Co sądzisz na temat końca świata w tym roku (2012)?

Marka 13:32-33
„[…] ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33) Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie”.

Pan Jezus powiedział również: „[…] baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! (9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec” (Łukasza 21:8-9).

Nie ma więc potrzeby obawiać się końca świata zapowiadanego przez pseudoproroków. Biblia udziela prostej odpowiedzi: „nikt nie zna [i nie będzie znał] dnia ani godziny […]”. W następujących fragmentach możemy jednak przeczytać o znakach poprzedzających koniec: Ewangelia według Marka 13:7-23.31-33, Ewangelia według Łukasza 21:7-28, Ewangelia według Mateusza 24:3-34, Księga Objawienia Jana 21:1-8, Dzieje Apostolskie 1:6-8, 2. List Pawła do Tymoteusza 3:1-9, 1. List Pawła do Tesaloniczan 5:1-2, Księga Izajasza 10:22-23, 24:1-23, 28:21-22, Księga Sofoniasza 1:1-18. Zachęcam do zapoznania się z tymi tekstami – w tym celu kliknij tutaj.

Pismo Święte zawiera około 2500 proroctw, stanowiących 27% całej treści Biblii. Wypełniło się już 2000, pozostałe 500 dotyczy przyszłości. Możemy być świadkami spełniania się ich w miarę upływu czasu. Dotyczy to również tych związanych z końcem świata – dokładne przestudiowanie tego tematu w Biblii pozwala na zorientowanie się, jakie wydarzenia poprzedzą ten okres. Najpierw nastąpią trudne czasy odstępstwa i zwiedzenia (Mateusza 24:4-12). To będzie potęgować wojny i kataklizmy, sygnalizując zbliżanie się wielkiego ucisku (Mateusza 24:21 / Daniela 12:1). Potem nastąpi wielka wojna z epicentrum w Izraelu (Sofoniasza 1:14-18 / Objawienie Jana 16:16 / Zachariasza 14:1-2), drugie przyjście Jezusa na ziemię (Zachariasza 14:3-5) i Jego królowanie przez 1000 lat (Zachariasza 14:9-21 / Objawienie Jana 20:6). Później nastanie sąd ostateczny (Jana 12:48), a następnie koniec świata – więcej szczegółów na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Należy więc pogodzić nieznaną datę końca świata ze świadomością poprzedzających go znaków, nie wychodząc przy tym poza dopuszczone granice: „[…] a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; (30) gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. (31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (32) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie” (Łukasza 21:28-32).

Czasy ostateczne (okres od pierwszego do drugiego przyjścia Jezusa) zostały zapoczątkowane w Dniu Pięćdziesiątnicy [wylania Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:17)]. Dni ostateczne (w moim zrozumieniu) zapoczątkowało powstanie państwa Izraela. Na tej podstawie mogę przypuszczać, że może to być okres jednego pokolenia [może 80, 100, maksymalnie 120 lat (1 Mojżeszowa 6:3)]. Nie oznacza to pięciu, siedmiu czy dziesięciu dni kalendarzowych. Możemy różnie to pojmować, ponieważ na Bożym „zegarze” jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 Piotra 3:8 / Psalm 90:4). Dlatego nikt nie zna dokładnej daty, a co Bóg zamierzył, musi się jeszcze wypełnić.

Jest to tylko moja opinia. Głęboko wierzę jednak, że jeśli dziś miałbyś możliwość zapytać Jezusa: „czy w tym roku (2012) będzie koniec świata?”, udzieliłby ci następującej odpowiedzi: „[…] nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Werset 8 jest odpowiedzią na twoje pytanie.
Czy pozostajesz temu wierny?

Wytrwałość w wierze i lojalność względem Jezusa są ostatecznym sprawdzianem i oznaką twojej gotowości (Hebrajczyków 3:14 / Hebrajczyków 6:11-12 / Hebrajczyków 10:36). Uważam więc, że właśnie to powinno być priorytetem dla twojego życia – jeśli chciałbyś coś z tym zrobić, kliknij tutaj.

Mateusza 24:36-44
„[…] a o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

Inne materiały na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Życzę ci Bożego błogosławieństwa, Luke
luke@zaJezusem.com