Jak dostąpić zbawienia?

Poniższe prawdy zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego i pokazują, w jaki sposób możesz dostąpić zbawienia, rozpocząć bliskie życie z Bogiem już tu, na ziemi, a po śmierci znaleźć się z Nim w Jego Niebiańskim Królestwie.

Prawda #1
Bóg miłuje cię i ma dla twojego życia wspaniały plan.

1 Jana 4:9-10
„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”.

Jana 10:10
„[…] ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Prawda #2
Przez grzech zostałeś oddzielony od Boga, nie możesz doświadczać Jego miłości i poznać Bożego planu dla swojego życia.

Rzymian 3:23
„[…] wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.

Rzymian 3:10-12
„[…] jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego”.

Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że człowiek został stworzony do życia w społeczności z Bogiem, ale przez stan w jakim się znajduje wybrał niezależną drogę. Rezultatem tego jest zerwana wspólnota (więź z Bogiem). Dzieli więc nas ogromna przepaść, której nie możemy pokonać własnym wysiłkiem (działając charytatywnie, będąc uczciwym, dobrym, etycznym, gorliwym czy religijnym): „[…] albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Prawda #3
Bóg przygotował plan ratunku, w którym Jezus (Mesjasz, Zbawiciel) jest rozwiązaniem problemu oddzielenia, winy, kary, grzechu i śmierci.

1 Tymoteusza 2:5-6
„[…] albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”.

Jana 3:16
„[…] albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne”.

Święty Bóg stworzył pomost nad przepaścią oddzielającą Go od grzesznego człowieka. Jest nią krzyż Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23), dlatego też Bóg posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu, wziął na siebie nasze grzechy, płacąc za nie należną karę – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Niestety, nie wystarczy jedynie znać czy rozumieć te prawdy…

Prawda #4
Abyś mógł doświadczać Bożej miłości i więzi (już tu, na ziemi, a po śmierci w niebie), musisz się nawrócić (odwrócić od grzesznego stylu życia – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj) i przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Jana 1:12
„[..] a wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.

Dzieje Apostolskie 3:18-23
„[…] Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie”.

Należy więc przyjąć Jezusa do swojego życia – poprzez wiarę, aktem własnej woli. Oznacza to odwrócenie się od naszego „ja”, grzesznego stylu życia, doświadczenie przebaczenia grzechów i pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia i przekształcenie go według Jego woli. W Liście Pawła do Rzymian 10:9-11 napisane jest: „[…] bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony”.

Jeśli pragniesz to uczynić i doświadczyć bliskiej więzi z Bogiem, jeśli jesteś zmęczony byciem w niewoli swoich grzechów lub uzależnień, jeżeli pragniesz żyć z Bogiem całą wieczność – zachęcam, posłuchaj głosu Ducha Świętego i odpowiedz: TAK!!!

Gdziekolwiek jesteś, ukórz się i zwróć się do Boga. Oto przykład modlitwy:
Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam za wszystko, odwracam się od swoich grzechów i proszę o Twoje kierownictwo. Uczyń mnie, proszę, takim, jakim chcesz, abym był. Amen.

Jeśli zrobiłeś to szczerze, Bóg zmieni twoje życie i zbawi cię, doprowadzając do twoich duchowych narodzin (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj.

Modlę się teraz i szczerze ci życzę, abyś:

• cierpliwie oczekiwał odpowiedzi na swoją modlitwę;

• odwrócił się od grzechu i niesprawiedliwości – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj;

• zrozumiał i doświadczył tego, że chrześcijaństwo to przede wszystkim więź z Jezusem, a później dopiero reguły – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj;

• zaczął czytać i rozważać Słowo Boże (Pismo Święte);

• u Jezusa szukał pomocy w rozwiązywaniu problemów;

• znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie – gdzie możesz to zrobić, przekonasz się, klikając tutaj.

Po więcej informacji zadzwoń: luke@zaJezusem.com lub wejdź na stronę internetową: