Jak osiągnąć pokój z Bogiem

KROK # 1 – BOŻY CEL: POKÓJ I ŻYCIE WIECZNE.

Bóg cię kocha, pragnie byś żył z Nim w pokoju i otrzymał życie wieczne.

Pismo Święte mówi: W Liście do Rzymian 5:1; „…pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

W Ewangelii Jana 3:16; „…Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

W Liście do Rzymian 6:23b; „…a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Skoro Bóg zaplanował dla nas pokój (w Nim) i życie wieczne (z Nim), to dlaczego tak wielu ludzi nie doświadcza tego?

KROK # 2 – NASZ PROBLEM: GRZECH I ODDZIELENIE OD BOGA.

Bóg nie stworzył nas robotami mającymi Go bezmyślnie kochać i wielbić. Zamiast tego dał nam wolność wyboru. Ale podobnie jak Adam, często wybieramy nieposłuszeństwo Bogu i chodzimy swoimi drogami (przeczytaj proszę Księgę Rodzaju rozdział 2 i 3). Ten aspekt naszej natury nazywany jest grzechem i jest to coś, co oddziela nas od Boga.

Pismo Święte mówi: W Liście do Rzymian 3:23; „…Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.”

W Liście do Rzymian 6:23; „…Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.”

W Księdze Rodzaju 3:23; „…Dlatego Pan Bóg (po grzechu Adama) wydalił go z ogrodu Eden.”

W Księdze Izajasza 59:2; „…Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.”

DLATEGO NASZ GRZECH ODDZIELA NAS OD BOGA.

KROK # 3 – BOŻE ROZWIĄZANIE: KRZYŻ.

Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią na problem oddzielenia od Boga. On zmarł na krzyżu i powstał z martwych, by zapłacić karę za nasz grzech – budując pomost nad przepaścią oddzielającą nas od Boga.

Pismo Święte mówi: W Liście do Rzymian 5:8; „… Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”

W Dziejach Apostolskich 4:12; „… I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

W 1-szym Liście do Tymoteusza 2:5; „… Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,..”

W Ewangelii Jana 5:24; „… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.”

BÓG ZAPEWNIŁ ROZWIĄZANIE, LECZ MY MUSIMY PODJĄĆ DECYZJĘ….

KROK # 4 – NASZA REAKCJA I ODPOWIEDŹ: PRZYJĘCIE JEZUSA.

Przyjmujemy Jezusa Chrystusa, kiedy zaczynamy wierzyć Jego przesłaniu i ufać co do zbawienia tylko Jemu.

Pismo Święte mówi: W Dziejach Apostolskich 10:43; „…O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.”

W Ewangelii Jana 14:1; „…Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”

W Ewangelii Jana 1:12; „…Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,…”

JAK MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA?

1. Uznaj potrzebę wyznania, że jesteś grzesznikiem.

2. Bądź gotowy odwrócić się od swoich grzechów (upamiętaj się).

3. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, a następnie powstał z martwych.

4. W modlitwie zaproś Jezusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim przez Ducha Świętego (przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela).

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ POMODLIĆ?

Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuje twojego przebaczenia. Wierzę, że umarłeś, by spłacić karę za mój grzech. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej natury i iść za Tobą. Zapraszam Cię do mojego serca i życia. W imieniu Jezusa. Amen.

BOŻE ZAPEWNIENIE: JEGO SŁOWO.

Jeżeli szczerze modliłeś się i zaprosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia, czy wiesz co On ci ofiarował?

Pismo Święte mówi: W Liście do Rzymian 10:13; „…Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

W Liście do Rzymian 8:39; „….ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

W Liście do Rzymian 5:1; „…Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,…”

W 1-szym Liście Jana 5:12-13; „…Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”

TWOJE NOWE ŻYCIE: Z chwilą, gdy przyjąłeś Jezusa, narodziłeś się w Bożej rodzinie (przez nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym). Nazywane to jest duchowym odrodzeniem lub „narodzeniem na nowo.” Życze ci dużo błogosławieństwa w rozpoczętym właśnie, wspaniałym życiu w Jezusie.

Billy Graham