM ŻYCIU NA PIERWSZYM MIEJSCU – DOPIERO PÓŹNIEJ WSZYSTKO INNE. Dlatego w Ewangelii Łukasza 14:33-35 Pan Jezus powiedział; …(33) Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. (34) Dobrą rzeczą jest sól; jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? (35) Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

JEŚLI BÓG NIE JEST W TWOIM ŻYCIU NA PIERWSZYM MIEJSCU, JESTEŚ ZWIETRZAŁĄ SOLĄ, a SÓL TAKĄ PRECZ WYRZUCĄ (Łukasza 14:34-35 / Mateusza 5:13). CZY ROZUMIESZ TO?

Jeśli TAK (obawiając jednak tak wielkiego wyzwania) nie zamartwiaj się i nie borykaj z tym sam. Boża miłość nie pozostawi cię w samotnej walce. On zna twoje najskrytsze myśli, słabości i wie, co utrudnia ci pełne oddanie. Dlatego tych, którzy usłyszą Jego głos i otworzą „drzwi serca” Bóg pragnie wspomóc i poprowadzić do źródeł Swej mocy (1 Koryntian 1:18 /1 Koryntian 2:4-5) – co jest tego źródłem dowiesz się, klikając tutaj.

CZY CHCIAŁBYŚ COŚ Z TYM ZROBIĆ?
Po więcej informacji, kliknij tutaj.

Objawienie Jana 22:12-16
…(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.

Dziękuję, Luke,
luke@zaJezusem.com