Cztery pytania; 1. Dlaczego czasami człowiekowi wydaje się, że jest niegodny zbawienia. / 2. Jak być pewnym prowadzenia przez Ducha Świętego? / 3. Jak rozróżnić Boży głos od głosu złego? / 4. Jak praktycznie dbać o czystość myśli ?

1. „Dlaczego czasami człowiekowi wydaje się, że jest niegodny zbawienia i ma wątpliwości czy napewno poszedłby do nieba?”

Myślę, że może być tego kilka powodów:

1. Niewłaściwe rozumienie zbawienia z łaski (Tytusa 3:4-6 – Efezjan 2:4-10).

2. Brak świadomości przebaczenia grzechów (Hebrajczyków 10:14-17 – Jeremiasza 31:34).

3. Brak prawdziwego spotkania z Jezusem (Jana 3:1-8 – Izajasza 55:1-13).

4. Życie według niewłaściwych wartości (Łukasza 6:24-33 – Kolosan 3:1-4):
• Życie „dla ciała” (Mateusza 16:21-27 – Galacjan 6:7-8).
• Niewłaściwe życie duchowe (Rzymian 8:1-9 – Jana 15:1-7).
• Oparcie swojego zbawienia na życiu religijnym lub uczynkach (Galacjan 2:16 – 2 Koryntian 3:4-6).

5. Grzech (Dzieje Apostolskie 3:18-23 – 2 Koryntian 6:11-17).

6. Czynnik emocjonalny (nie Duch Święty) jest fundamentem naszej wiary (Przypowieści Salomona 4:23 – 1 Tymoteusza 4:16).

…i z pewnością wiele innych powodów.

Chciałbym teraz rozważyć jeden z nich. Na podstawie zadanych pytań i wspólnych rozmów wnioskuję, że może dotyczyć on twojej osoby. Dlatego chciałbym skupić się na punkcie #6 – czynnikach emocjonalnych w duchowym życiu chrześcijanina. Jeśli myślisz, że twój problem dotyczy innego zagadnienia, napisz.

Niektórzy sądzą, że mówienie o emocjach w życiu napełnionego Duchem Świętym chrześcijanina jest niewłaściwe. Jest to pogląd niesłuszny, całkowicie sprzeczny z faktami i Słowem Bożym, ponieważ czynnik emocjonalny wciąż odgrywa w naszym życiu istotne role. Przestrzega przed nim Słowo Boże, zwracając uwagę na zagrożenie, które wypływa z naszego „serca”, sterownika uczuć i umysłu:

Jeremiasza 17:7-9
„[…] błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. (8) Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. (9) Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?”

Biblia przedstawia „serce” jako „ośrodek życia uczuciowego”, centrum wrażeń i odruchów emocjonalnych – w odróżnieniu od rozumu („ośrodka racjonalnego myślenia”). Mimo że anatomia nie łączy umysłu człowieka z jego sercem, ten biblijny związek jest również często spotykany w mowie potocznej. Doskonale wiemy, co to znaczy, że ktoś kieruje się sercem, jest serdeczny, ma „szerokie serce”, lub że kogoś „poniosło serce”. Pismo Święte wyraźnie przed tym przestrzega: „[…] czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!” (Przypowieści Salomona 4:23).

Jeremiasza 17:7-9
„[…] serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?”

W sytuacji, kiedy „serce” narzuci nam żądania, rozum często zostaje zepchnięty do roli drugoplanowej. Wówczas „serce” posługuje się umysłem, ukierunkowując go do uzasadnienia racji, często wynikających z woli cieleśnie usposobionego człowieka. W przypadku chrześcijanina są to pozostałości starego charakteru, osobowości lub innych przyzwyczajeń, nie związanych z pracą w nim Ducha Świętego. Kiedy nie rozróżnimy i nie poddamy tego duchowej ocenie, dochodzi do podjęcia złych, nierozsądnych decyzji.

Hebrajczyków 3:7-10
„[…] dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, (9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich […]”.

Nasze serce nie jest więc dobrym doradcą w decyzjach, które należy poddać pod autorytet Pisma Świętego i modlitwę. Duch Święty, zawarta w Nim prawda i Boże obietnice (nie uczucia) powinny być tego „impulsem”. Serce i uczucia to my, tacy, jakimi jesteśmy w rzeczywistości, a więc nasza osobowość. Duch Święty to Bóg i Jego charakter w pełni. Dlatego, kochana siostro, „[…] zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! (21) Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, (22) bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. (23) Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (24) Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg! (25) Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie! (26) Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. (27) Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!” (Przypowieści Salomona 4:20-27).

Kiedy człowiek poddaje się uczuciom, a nie Duchowi Świętemu (naszemu właściwemu doradcy), staje się igraszką zmiennych nastrojów. Właśnie to doprowadza do zwątpienia, niepewności, a niejednokrotnie odstępstwa (dlatego musimy również badać nasze duchowe przeżycia – więcej na ten temat, kliknij tutaj).

Galacjan 5:16
„…(16) Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy „.

Rzymian 8:4-9
„…(4) aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. (5) Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. (6) Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. (7) Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. (8) Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. (9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego”.

Kiedy wspominam o emocjach, nie chcę powiedzieć, że są one czymś złym. Trwaj w emocjach, które są przepełnione miłością Chrystusową (2 Koryntian 5:13-14), kontroluj to, a następnie idź za głosem Ducha Świętego (Galacjan 5:18 / Rzymian 8:14). Wówczas On pomoże ci określić granice, wprowadzi pokój i stabilność do twojego życia (Rzymian 8:14-17).

Jeśli temat ten jest dla ciebie czymś nowym, zachęcam do zapoznania się z poniższym zestawieniem. Pomoże ci ono zrozumieć różnice pomiędzy emocjami a głosem Ducha Świętego:

• Emocje wypływają z człowieka (są zależne od jego temperamentu, osobowości, charakteru lub natury) – Duch Święty wypływa od Boga (Łukasza 24:46-49 / Jana 16:7-8). Dlatego Duch Święty (nie emocje) powinny być podstawą twojego życia.

• Emocje są zmienne w zależności od nastroju lub zaistniałych sytuacji – Duch Święty jest niezmienny i stały (Malachiasza 3:6 / Jakuba 1:16-17), ponieważ pochodzi od Boga (Dzieje Apostolskie 5:3-4). On zapewnia stabilność naszego życia [niezależnie od sytuacji (Jana 14:24-27)], kiedy Mu się poddajemy.

• Emocje objawiają wewnętrzne pragnienia człowieka – Duch Święty objawia wolę Boga (Jana 16:13-15).

• Emocje bardzo często pozbawione są mądrości, cierpliwości, łagodności, wyrozumiałości itp. – Ducha Świętego charakteryzuje Boża mądrość, cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość, szuka On pokojowego rozwiązania (Galacjan 5:22-23).

• Emocje charakteryzuje miłość pochodząca z tego świata (miłość warunkowa) – Ducha Świętego charakteryzuje Boża miłość [miłość bezwarunkowa, stała (Rzymian 5:5 – Jana 17:26)].

• Emocje są w stanie działać przeciwko Bożej woli – Duch Święty nie jest w stanie działać przeciwko autorytetowi, niezmienności i charakterowi Boga [On wypływa od Ojca i Syna (Jana 15:26 / Jana 14:26), a Ojca i Syna charakteryzuje jedność (Jana 17:21-23)].

• Emocje mogą cię zwieść (oszukać) – Duch Święty nigdy nie zwodzi (Jana 16:13-15 / Psalm 97:1-2). On kieruje na prawdę w Chrystusie (Rzymian 9:1-5) i mówi prawdę (Jana 14:16-18).

Zachęcam do analizy przedstawionych różnic i stosowania tych prawd w codziennym życiu.

2. Twoje drugie pytanie to: „jak być pewnym prowadzenia przez Ducha Świętego?”.

Na początku chciałbym zaznaczyć, że pewności takiej nie jesteś w stanie się nauczyć ani wypracować jej własnym wysiłkiem. Do życia chrześcijańskiego, które poddane jest duchowym prawom (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), wprowadza nas Bóg, który następnie nas kształtuje. Początkiem tego jest duchowe narodzenie [(Jana 3:1-8) – odrodzenie (Tytusa 3:3-6) – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj]. Niestety nie ma na to innego sposobu, musisz to przeżyć osobiście: „[…] odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Jana 3:5-7).

1 Koryntian 2:11-14
„[…] bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”.

Chciałbym teraz ukazać, w jaki sposób Duch Święty rozpoczyna, a następnie kształtuje w nas pewność przebywania pod Jego wpływem. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, powinnaś się z tym utożsamić. Pomoże ci to również określić, „gdzie jesteś”.

Bardzo często (na początku) Duch Święty wnika w nasze życie w taki sposób, że nie jesteśmy tego świadomi. On zmienia nasze zainteresowania, pragnienia, poglądy, przekonuje nas o grzechu, Bożym sądzie, sprawiedliwości (Jana 16:7-8), wprowadza w poznanie prawdy (Jana 16:13), przyprowadza do posłuszeństwa (Rzymian 15:18-19) itp. Nasz umysł nie jest w stanie w pełni tego odebrać, wiemy jedynie, że w naszym życiu zachodzą pewne zmiany; skupiamy się na Bogu, a nasz stosunek do życia ulega zupełnemu odwróceniu. Po wyznaniu, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem (1 Koryntian 12:3), Duch Święty wprowadza w nasze życie Bożą wolę (Jana 16:13-15), kształtuje Chrystusowy charakter (Efezjan 4:12-15), utwierdza nas w wierze (1 Koryntian 1:3-9), wypełnia miłością, nadzieją i świadomością, że Bóg nas kocha (Rzymian 15:13). Bardzo często wraz z upływem czasu uświadamiamy sobie, że to wszystko jest pracą Ducha Świętego – w trakcie czytania Pisma Świętego, nauczania lub rozmowy z innymi chrześcijanami. Wzrastając duchowo, coraz bardziej utwierdzamy się w pewności, że jesteśmy pod Jego wpływem.

Jana 14:16-20
„[…] Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (19) Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was”.

Jana 14:26-27
„[…] Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (27) Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”.

Dzięki temu człowiek posiada w swoim wnętrzu przekonanie o obecności i działaniu w nim Ducha Świętego (więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikajac tutaj). To właśnie przekłada się na umiejętność rozpoznania, że jesteśmy przez Niego prowadzeni.

3. „Jak rozróżnić Boży głos od głosu złego?”

Proszę, abyś zawsze pamiętała, że Bóg nie pozostawił „swego stada” na pastwę wilków. Nie tylko dał nam, ale również wszczepił w nas:

• Swoje Słowo – List Jakuba 1:21-22: „[…] przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. (22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”.

• Ducha Świętego – Ewangelia według Jana 14:16-18: „[…] Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was”.

• Wspaniałego Pasterza, Jezusa Chrystusa – Ewangelia według Jana 10:7-15: „[…] Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie”.

• Duchowe odrodzenie i nowe życie – List do Tytusa 3:3-7: „[…] bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego […]”.

• Bliską duchową więź z Jezusem i możliwość komunikacji – Ewangelia według Jana 16:13-15: „[…] lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi”.

• Swoją miłość – List do Rzymian 5:5: „[…] a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany”.

• Naturalne zdolności obserwacji (1 Koryntian 14:20) – 1. list do Koryntian 10:14-15: „[…] przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. (15) Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię” (czym jest bałwochwalstwo w świetle nauki Pisma Świętego, możesz przeczytać, klikając tutaj).

Bóg oczekuje, abyś z tego korzystała. Żyjąc w inny sposób, „pogubisz się”. Jest bardzo prawdopodobne, że wówczas będziesz miała problem z rozróżnieniem Bożego głosu. DLATEGO Apostoł Paweł pisze: „[…] baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w Nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, (11) w Nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe. (12) Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych” (Kolosan 2:8-12).

PROSZĘ, PAMIĘTAJ: napór świata, niewłaściwych nauk, pokus i złych skłonności wciąż będzie przytłumiał i utrudniał ci „odczyt Bożego głosu”. Musisz więc być czujna – szatan nie śpi (1 Piotra 5:8). Dlatego tylko w Jezusie [żyjąc z Nim, w Jego Duchu (Rzymian 8:9)] odnajdziesz moc (1 Koryntian 1:18-24) i właściwy „odczyt Bożego głosu” (Jana 14:6). Czysty, „duchowy pokarm”, życie duchowe (Rzymian 8:6-9), trwanie w wierze i relacji z Jezusem (Jana 15:1-7) umożliwią ci zachowanie równowagi. Przepraszam, ale nie ma innego sposobu. Jezus i życie w Nim to odpowiedź na twoje pytanie – więcej na temat relacji (związku) z Jezusem Chrystusem możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Jana 10:1-10
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. (2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. (3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. (4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. (5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. (7) Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały […]”.

Kiedy odnajdziesz „właściwe pastwisko” (Jana 10:9), karmić się będziesz właściwym pokarmem. To spowoduje, że nie pójdziesz za „obcym” (Jana 10:5) – a będąc przy Jezusie, rozpoznasz „Boży głos”.

4. „Jak praktycznie dbać o czystość myśli, odrzucając troski, zmartwienia, w posłuszeństwie Słowu?”

2 Koryntian 10:5
„[…] i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi […]”.

Odpowiedź na to pytanie będzie się zawężać i prowadzić do wniosków, które wyciągnęliśmy przed chwilą. Mogę jednak dodatkowo podać kilka pomocnych wskazówek:

#1
Musisz się na nowo narodzić (Jana 3:1-8) – możesz o tym przeczytać, klikając tutaj. Jest to fundament odpowiedzi na każde duchowe pytanie, które zaczyna się słowami: „jak”, „w jaki sposób” lub „dlaczego”. Człowiek wierzący pokonuje wroga (szatana) krwią Baranka i słowem swojego świadectwa (Objawienie Jana 12:11), nie dzięki przynależności religijnej, wypełnianiu nakazów prawa czy innych tego typu wymogów. Nowe narodzenie jest więc niezbędnym warunkiem poddania się w posłuszeństwo Słowu. W Objawieniu Jana (12:10-11) czytamy: „[…] i usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć”.

#2
Musisz prowadzić życie duchowe. Bóg nie chce, abyś żyła w strachu, chaosie czy niepewności. Poprzez życie w Duchu (Galacjan 5:16-17) odkryjesz i wprowadzisz do swojego życia wartości zgodne z Bożym „punktem widzenia” – zachowując czystość myśli.

Rzymian 8:5-6
„[…] bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. (6) Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój”.

Galacjan 6:8
„[…] bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny”.

Więcej na temat życia według ciała i według ducha dowiesz się, klikając tutaj.

#3
Chrystus musi odgrywać w twoim życiu pierwszoplanową rolę. Koncentruj umysł na Jezusie i sprawach niebiańskich, nie na rzeczach ziemskich (Filipian 3:17-20 / Kolosan 3:1-4). Wypełniaj umysł Słowem Bożym (Psalm 1:1-3 / Psalm 19:7-14 / Psalm 119) i tym, co szlachetne, doskonałe i godne pochwały (Filipian 4:8-9).

Kolosan 3:1-4
„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale […]”.

Więcej na temat wiary w Jezusa dowiesz się, klikając tutaj.

#4
Bądź czujna i uważaj na to, na co patrzą twoje oczy i czego słuchają twoje uszy. Nie pozwalaj, aby twoje oczy były narzędziem pożądania (Joba 31:1-9 / 1 Jana 2:16 / Psalm 101:3), ani nie kieruj ich na złe rzeczy, bez wartości (Izajasza 33:14-15 / Rzymian 13:14). Nie pozwalaj również, by twoje uszy słuchały gorszących wypowiedzi czy niewłaściwych nauk. Bądź miłością i przykładem dla innych, a jeśli ci tego brak, proś o to.

1 Jana 2:15-17
„[…] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

Nasz umysł i przychodzące myśli to nieustanne pole bitwy. Niektóre myśli rodzą się w nas i pochodzą od Ducha Świętego, inne z ciała (Galacjan 6:7-8), ze świata (1 Jana 2:15) lub od szatana (1 Piotra 5:8-9).

2 Koryntian 10:4-5
„[…] gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły (5) i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi […]”.

Żyjąc w bliskiej relacji z naszym Zbawicielem (Jana 15:1-7), jesteś w stanie odrzucać wszelkie pociski złego. Walczysz z wrogiem mocą zmartwychwstałego Jezusa (1 Koryntian 2:2-5), stanowczo odpierając destrukcyjne myśli. Życie duchowe w bliskiej relacji z naszym Zbawicielem ma tutaj decydujący wpływ (Marka 11:24-26) – więcej na temat duchowego związku z Jezusem możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Kiedy będziesz rozmyślać i przebywać w „Chrystusowej atmosferze”, podłoże twoich myśli i zanoszone modlitwy będą zgodne z zamiarem i słowami naszego Zbawiciela (1 Jana 5:14), stając się skuteczne.

Jana 15:7
„[…] jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam”.

Jest to sposób na to, by duchowa walka, którą prowadzi każdy z nas (1 Piotra 5:8-9), przyniosła zamierzony cel. Dzięki takiemu życiu [życiu w Duchu (Rzymian 8:3-9)] odkryjesz, a następnie wprowadzisz do swojego życia Chrystusową moc (Kolosan 2:12), skuteczną w tej trudnej walce (1 Koryntian 1:22-24). Wniesie to również do twojego życia pragnienia i wartości (radość, pokój, miłość, cierpliwość, pewność) potrzebne do właściwego funkcjonowania.

Jana 15:4-5
„[…] trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie”.

Tylko w ten sposób jesteś w stanie zachować czystość myśli, co nie oznacza, że za każdym razem wyjdziesz z walki zwycięsko. Dlatego posłuszeństwo Jezusowi (choć nigdy nie będzie doskonałe) musi być zawsze szczere. Pamiętaj, proszę: dla ludzi posiadających życie wieczne okazywanie posłuszeństwa Jezusowi nie jest kwestią wyboru (Jana 3:36 / Jana 14:21-23 / Jana 15:8-10 / Łukasza 6:46-49 / 1 Jana 2:3-6).

Dziękuję. Życzę ci dużo błogosławieństwa i niech Pan Jezus ci pomoże. Luke
luke@zaJezusem.com