Czy bohater Psalmu Mesjańskiego 69 to Jezus Chrystus?

Odpowiedź na twoje pytanie brzmi: NIE. Głównym bohaterem psalmu 69 jest król Dawid (Psalm 69:1), który wyraża swój smutek i rozczarowanie, jest świadomy swojego grzechu i odpowiedzialności przed Bogiem. Uważa jednak, że jest niesprawiedliwie prześladowany przez swoich wrogów, którzy osaczyli go ze wszystkich stron i doprowadzili na krawędź życia i śmierci.

Pomimo że bohaterem tego psalmu nie jest Jezus, zalicza się go do psalmów mesjańskich (o charakterze proroczym), które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to te, które mówią wyłącznie o Jezusie (w pełnym kontekście). Druga grupa to psalmy, które opisują pewne elementy z życia Jezusa, Jego cechy lub ważne wydarzenia z Nim związane, na przykład: Jego przyjście, posłuszeństwo (Psalm 40 / Psalm 69), wcielenie, Boskość, synostwo (Psalm 2 / Psalm 45), odrzucenie [(Psalm 41 / Psalm 69) również przez rodzinę (Jana 7:5) i ludzi, pośród których mieszkał (Łukasza 4:16-30 / Mateusza 13:53-58)], cierpienie (Psalm 22 / Psalm 69), śmierć (Psalm 69), zmartwychwstanie (Psalm 16), wstąpienie do nieba (Psalm 68), Jego urząd Pośrednika, Proroka, Kapłana i Króla (Psalm 110), Jego charakter (Psalm 118), chwałę, królestwo i panowanie [(Psalm 8 / Psalm 110) do tej właśnie grupy zalicza się psalm 69].

Kontrast podobny do tego w psalmie 69 dostrzegamy też w innych księgach proroczych Pisma Świętego. Czasem pierwszoplanową rolę odgrywa nie bohater, a proroctwo wyrażone w pojedynczym fragmencie (jakby wyrwanym z kontekstu, np. proroctwo z Księgi Izajasza 7:14 użyte w Ewangelii według Mateusza 1:22-23 czy proroctwo z Księgi Micheasza 5:2 użyte w Ewangelii według Mateusza 2:5-6).

Jakie są więc ogólne kryteria pozwalające na sklasyfikowanie tego psalmu jako mesjański (proroczy), mimo że Jezus nie jest jego głównym bohaterem?

Po pierwsze – Jezus powiedział, że psalmy mówią o Nim (Łukasza 24:44). Możemy dostrzec, że najczęściej chodzi tu o pojedyncze fragmenty (np. Pan Jezus użył psalmu 69:5 w Ewangelii według Jana 15:25, a uczniowie użyli psalmu 69:10 w Ewangelii według Jana 2:17).

Po drugie – w Nowym Testamencie psalm ten jest bardzo często cytowany przez Jezusa i innych. Wskazuje na Jego charakter, okoliczności i fakty z Jego życia, które miały miejsce, kiedy chodził jeszcze po ziemi. Poniżej przedstawię dowody – na niebiesko oznaczę fragmenty Nowego Testamentu, które nawiązują do psalmu 69. Pierwsze 6 fragmentów było cytowanych przez Jezusa lub Jego uczniów, następne wskazują na proroctwa pokrywające się z faktami, opisami lub naukami Nowego Testamentu:

Psalm 69:5 i Jana 15:25
„[…] więcej niż włosów na głowie mojej Jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, Silniejsi niż kości moje są ci, Którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem?”
„[…] jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny mnie znienawidzili”.

Psalm 69:10 i Jana 2:17
„[…] bo gorliwość o dom twój pożera mnie, a zniewagi urągających tobie spadły na mnie”.
„[…] wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie”.

Psalm 69:10 i Rzymian 15:3
„[…] bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie”.
„[…] bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie na mnie spadły”.

Psalm 69:22 i Jana 19:28-29
„[…] dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
„[…] potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. (29) A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust”.

Psalm 69:24 i Rzymian 11:9-10
„[…] niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały!”
„[…] a Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą; (10) niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze”.

Psalm 69:26 i Dzieje Apostolskie 1:20
„[…] niech zagroda ich stanie się pustkowiem, a w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców”.
„[…] napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej. oraz: A urząd jego niech weźmie inny”.

Psalm 69:9 i Jana 7:5
„[…] stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej […]”.
„[…] bo nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego”.

Psalm 69:12 i Łukasza 23:35-37
„[…] wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem”.
„[…] a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. (36) Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet, (37) i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie”.

Psalm 69:22 i Mateusza 27:48
„[…] dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
„[…] i zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić”.

Psalm 69:22 i Marka 15:36
„[…] dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
„[…] i przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć”.

Psalm 69:29 i Objawienie Jana 3:5
„[…] niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!”
„[…] zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami”.

Psalm 69:29 i Objawienie Jana 13:8
„[…] niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!”
„[…] i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity”.

Psalm 69:29 i Objawienia Jana 17:8
„[…] niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!”
„[…] zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie”.

Stanowi to podstawę do stwierdzenia, że psalm 69 ma charakter mesjański, choć Jezus nie jest jego głównym bohaterem. Dziękuję. Jeśli masz więcej pytań, napisz,
Luke / luke@zaJezusem.com