Co z tymi ludźmi, którzy urodzili się w innej wierze, gdzie nie dotarło do nich Słowo Boże?

Bardzo nurtuje mnie jeden problem. Jest napisane, że tylko przez Jezusa ludzie dostąpią zbawienia. Przepraszam, ale jeszcze nie potrafię cytować Słowa Bożego (cytaty z ewangelii). A co z tymi ludźmi, którzy urodzili się w innej wierze, gdzie nie dotarło do nich Słowo Boże. Na pewno modląc się po swojemu dostępują cudownych sytuacji i wierzą, że to zrobił ich Bóg – nie ich wina, że urodzili się w danym państwie, gdzie wyznawana jest religia. Np. Muzułmanie. Są źli Muzułmanie i dobrzy Muzułmanie. Tak jak są źli Chrześcijanie i dobrzy Chrześcijanie. Dodam, że obecnie następuje u mnie przemiana – właściwe nastąpiło nowe narodzenie. Mam bardzo dużo pytań, z którymi sam nie poradzę sobie. Mam jednak osobę z którą rozmawiam na tematy wiary. To z jej pomocą otworzyłem swoje serce na Jezusa – ona jest protestantką.

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Na początku chciałbym potwierdzić to co wspomniałeś: „Jest napisane (oczywiście w Piśmie Świętym), że tylko przez Jezusa ludzie dostąpią zbawienia”.

Dzieje Apostolskie 4:10-12
…(10) to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Jana 14:5-6
…(5) Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

1 Tymoteusza 2:5
…(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.

Jana 6:27
…(27) Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją.

Dzieje Apostolskie 3:22-24
…(22) Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. (23) I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. (24) I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni.

Teraz chciałbym ci pokazać w jaki sposób Bóg dał sposobność zbawienia dla ludzi w innych religiach, wyznaniach lub odosobnionym (na uboczu, samotnym, odizolowanym od świata), do których nigdy nie dotarło Słowo Boże. Dodatkowo odnosi się to do wątpliwości: Co z tymi, którzy np. „przebywają na bezludnej wyspie” i nic nie wiedzą o istnieniu Boga?

Dzieje Apostolskie 17:26-31
…(26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. (29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Jana 1:9
…(9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

Rzymian 1:18-20
…(18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,…

Księga Kaznodziei Salomona 3:11
…(11) Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca

Co Pismo Święte mówi o innych ewidentnych dowodach (dla każdego człowieka) o istnieniu Boga i w jaki sposób (nawet we wszechświecie) można je zlokalizować (namierzyć, przechwycić, zaobserwować):

Psalm 19:2-5
…(2) Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. (3) Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. (4) Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; (5) ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił,…

Rzymian 1:17-25
…(17) bo usprawiedliwienie Boże w niej (chodzi tutaj o ewangelie – więcej o ewangelii dowiesz się, klikając tutaj  https://zajezusem.com/ewangelizacja/ulotki-ewangelizacyjne/czym-jest-i-o-czym-mowi-ewangelia/ ) bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (18) Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. (19) To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. (20) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. (21) Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. (22) Podając się za mądrych stali się głupimi. (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. (24) Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. (25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Rzymian 10:17-18
…(17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (18) Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi.

Ponadto, Bóg osobiście zaprasza ludzi do siebie (bez ziemskich pośredników – więcej na ten temat, kliknij tutaj), jak już wspominałem: …(27b) bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy (Dzieje Apostolskie 17:27b-28).

Izajasza 45:22
…(22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.

Mateusza 11:27-28
…(27) Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. (28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Jeremiasza 5:1
(1) Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu!

Jak to wygląda w praktyce?
Czy chodzi tutaj o przynależność religijną, uczęszczanie do jakiegokolwiek kościoła, sakramenty inne czynności religijne? (więcej na ten temat, kliknij tutaj lub tutaj). Niestety NIE i kłóci się to z ogólnie przyjętym poglądem (więcej na ten temat, kliknij tutaj) o naszym związku (intymnej relacji) z Bogiem (więcej na ten temat, kliknij tutaj lub tutaj):

1 Jana 4:13
„[…] poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha”.

1 Koryntian 3:16-17
„[…] czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (17) Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”.

Warunkiem takiego zjednoczenia (człowieka z Bogiem) jest wiara (więcej na temat wiary tutaj), która jest darem otrzymanym od tegoż Ducha Świętego [(1 Koryntian 2:10-14) więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj]. W Ewangelii Jana 14:16-18 Pan Jezus zapowiadał: „[…] Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (19) Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. (21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie”.

Teraz chciałbym, abyś zwrócił uwagę, co jest powodem, że człowiek ginie (brak mu relacji z Bogiem, mija się z Bożym celem, zbawieniem, ratunkiem)? Powodem tego jest bezbożność, bezprawie, kłamstwo, grzech i niesprawiedliwość. W obliczu tego, co Bóg dla nas uczynił Jego postępowanie (metody, sąd) jest sprawiedliwe, czyniąc człowieka odpowiedzialnym za jego działania (styl życia, uczynki, zachowanie, stosunek do Stwórcy i stworzenia).

Tytusa 2:11-12
…(11) Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli,…

Objawienie Jana 22:12-15
…(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

Rzymian 2:7-8
…(7) tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; (8) tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.

Mateusza 13:49-50
…(49) Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, (50) i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

2 Tymoteusza 3:5-7
…(5) którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. (6) Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, (7) które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą…

Rzymian 1:18
…(18) Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.

Jak wynika z przytoczonych fragmentów następny ważny wątek dotyczy prawdy (więcej o prawdzie dowiesz się, klikając tutaj), poprzez którą człowiek dochodzi do poznania Boga. Szczególnie dotyczy to ludzi urodzonych w innych (błędnych, mylnych, przekłamanych, nieprawidłowych) wyznaniach, religiach, poza Bożą wolą (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Proszę, abyś pamiętał, że Boża prawda jest dostępna (została objawiona) dla wszystkich ludzi:

Jana 16:8-11
…(8) A On, gdy przyjdzie (chodzi tutaj o Ducha Świętego, nazywanego również Duchem Prawdy, czytaj Jana 16:13), przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; (9) o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; (10) o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; (11) o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.

Psalm 119:89-90
…(89) Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. (90) Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugruntowałeś ziemię i stoi.

Jana 8:31-32
…(31) Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Jakuba 1:17-18
 …(17) Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. (18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.  

Ponownie chciałbym zwrócić twoją uwagę, że właśnie prawda (bez względu gdzie i w jakiej religii się urodziłeś) „drąży tunel”, który doprowadza do poznania Boga i Jego woli (Jana 8:31-32):

Przypowieści Salomona 3:3-4
…(3) Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! (4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.

Sumując dotychczasowe rozważanie i odnosząc się do głównego pytania: Nie znajdziesz w Piśmie Świętym stwierdzenia (deklaracji, nauki), że Bóg zbawia jedynie poprzez ludzi głoszących ewangelie. Bóg może zbawić indywidualną osobę (żyjącą w błędnej religii, odosobnioną itp.) przez:

 • Osobiste objawienie za sprawą Ducha Świętego (czytaj Jana 16:8-11), bez względu gdzie mieszkasz i w jakiej religii się urodziłeś.
 • Bóg może osobiście przemówić do człowieka (czytaj 3 Mojżeszowa 6:8 / 4 Mojżeszowa 11:25).
 • Może mu się objawić (czytaj 1 Mojżeszowa 17:1 / 1 Mojżeszowa 26:2).
 • Może nawet posłać człowieka, który nie zna Boga, aby zwiastował ewangelie (Bóg w przeszłości posługiwał się poganami, czytaj 2 Kronik 36:22 / Ezdrasza 1:1).
 • Bóg może stworzyć sytuacje lub doświadczenie, po których człowiek nawróci się, upamięta (co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj). Mamy tysiące świadectw ludzi, którzy właśnie w taki sposób poznali Boga.
 • Może posłać Anioła (czytaj Łukasza 2:8-15 / Objawienie Jana 14:6-9 / 4 Mojżeszowa 22:31).
 • Przemówić nawet przez zwierze (czytaj 2 Piotra 2:16 / 4 Mojżeszowa 22:28).
 • Może wskazać drogę zbawienia za pomocą snu, widzenia lub wizji (czytaj Objawienie Jana 1:1-2 / Dzieje Apostolskie 9:10 / Dzieje Apostolskie 18:9 ).
 • Może objawić się w inny sposób (podobnie jak Mojżeszowi – płonący krzak, głos na pustyni itp. Dzieje Apostolskie 7:35).
 • Bóg może przemieścić człowieka wierzącego w miejsce niedostępne, aby zwiastował ewangelie (zobacz przykład Filipa, Dzieje Apostolskie 8:39-40).
 • Może obdarować człowieka darem mówienia obcym językiem, którego nie zna i nigdy się nie uczył (czytaj Dzieje Apostolskie  / Marka 16:17), aby zwiastował Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
 • Również, Słowo Boże (Pismo Święte) ma moc przekonać człowieka bez ludzkiej asysty:

Hebrajczyków 4:12-13
…(12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; (13) i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

Poprzez te przykłady możesz przekonać się, że Bóg nie jest uzależniony od człowieka. Jak sugeruje nam Pismo Święte nasz Stwórca jest nieograniczony, wszechobecny, wszechmocny i miłujący Swoje stworzenie (Jana 3:16 / 1 Jana 4:9-10). Dlatego mam dla ciebie następną sugestie: Poznawaj Boga posługując się Pismem Świętym, a będziesz utwierdzał swoją wiarę i zaufanie. Wówczas stwierdzisz (podobnie jak Apostoł Paweł): …wiem, komu zawierzyłem… (2 Tymoteusza 1:12c), ponieważ osobiście przekonasz się, że Bóg jest nad wymiar mądry, roztropny i zaradny: …(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! (6) Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! (7) Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! (8) To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości (Przypowieści Salomona 3:5-7).

Pisząc odpowiedź na twoje wątpliwości moim motywem jest również przekonać cię, abyś przestał trapić się ludźmi, których Bóg nie pozostawił „na pastwę losu”. Dlatego następny wątek odnosi się do osoby samego Boga (kim jest Bóg i czy możemy Mu we wszystkim zaufać – więcej na ten temat, kliknij tutaj).

Bóg jest miłością (1 Jana 4:7-10) i ma upodobanie w tym, co stworzył (1 Mojżeszowa 1:31). Jest najczystszą, najświętszą, najwspanialszą, NAJBARDZIEJ KOCHAJĄCĄ, ŁASKAWĄ, MIŁOSIERNĄ, WSPÓŁCZUJĄCĄ  z istot (Izajasza 49:14-15 / Jana 3:16), która nigdy się nie zmienia (Malachiasza 3:6 / 1 Jana 5:18). Jest duchem (Jana 4:24 / 2 Koryntian 3:17), nie posiada więc ciała ani kształtu, nie jest ograniczony czasem, przestrzenią, materią, nie jest związany grzechem ani chorobą. Jest niewidzialny, nieśmiertelny, czysty, bez zmiennych ludzkich uczuć (1 Tymoteusza 1:17 / Hebrajczyków 1:11). Jest Światłością (1 Jana 1:5 / Mateusza 5:48) i przebywa w światłości niedostępnej dla śmiertelnego człowieka (1 Tymoteusza 6:16). Nienawidzi jednak grzechu (Psalm 5:5-7) i jest doskonale sprawiedliwy w wyrokach (musiał więc załatwić sprawę naszego grzechu). Dlatego posłał na męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa (Swego jedynego Syna), aby nas odkupił, płacąc należny dług (zachęcam, abyś zapoznał się z tym tematem, klikając tutaj) Jeśli Bóg jest miłością, istotą przezorną, rozważną, wrażliwą i zapobiegliwą (wolno powiedzieć, że jest absolutystyczny Sam w Sobie) możemy przypuszczać, że ze swojej strony zrobił wszystko, aby każdy mógł dostąpić zbawienia. Pismo Święte potwierdza takie poglądy (twierdzenia, tezy):

Rzymian 11:32-33
„[…] albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i nie wyśledzone drogi Jego!

Ezechiela 18:23
…(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?

Ezechiela 33:11
…(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?

1 Tymoteusza 2:3-4
…(3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Łukasza 11:9-13
…(9) A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

2 Piotra 3:7-9
…(7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. (8) Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. (9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętnia.

Jest tylko pytanie:
Czy chce tego człowiek?
W przypadku ludzi religijnych lub niereligijnych, świeckich (ludzi, o których pytasz): Czy bardziej kochają oni Boga, czy swoją religie (czytaj Jana 12:37-50), bądź grzech (czytaj Rzymian 1:20-21)?

Jana 3:19-21
…(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

Efezjan 4:17-19
…(17) To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, (19) mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.

2 Tesaloniczan 2:9-12
…(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

Daj mi znać czy dostałeś wyczerpującą odpowiedź na swoje wątpliwości. Do usłyszenia i niech ci Bóg błogosławi. Luke luke@zaJezusem.com