Czemu może wydawać się, że kłamstwo jest lepsze niż prawda?

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Myślę, że nie tylko może się tak wydawać, ale rzeczywiście tak jest (jest to moja opinia). W tym zdegenerowanym, nieuczciwym świecie zazwyczaj na kłamstwie wychodzi się lepiej niż na prawdzie. Bardzo często żyjąc prawdą i sprawiedliwością, nie osiąga się zamierzonych, świeckich celów (tak bowiem funkcjonuje ten zepsuty świat). Trudno jest dziś znaleźć rzetelnych, uczciwych, szlachetnych, sprawiedliwych i wiarygodnych ludzi (nie chcę przez to powiedzieć, że ich nie ma). Kiedyś aż tak źle nie było. Młode pokolenie przyjęło inne wartości (pomimo że niejednokrotnie nie wyniosło ich z domu), które pomagają funkcjonalniej i wygodniej żyć. Kłamiąc, oszukując i stosując nieuczciwe praktyki, w wielu przypadkach łatwiej jest dziś żyć (żeby się o tym przekonać, wystarczy poobserwować politykę, biznes, marketing, stosunki międzyludzkie itp.). Myślę, że złe wzorce zaczerpnięte z tego świata, wypaczone sumienie, dobrobyt, brak zainteresowania Bogiem, świętością i inne wartości wywarły tutaj decydujący wpływ. Boże, święte zwyczaje (prawda, zaufanie, szlachetność i uczciwość) straciły na znaczeniu. Honor i poczucie godności osobistej zostały po części zatracone, a kariera, pieniądze i wygodne życie stały się celem i priorytetem dla wielu śmiertelników (bez względu na następstwa, koszta czy skutki). Społeczeństwo jest zakłamane, pozbawione właściwych wzorców, co prowadzi do sytuacji, którą Bóg będzie musiał zakończyć (tak jak było w przypadku Sodomy, Gomory czy potopu).

Dlaczego tak jest?
Z czym jest to związane?
Jest to związane z upadkiem człowieka (przeczytaj 3. rozdział 1. Księgi Mojżeszowej), który zakłócił funkcjonowanie stworzonego przez Boga, doskonałego, wiarygodnego (czystego) świata. Z Biblii dowiadujemy się, że stało się tak w wyniku nieposłuszeństwa i chęci niezależności pierwszych ludzi. Ich czyn wprowadził na świat grzech oraz zasiał ziarno degeneracji w naszej naturze, umyśle i duchu (1 Mojżeszowa 3:1-19 / Hebrajczyków 6:8), pozbawiając nas społeczności z Bogiem (więzi, relacji, duchowego związku – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj). Doprowadziło to również do zakłócenia porządku całej natury, czego skutkiem są kataklizmy i inne wynaturzenia, błędy genetyczne, kalectwa, różnego rodzaju zniewolenia i nałogi u ludzi (alkoholizm, narkomania, hazard, niemoralne życie itd. – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj).

Rzymian 5:12
„[…] przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli […]”.

Pismo Święte wyraźnie wskazuje na obecny konflikt pomiędzy tym grzesznym światem a Bogiem (powodem jest grzech, nieświęte życie, złe myśli i motywacje człowieka):

1 Jana 2:15-17
„[…] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

1 Jana 4:4-6
„[…] wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu”. 

Jana 17:14-19
„[…] Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. (15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. (16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (17) Poświęć ich w prawdzie Twojej; słowo Twoje jest prawdą. (18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat; (19) i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie”.

Jana 15:18-19
„[…] jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi”.

W jaki sposób Bóg nakazuje nam (chrześcijanom) żyć na tym świecie?
Pismo Święte nakazuje chrześcijanom, by byli przykładem dla tego świata. W naszym życiu nie mogą mieć miejsca: egoizm, fałsz, oszustwo, nieuczciwość i praktyki, które stosuje ten zepsuty świat.

1 Piotra 1:17
„[…] a jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego […]”.

Filipian 1:27
„[…] niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii”.

Hebrajczyków 13:5-6a
„[…] niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. (6) Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim […]”.

Być może wciąż należysz do grupy nieuczciwych ludzi z tego świata – w jaki praktyczny sposób możesz powrócić do właściwego związku (relacji) z Bogiem i zacząć żyć według Jego wzorców?

Aby to zrobić, musisz najpierw zrozumieć, co jest nie tak. To, co nie jest w porządku, to grzech: „[…] wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego” (Psalm 14:3).

Zbuntowaliśmy się przeciwko przykazaniom Bożym: „[…] wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył […]” (Izajasza 53:6).

Złą wiadomością jest to, że karą za grzech jest śmierć: „[…] albowiem zapłatą za grzech jest śmierć […]” (Rzymian 6:23). Dobrą wiadomością jest to, że kochający Ojciec szuka nas i chce nas ratować (wyciągać z tego zepsutego świata). Jezus mówi, że Jego celem jest „[…] szukać i zbawić to, co zginęło” (Łukasza 19:10). On też uznał, że cel ten został osiągnięty, kiedy umarł na krzyżu: „[…] On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; Jego sińce uleczyły was” (1 Piotra 2:24).

Izajasza 53:5
„[…] lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni”.

Początkiem właściwej relacji z Bogiem jest przyznanie się do swojej grzeszności. Później następuje wyznanie Bogu naszych grzechów (Księga Izajasza 57:15), chęć zaprzestania czynienia źle i rozpoczęcie pokuty (więcej na ten temat tutaj): „[…] bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rzymian 10:10).

Istotę pojednania z Bogiem stanowi twoja reakcja na to, co Bóg zrobił dla ciebie. On posłał Zbawiciela i w ten sposób zapewnił ofiarę, która została złożona, by mógł nam przebaczyć (Jana 1:29). On też obiecuje: „[…] każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Dzieje Apostolskie 2:21).

Piękną ilustracją pokuty i przebaczenia jest przypowieść o synu marnotrawnym (Łukasza 15:11-32). Syn ten roztrwonił dar swojego ojca w grzeszny sposób (werset 13.). Kiedy zrozumiał, że robił źle, postanowił wrócić do domu (werset 18.). Sądził, że ojciec nigdy już nie uzna go za swojego syna (werset 19.). Ale pomylił się. Ojciec zawsze równie mocno kochał swojego zbuntowanego syna (werset 20.). Wybaczył mu wszystkie grzechy i z okazji jego powrotu urządził wielkie przyjęcie (werset 24.).

Bóg jest dobry i dotrzymuje obietnic, a w tym i obietnicy przebaczenia: „[…] Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu” (Psalm 34:19). Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, pomódl się, na przykład słowami poniżej. Pamiętaj, że wypowiedzenie tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy w sposób obojętny (niezaangażowany) nie przyniesie w twoim życiu żadnej zmiany. Jedynie zaufanie Jezusowi Chrystusowi i szczere (z głębi serca) pragnienie może przywrócić twoją relację z Bogiem i zmienić dotychczasowe życie (dlaczego tak jest, dowiesz się, klikając tutaj).

Drogi Boże, przepraszam za grzechy, jakie uczyniłem [przypomnij je sobie i wyznaj Bogu]. Wiem, że jestem potrzebującym przebaczenia grzesznikiem, dlatego proszę, przebacz i zapomnij mi moje winy. Dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś za moje grzechy, otwierając mi drogę do usprawiedliwienia, bliskiego związku z Bogiem i otrzymania daru życia wiecznego. Wierzę, że zmartwychwstałeś i siedzisz po prawicy Ojca i stamtąd mogę otrzymać od Ciebie pomoc. Dziś otwieram drzwi mojego życia i proszę, abyś zamieszkał w moim sercu, zmienił mnie, wypełnił miłością, wiarą i prowadził zgodnie z Twoją wolą. Moje życie, ufność i nadzieję składam w Twoje ręce. Amen.

Daj mi znać, czy otrzymałeś odpowiedź na swoje pytanie i życzę ci Bożego błogosławieństwa. Luke.