Czy fakt zbawienia lub potępienia jednych ludzi, zależy od intencji działania innych?

+ L I CH + Trochę tu pisze o przymierzu mojżeszowym, ale to co ja chciałabym się dowiedzieć nie znalazłam, a mianowicie; Czy fakt zbawienia lub potępienia jednych ludzi, zależy od intencji działania innych? Bo nauka o limbusie oraz fakt, że mamy w Kościele święto Świętych Młodzianków Męczenników sugerowałyby, że tak. Tylko czemu? Czy to byłoby zgodne ze sprawiedliwością? Generalnie – dzieci nieochrzczone trafiają do limbusa. Ale dzieci, które zginęły podczas Rzezi Niewiniątek też były nieochrzczone. Dobra, mówi się względem nich o chrzcie krwi – ale jednak zdaje mi się, że nie były one stricte żadnymi męczennikami: nie oddały życia ani świadomie, ani dobrowolnie, ani nie wiedziały dlaczego umierają, ani nie miały wiary. Czy więc jedyną rzeczą, która ma im zapewnić wysoki stopień chwały w niebie (bo mówi się, że poza zbawieniem otrzymały koronę męczeństwa i dziewictwa) jest tylko ten jeden jedyny fakt, że zginęły akurat dlatego, że Herod miał fantazję zgładzić Jezusa? Gdyby więc Herod nie chciał zabić naszego Pana, a postąpiłby w dokładnie ten sam sposób np. chcąc ograniczyć ilość populacji Żydów na swoim terytorium, to te same dzieci – tylko i wyłącznie z powodu intencji jego działania – nie dość, że nie znalazłyby się w niebie i nie otrzymałyby ani korony męczeństwa, ani dziewictwa, to jeszcze trafiłyby do limbusa – na obrzeża samego piekła? Proszę o odpowiedź.

Czy fakt zbawienia lub potępienia jednych ludzi zależy od intencji działania innych?

Moja odpowiedź brzmi: NIE, nie zależy to od intencji innych ludzi, choć Bóg w różny sposób posługuje się nimi. Oto biblijne uzasadnienie:

Odnośnie do zbawienia
Pismo Święte wskazuje, że to Bóg zbawia. Sam Pan Jezus powiedział: „[…] nikt bowiem nie może przyjść do Boga, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie” (Jana 6:44-45).

Rzymian 9:13-16
„[…] jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego”.

Jakuba 4:12a
„[…] jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić […]”.

Efezjan 2:8-10
„[…] albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”.

Tytusa 3:4-6
„[…] ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, (7) abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca”.

Intencje i rolę człowieka w zbawieniu innych ludzi określa 1. List Pawła do Koryntian 3:5-10: „[…] bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. (6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. (7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. (8) Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. (9) Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. (10) Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje”.

Odnośnie do potępienia
Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że przez upadek Adama i Ewy świat został przeklęty (1 Mojżeszowa 3:17) – wtargnął do niego grzech, płacz, cierpienie i potępienie, burząc stworzony przez Boga porządek (Rzymian 5:18) i oddzielając ludzi od Boga (od społeczności, więzi z Nim). W człowieku zostało zasiane ziarno degeneracji, doprowadzając do zepsucia tego doskonałego stworzenia – jego organizmu, moralności i ducha [(1 Mojżeszowa 1:27 / 1 Mojżeszowa 5:1-2) forma błędu genetycznego, wirusa, choroby zakaźnej]. Z tego powodu stworzenia ludzkie są grzeszne z natury (poprzez połączenie z Adamem) i z wyboru, zostały odłączone od Boga i znajdują się pod Jego klątwą (1 Mojżeszowa 3:17-19). Stan ten dotyczy wszystkich ludzi.

Odnośnie do losu niewinnych dzieci (który jest tematem twoich dociekań) bardziej jednak wierzę w sprawiedliwość i miłosierdzie Boże niż w wymyślony przez ludzi limbus, czyściec (więcej na jego temat, kliknij tutaj) itp. Swoją nadzieję czerpię z Pisma Świętego – z wypowiedzi Jezusa oraz z fragmentu Księgi Jeremiasza dotyczącego rzezi niewiniątek:

Łukasza 18:15-16
„[…] przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to uczniowie, gromili ich. (16) Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże”.

Jeremiasza 31:15-16
„[…] tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. (16) Tak mówi Pan: Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud – mówi Pan – wrócą z ziemi wroga”.

Z twoich wypowiedzi wynika, że wierzysz w różne dziwne, nieprawdziwe rzeczy, które nie znajdują poparcia w Piśmie Świętym – na przykład czyściec, limbus (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj) czy chrzest w wieku niemowlęcym (więcej na temat biblijnego znaczenia chrztu dowiesz się, klikając tutaj). Ponadto wspominasz o niektórych świętach religijnych (i myślę, że wierzysz w ich znaczenie), które wypłynęły z błędnych nauk Kościoła – więcej o tym dowiesz się, klikając tutaj. Z tego powodu chciałbym zachęcić cię do głębszego poznawania Boga i wiary chrześcijańskiej poprzez czytanie Pisma Świętego (dlaczego akurat Pisma Świętego, dowiesz się, klikając tutaj).

Zachęcam cię również do sprawdzenia wiary, którą żyjesz – w tym celu kliknij tutaj. Z pewnością pomoże ci to uporządkować i zrozumieć wydarzenia, które miały miejsce w chwili narodzenia Jezusa (np. rzeź niewiniątek) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Dziękuję, Luke, luke@zaJezusem.com