Wersety biblijne na najważniejsze pytania, oraz wsparcia w różnych życiowych sytuacjach

Biblia jest wyjątkową Księgą i przewyższa wszystkie inne. W Niej Bóg objawia nam Samego Siebie i Swoją wolę. W Biblii możesz również znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz otrzymać wsparcie w różnych życiowych sytuacjach. Poniżej znajdziesz rozdziały i wersety z tym związane. Pierwsza część zawiera tylko wersety z Ewangelii Jana i Listu do Rzymian, ponieważ materiał ten pochodzi z ich studium biblijnego. Jeśli chciałbyś czytać wersety biblijne we wszystkich kategoriach tematycznych, kliknij tutaj. Serdecznie zapraszam:

1. Skąd mogę wiedzieć czy Bóg istnieje? Jana 1,1-3

2. W jakim celu Biblia została napisana? Jana 20,30-31; Rzymian 10,17; 15,4; 16,25-26

3. Skąd mogę wiedzieć, że Biblia mówi prawdę? Jana 8,31-32; 10,35; 12,48; 17,17

4. Jak mogę zrozumieć Biblię? Jana 16,13-14

5. Czy mogę coś zrobić, żeby podobać się Bogu? Rzymian 3,4; 3,20; 3,27-28; 3,10-12; 7,18

6. Czy istnieje niebo? Jana 1,51; 14,1-3

7. Czy istnieje piekło? Jana 3,18; 3,36; 5,29; Rzymian 1,18; 5,9; 6,23

8. Czy jest tylko jedna droga do nieba? Jana 10,7-9; 14,6; 17,3; 6,67-69

9. Czy mogę być zupełnie pewien tego, że pójdę do nieba? Jana 1,12; 3,16; 5,24; 6,40; 12,49-50; Rzymian 10,9; 10,13

10. Dlaczego Bóg posłał na świat swojego Syna? Jana 12,47.49.50; 3,17; 6,38-40; Rzymian 5,8-9

11. Czy mogę wejść do nieba przez przestrzeganie przykazań lub praw Bożych? Rzymian 3,20; 3,28; 5,20; 7,9-11

12. Czytając te wersety wiem, że jestem winny wobec Boga – według Biblii jestem grzesznikiem. Rzymian 3,23; Jak mogę pojednać się z Bogiem? Jana 1,12; 3,3; 3,16; Rzymian 10,9-10; 10,13; 15,13

13. Co muszę zrobić najpierw, żeby pojednać się z Bogiem? Rzymian 2,4-5

14. Widzę dobroć Boga w tym, że posłał swojego Syna, aby umarł za mnie. Chcę odwrócić się (wg. Biblii „pokutować”) od swojej drogi i przyjąć Go. Jak mam to zrobić? Rzymian 10,9-10; Jana 9,35-38; Rzymian 10,13

15. Wyznałem Bogu ustami, że jestem grzesznikiem. Uwierzyłem również w swoim sercu, że Jezus zwyciężył śmierć i powstał z martwych. Czy teraz, jako wierzący, mogę kiedykolwiek zostać odrzucony przez Boga lub być od Niego odłączony w przyszłości? Jana 1,12; 3,36; 5,24; 6,40; 6,47-51; 10,27-29; 14,1-3; 17,3; Rzymian 5,1; 6,11; 6,23; 8,28; 8,35-39; 15,13

Jeśli uwierzyłeś w Jezusa i poprosiłeś Go o dar zbawienia, i chcesz mieć szczęśliwe i obfite życie chrześcijańskie, powinieneś:

1. Modlić się – rozmawiać z Bogiem.

2. Kupić całą Biblię, czytać ją codziennie i prosić Boga, aby mówił do Ciebie poprzez swoje Słowo.

3. Mówić innym o Jezusie – On zrobi dla innych to, co zrobił dla Ciebie.

4. Zgromadzać się z wierzącymi w kościele, w którym Biblia jest głoszona i uczona.

Pomoc w czasie potrzeby:

Droga zbawienia; Rzymian 3,10-12; 3,23; 6,23; 5,8; 10,9-13 – Jana 3,16; 3,36; 5,24; 6,37; 14,6

Pociecha w czasie smutku; Psalm 30,5; 56,8; Kaznodziei 7,2; Izajasza 51,11 – Mateusza 5,4; 2Koryntian 1,3-5; 1Tesaloniczan 4,13; 1Piotra 5,7; Objawienie Jana 21,4

Pociecha w czasie samotności; Psalm 23; Psalm 27,10; Izajasza 43,1-2 – Jana 14,16; Hebrajczyków 13,5

Ulga w czasie cierpienia; Hioba 1,21; Psalm 34,1; 56,8; Izajasza 43,1-2 – Mateusza 5,11-12; Rzymian 8,18; 2Koryntian 4,17-18; Hebrajczyków 12,3-13

Mądrość na czas ważnych decyzji; Psalm 37,4-5; Przypowieści 3,5-7; 21,30; 23,4; 28,26 – Mateusza 6,33; 26,39; Rzymian 14,12; 1Koryntian 10,31; Jakuba 1,5-6

Ochrona w czasie niebezpieczeństwa; Psalm 23,4; 27,1-3; 91,1; 121,1-8; Przypowieści 21,31 – Mateusza 8,26

Odwaga w czasie lęku; Jozuego 1,8; Psalm 27,1; Izajasza 12,2; 43,1-2 – Mateusza 8,26; 2Tymoteusza 1,7

Pokój w czasie prób; Psalm 23; Izajasza 26,3-4 – Marka 4,37-39; Jana 14,27; Filipian 4,6-7; 1Piotra 1,6-7

Odpoczynek w czasie znużenia; Psalm 23; Izajasza 48,17-18; Jeremiasza 6,16 – Mateusza 11,28

Wiara w czasie zwątpienia; Rodzaju 18,14; Izajasza 40,27-31 – Rzymian 8,28-39; 10,17; Hebrajczyków 11,1-40

Siła w czasie słabości; Nehemiasza 8,10; Psalm 27,13-14; 28,7-8 – 2Koryntian 12,9; Hebrajczyków 4,16

Zwycięstwo w czasie pokus; Mateusza 4,3-10; 26,41; 1Koryntian 10,13; Hebrajczyków 4,14-16; 12,2-4

Radość w czasie przygnębienia; Nehemiasza 8,10; Psalm 31,7; Psalm 34,1-2; Micheasza 7,8 – Mateusza 5,11-12; Filipian 4,4; Jakuba 1,2

Nadzieja w czasie rozpaczy; Powtórzonego Prawa 4,29; Psalm 61; Izajasza 55,6-7 – Rzymian 8,35-37; 2Koryntian 1,8-10; 4,8-9; Hebrajczyków 12,1-2

Materiał ten pochodzi ze studium biblijnego Listu do Rzymian i Ewangelii Jana, udostępnione przez Fundacje Wrota Nadziei; www.wrotanadziei.org Całość tego studium możesz znaleźć klikając tutaj.

Życzę wam dużo błogosławieństwa, Luke