Co to znaczy żyć w bogactwie łaski Bożej; według 1 Listu do Koryntian i 2 Listu do Koryntian?

Na początku warto zapoznać się z definicją łaski:
Łaska jest Bożym darem, niezasłużonym przywilejem, uzdolnieniem, przychylnością i wyrazem miłosierdzia. Jest to Boża forma pomocy dla człowieka (w nawróceniu, wierze, spełnianiu dobrych uczynków, zwyciężaniu nad pokusami, życiu w pobożności, wytrwaniu, osiągnięciu zbawienia itp.). Łaska jest nam udzielana w Jezusie Chrystusie (1 Piotra 1:13) dzięki Jego zasługom (nie naszym) i poprzez Ducha Świętego, który w nas mieszka (Jakuba 4:5 / 1 Jana 3:24 / Rzymian 8:9). Dlatego w 1. Liście Piotra 1:13 jest napisane: „[…] okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa”.

Znaczenie Bożej łaski określił również Apostoł Paweł w 1. Liście do Koryntian 15:10: „[…] ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną”.

Żyć w bogactwie łaski Bożej oznacza uczestniczenie (udział) w obfitym przepływie przez nas życia Bożego – życia we wspólnocie z Bogiem, który staje się naszym PANEM, DUCHOWYM NAUCZYCIELEM, WSPOMOŻYCIELEM, OBROŃCĄ, WYBAWICIELEM, WYCHOWAWCĄ, MENTOREM, POKOJEM – wszystkim, co mamy najdroższego (jak do tego dochodzi, możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Bóg udziela nam wówczas: swego uzdolnienia, przychylności, miłosierdzia, błogosławieństwa, przebaczenia, darów, mocy i pragnień potrzebnych do wykonywania Jego woli (darmo, z Jego inicjatywy), co stanowi cenny, nieodzowny dowód przynależności do Niego. Bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie zaistnieć i żyć jako dzieci Boże (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7), a następnie móc postępować zgodnie z Bożymi intencjami (1 Koryntian 2:10-16).

Błędną doktryną jest jednak twierdzenie, że kiedy jesteśmy w stanie łaski, Bóg toleruje nasze grzechy i niesprawiedliwość (Rzymian 6:15-23).

Tytusa 2:11-12
„[…] objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli […]”.

Dlatego Pismo Święte wskazuje, że człowiek może pozostać z dala od łaski (Hebrajczyków 12:15), przyjąć ją nadaremnie (2 Koryntian 6:1), zgasić (1 Tesaloniczan 5:19), odrzucić (Galacjan 2:21) lub odpaść od niej (Galacjan 5:4). Szerzej o łasce możesz przeczytać, klikając tutaj lub tutaj. Możesz również posłuchać kazania na ten temat, klikając tutaj.

Modlę się, aby Bóg pomógł ci zrozumieć ten temat i zachęcam cię do głębszego studiowania Pisma Świętego. Jeśli masz więcej pytań, służę ci pomocą.

Luke/luke@zaJezusem.com