ODNOŚNIE NOWEGO NARODZENIA – DUCHOWEGO ODRODZENIA

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że każdy człowiek rodzi się duchowo martwy i jest duchowo oddzielony od świętego Boga, zmierzając ku wiecznemu potępieniu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Aby zostać zbawionym (uratowanym) i powrócić do właściwego związku z Bogiem, człowiek potrzebuje odnowy (zmiany) i nawiązania z Nim relacji [Pismo Święte nazywa to „duchowym odrodzeniem” (Tytusa 3:3-7), „nowym narodzeniem” (Jana 3:1-8)]. W rzeczywistości chodzi tutaj o wewnętrzną, duchową przemianę ludzkiego serca [z kamiennego na mięsiste (Ezechiela 36:26-27)], w które Bóg „wpisuje” swoje prawa (Hebrajczyków 8:10-11). Wówczas człowiek otrzymuje poznanie prawdy, duchowe pragnienia (1 Koryntian 3:16 / Rzymian 8:1-9) i chęć okazywania posłuszeństwa, poddania się Mesjaszowi, Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi (naśladowania Go i upodabniania się do Niego). W taki sposób zostaje stworzony na nowo (pod względem duchowym). Znajduje się teraz w innym świecie (w duchowym świecie z Bogiem) – stare rzeczy przeminęły (stare poglądy, opinie, przyjemności, dawne dążenia, radości, nadzieje, pewność siebie itp.), a zastąpiły je nowe (nowe przekonania, pragnienia, obawy, poglądy, zasady, uczucia, myśli, ambicje i cele). Teraz prowadzi go nowy Duch i idzie on nową drogą życia.

1 Piotra 2:1-5
„Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”.

Dlaczego nowe narodzenie (odnowa, przemiana, duchowe odrodzenie) jest aż tak ważne?
Pismo Święte mówi, że nikt nie dostanie się do nieba, jeśli nie narodzi się na nowo (Jana 3:1-8), z Ducha Świętego (Tytusa 3:3-7). Nic – żadna religia, denominacja, Kościół, moralność, przestrzeganie prawa, sumienność, religijność, dobre uczynki itp. – nie zapewni ci zbawienia (więcej na ten temat tutaj i tutaj). Nowe narodzenie rozprasza ciemności w naszym życiu i wpuszcza do niego światło [Jezusa Chrystusa (Jana 8:12)]. Rozpoczyna również nowy etap duchowego związku z Bogiem, bez którego nasze poznanie, wola, pragnienia, wartości życia i cele pozostają na poziomie człowieka ze świata [człowieka świeckiego, cielesnego (1 Koryntian 2:11-14) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Rzymian 8:5-9
„[…] bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego” – czym jest życie według ciała i według Ducha, dowiesz się, klikając tutaj.

Kliknij tutaj, jeśli chciałbyś przeczytać fragmenty Słowa Bożego odnoszące się do omawianego tematu. Tutaj możesz zapoznać się z krokami prowadzącymi do nowego narodzenia z Ducha Świętego, a tutaj ze świadectwem osoby, która tego doświadczyła.