Czy Maria (matka Pana Jezusa) chrzci Duchem Świętym?

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Zacznę od wyjaśnienia terminu „chrzest Duchem Świętym” (lub „chrzest w Duchu Świętym”).

Jest to wewnętrzne (duchowe) przeżycie, podczas którego Duch Święty uzdalnia (obdarowuje) wierzącego do służby w Kościele lub posługi Ewangelii w mocy Bożej (Dzieje Apostolskie 1:8 / Rzymian 15:18-19). W zależności od przeznaczenia wnosi to do jego życia: Bożą mądrość, moc, głębsze poznanie, gorliwość, odwagę, silne duchowe pragnienia, wiarę itp., sprawiając, że jego służba lub głoszone przesłanie stają się (w mocy Bożej) bardziej skuteczne. Do dziś toczą się wśród chrześcijan dyskusje dotyczące nauki o chrzcie w Duchu Świętym – ma ona swoich zwolenników i przeciwników.

Odpowiedź na twoje pytanie: „czy Maria chrzci Duchem Świętym?” brzmi: NIE.

Czym argumentuję taką odpowiedź?
Pismem Świętym, które powinno być kluczowym i ostatecznym elementem oceny praktykowanej przez nas wiary (również dotyczy to ciebie). Więcej na temat Pisma Świętego możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Maria, matka Pana Jezusa, była wspaniałą i bogobojną kobietą (więcej na temat Marii, matki Pana Jezusa, z biblijnej perspektywy dowiesz się, klikając tutaj), ale nie przejęła ona funkcji (urzędu, stanowiska) tworzenia (organizacji) Kościoła, by móc chrzcić Duchem Świętym. Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, kto ma władzę nad zgromadzeniem świętych (jako głowa Kościoła) i chrzci Duchem Świętym. Jan Chrzciciel oświadczył: „[…] Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mateusza 3:11) – więcej na temat interpretacji tego fragmentu dowiesz się, klikając tutaj. To Pan Jezus jest głową Kościoła i to On obdarowuje (uzdalnia) swoje „owieczki” do posługi i służby w Kościele.

Efezjan 4:7-16
„[…] a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. (8) Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. (9) A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? (10) Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, (15) lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową, w Chrystusa, (16) z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości”.

Jest to ściśle związane z funkcjonowaniem Kościoła, który znajduje się obecnie na ziemi, a tworzą go ludzie wierzący (więcej na temat Kościoła Jezusa Chrystusa dowiesz się, klikając tutaj).

1 Koryntian 12:4-12
„[…] różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. (5) I różne są posługi, lecz Pan ten sam. (6) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (7) A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. (8) Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, (9) inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. (10) Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. (11) Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. (12) Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus […]”.

Rzymian 12:4-8
„[…] jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, (5) tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. (6) A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; (7) jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; (8) jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością”.

Myślę, że znajdziesz tu odpowiedź na swoje pytanie. Życzę ci Bożego błogosławieństwa. Luke/www.zaJezusem.com