Czy my wierzący jesteśmy resztą potomstwa niewiasty z Objawienia Jana 12:17 ?

WITAM: Pytanie z Apokalipsy Jana R12 w17; …I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Znajomy głosi, że powinniśmy oddawać kult matce Pana Jezusa, bo jesteśmy reszta jej potomstwa, a na objawienia maryjne podał R12 w1 I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. Proszę o odpowiedź pozdrawiam.
Witam, nie otrzymałem odpowiedzi, więc piszę ponownie Ap. R12 w17;
…I Rozgniewał się smok na Niewiastę, i odszedł by rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa z tymi co strzegą przykazań Bożych i mają świadectwo Jezusa. Czy my wierzący jesteśmy resztą jej potomstwa? Jak uważają katolicy i prawosławni, pozdrawiam z Panem Bogiem.

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa CHRYSTUSA.
Niewiasta z 12. rozdziału Księgi Objawienia Jana to nie Maria (matka Pana Jezusa), jak mniemają rzymscy katolicy i prawosławni (skąd się to u nich wzięło, dowiesz się, klikając tutaj). Wynika to nie tylko z treści najbliższych rozdziałów, ale również z przesłania całego Pisma Świętego. Z kontekstu wynika, że chodzi tutaj o Żydów, którzy w czasach ostatnich będą odgrywać istotną (pierwszoplanową) rolę. Księga Objawienia 12:12-17 mówi o tym, jak szatan będzie walczył z Izraelem, starając się go zniszczyć – szatan wie, że jego czas jest krótki (Objawienie Jana 12:12). Ten fragment pokazuje również, że Bóg będzie chronił Żydów na pustyni (kobieta uciekająca na pustynię to obraz ukazujący ich ucieczkę). Księga Objawienia 12:14 mówi, że Izrael będzie pod ochroną, z dala od węża przez „czas i czasy, i pół czasu” („czas”=1 rok, „czasy”=2 lata, „i pół czasu”=pół roku – innymi słowy 3,5 roku) – porównaj to również z Księgą Daniela 7:25-28.

Wszystko wskazuje na to, że niewiasta to wierni z Izraela (skąd pochodził Zbawiciel), którzy przyjęli Chrystusa, a reszta jej potomstwa to najprawdopodobniej rozproszeni po świecie Żydzi. Jak wynika z Pisma Świętego (przeczytaj fragment 12:10-12), w tym czasie Kościół (Oblubienica – ludzie wierzący w Jezusa) będzie już u boku swojego Pana (wierzę w pochwycenie Kościoła przed wielkim uciskiem – więcej na ten temat tutaj). Z tego właśnie powodu mam wrażenie, że chodzi tutaj o Żydów. Dodatkowo wskazują na to: fakt, że całe to zdarzenie ma miejsce w Jerozolimie (przeczytaj 11. rozdział); wizja niewiasty jako Izraela, z którego pochodzi zbawienie; narodzenie dziecka jako Zbawiciela, Jezusa (co już się dokonało); wcześniej zapowiadane prześladowania dla Izraela i jego nawrócenie (w odniesieniu do słońca, księżyca, 12 gwiazd, 144 tys. opieczętowanych z plemion izraelskich); proroctwa Daniela itp. Tutaj chodzi o konflikt Boga i Jego pierwotnego ludu z Antychrystem w czasie wielkiego ucisku, a nie o Marię (matkę Pana Jezusa). Czytaj Pismo Święte, ucząc się rozróżniać właściwe znaczenie wyrazów (w kontekście Pisma – więcej na ten temat tutaj). Nie próbuj dobierać pojedynczych fragmentów bądź słów do tego, w co ktoś błędnie wierzy. Módl się do Boga o właściwe zrozumienie i mądrość. Zapoznając się z wizjami zawartymi w Księdze Objawienia Jana i innych proroctwach oraz przesłaniem całego Pisma Świętego, zwróć uwagę na to, komu należy się błogosławieństwo, cześć, chwała (a także komu jest oddawany pokłon itp.), i czy znajdziesz wzmiankę o kimkolwiek innym niż Bóg, Jezus (więcej na ten temat, kliknij tutaj). Przeczytaj również fragment 1. Listu do Koryntian 3:7-11, który mówi o roli świętych w Bożym planie zbawienia.

Objawienie Jana 5:8-12
„[…] a kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. (9) I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, (10) i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. (11) I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, (12) i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (14) A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon”.

Myślę, że znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje pytanie. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, napisz. Niech ci Bóg błogosławi i do usłyszenia, Luke.
luke@zaJezusem.com