Czym jest i o czym mówi Ewangelia?

„[…] idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony (Marka 16:15-16)”.

Ewangelia jest nauką (formą przekazu, zwiastowaniem, poselstwem, Dobrą Nowiną, wiadomością), dzięki której możesz poznać i przyjąć Boży plan ratunku (Boży sposób na życie), by uniknąć piekła – więcej na temat tego miejsca dowiesz się, klikając tutaj. Głównym Jej przesłaniem jest niesienie informacji o Jezusie Chrystusie (Synu Bożym), który zstąpił z nieba (jako Bóg), przyjął ciało człowieka, żył na ziemi bezgrzesznym życiem (dając przykład do naśladowania), został niewinnie skazany na śmierć, umarł na krzyżu (dokonując dzieła odkupienia), zmartwychwstał, dał świadectwo, że żyje, w ciele został wzięty do nieba, zasiadł tam (po prawicy Ojca) jako nasz Pośrednik i wkrótce powróci na ziemię, aby zabrać tych, którzy w Niego uwierzyli (jeśli nie rozumiesz, dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu, kliknij tutaj).

Ewangelia zawiera również inne informacje, założenia, ostrzeżenia, wytyczne, wskazówki, plan (2 Koryntian 9:13 / Rzymian 2:16 / 1 Tesaloniczan 3:1-2) i jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy: „[…] bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rzymian 1:16-17). Dlatego proszę teraz, abyś otworzył swoje serce i wysłuchał, o czym mówi Ewangelia, która porusza kilka ważnych kwestii związanych z Bożym planem zbawienia człowieka:

1) Przez upadek pierwszych ludzi [Adama i Ewy (1 Mojżeszowa 3:1-24)] zostaliśmy oddzieleni (duchowo) od świętego Boga, Jego planu i żyjemy pod klątwą (1 Mojżeszowa 3:17): „[…] albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie […]” (Rzymian 5:16b). W wyniku tego upadku ludzka natura uległa skażeniu – staliśmy się grzesznikami, wybieramy samowolną drogę życia, w której aktywnym czynnikiem jest grzech (Rzymian 3:23 / Rzymian 5:12). Skutki tego wyjaśnia Prorok Izajasz: „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy […]” (Izajasza 59:1-2). Stan, w jakim się znajdujemy (zerwany związek i relacja z Bogiem, odseparowanie od Niego), powoduje, że nie czujemy bliskości Boga, żyjąc często w niepewności i stresie, będąc poddani wpływom i okolicznościom otaczającego nas grzesznego świata i rzeczy mu podległych. Konsekwencją tego jest śmierć i wieczne oddzielenie od Boga w miejscu zwanym piekłem (2 Tesaloniczan 1:8-9).

2) Bóg w swej naturze (święty i sprawiedliwy) nie może mieć związku z grzesznym człowiekiem, nie może też tolerować zła ani występować przeciwko prawu, które mówi: „[…] zapłatą za grzech jest śmierć […]” (Rzymian 6:23a). Dlatego w swym miłosierdziu przygotował plan ratunku, pomoc dla grzesznego człowieka – aby zadośćuczynić sprawiedliwości, wyznaczył Pośrednika, swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, na ofiarę przebłagalną, gładzącą grzech ludzkości (wzór baranka paschalnego – przeczytaj 2 Mojżeszową 12:3-13 / 1 Koryntian 5:7 i Hebrajczyków 9:1-28). Fragment z 1. Listu Jana 4:9-10 mówi nam o tym: „[…] w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze […]”.

Izajasza 42:1-7
„Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności”.

3) Aby skorzystać z Bożego planu ratunku, należy odwrócić się od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem” (Dzieje Apostolskie 2:37-40) – więcej na ten temat tutaj] i przyjąć poprzez wiarę Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana [czyli życiowego Przewodnika (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela [Mesjasza, Odkupiciela, Pośrednika (1 Tymoteusza 2:5)]. W Ewangelii według Jana 1:12-13 napisane jest: „[…] tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga […]”.

4) Kiedy szczerze przyjmiesz Jezusa, Bóg obdaruje cię Duchem Świętym (Duchem Chrystusowym), który zmieni twoje dotychczasowe życie [Biblia nazywa to „duchowym odrodzeniem” (Tytusa 3:3-6), „nowym narodzeniem” (Jana 3:1-8), „narodzeniem z Boga” (Jana 1:13) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Wówczas dopiero staniesz się dzieckiem Bożym i rozpoczniesz z Jezusem wspaniałą przygodę [(Jana 10:7-15 / Jana 15:1-7) – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj].

5) Poprzez życie, w którym kierowany jesteś Duchem Chrystusowym, wkroczysz w bliską więź z Bogiem (duchową więź), odnajdując Boży plan życia (sposób na życie), a w nim drogę do zbawienia. W Ewangelii według Jana 14:5-6 zmartwiony Tomasz zapytał: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?”, a Pan Jezus odpowiedział mu: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie […]”.

Wiary zbudowanej na fundamencie Jezusa nie możesz odziedziczyć, nauczyć się czy jakimś sposobem jej wypracować (Efezjan 2:4-5 i 8-10). Przeżyj spotkanie z Chrystusem osobiście (jeśli chciałbyś przeczytać świadectwo osoby, która tego doświadczyła, kliknij tutaj), co zapoczątkuje nowy etap twojego życia, ratując cię od wiecznego potępienia.

W jaki sposób możesz to zrobić?
Najlepiej skłoń głowę i poproś Ducha Świętego, aby poprowadził cię w tej krótkiej modlitwie. Proszę, abyś zrobił to szczerze, z głębi swego serca:

Drogi Boże, przepraszam za grzechy, jakie uczyniłem w swoim życiu [przypomnij je sobie i wyznaj je Bogu]. Dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś za moje grzechy, umożliwiając mi usprawiedliwienie i otrzymanie daru życia wiecznego. Wierzę, że zmartwychwstałeś i siedzisz po prawicy Ojca i stamtąd mogę otrzymać od Ciebie pomoc. Otwieram drzwi mojego życia i zapraszam Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę, zamieszkaj w moim sercu poprzez Ducha Świętego, zmień mnie, daj mi wiarę, duchową siłę i prowadź mnie zgodnie z Twoją wolą. Moje życie, ufność i nadzieję składam w Twoje ręce. Amen.

Modlę się teraz i szczerze ci życzę, abyś:

• cierpliwie oczekiwał odpowiedzi na swoją modlitwę;

• odwrócił się od grzechu i niesprawiedliwości – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj;

• zrozumiał i doświadczył tego, że chrześcijaństwo to przede wszystkim więź z Jezusem, a później dopiero reguły – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj;

• zaczął czytać i rozważać Słowo Boże (Pismo Święte);

• u Jezusa szukał pomocy w rozwiązywaniu problemów;

• znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie – gdzie możesz to zrobić, przekonasz się, klikając tutaj.

Jeśli chcesz więcej informacji, napisz: luke@zaJezusem.com
lub odwiedź stronę internetową: