Dlaczego kościół rzymsko-katolicki rozminął się z Pismem Świętym?

Od dłuższego czasu czytając Pismo Św. nabierałem pewności że Kościół Katolicki „rozjechał” się z Pismem Św., ale pytanie zasadnicze: przecież używa i naucza według tego samego Pisma Św., więc jak to wyszło mu inaczej. W mojej parafii mamy Krąg bibilijny i pracujemy z tym samym Pismem Św. co reszta chrześcijan… a jednak dajemy się zwieść…

Głównym powodem odstępstwa Kościoła rzymskokatolickiego od Pisma Świętego są jego zwierzchnicy (organ kierowniczy), którym nie leży na sercu Boża prawda (nauka Pisma Świętego, Jego wskazówki i nakazy), ale ich własne nauki wypływające z nieomylności papieskiej, tradycji i dorobku wiary historycznego (zwiedzionego) Kościoła (więcej na ten temat tutaj). Pozbawieni światła Ducha Świętego przekazują oni ludziom swoje własne wyobrażenia o Bogu, zastępując duchowe prawdy Słowa Bożego wymyślonymi przez siebie naukami i tworząc w ten sposób fałszywe podłoże wiary chrześcijańskiej (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). W tym przypadku śmiało możemy powiedzieć, że „mądrość” zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego wyparła mądrość Bożą, która jest zawarta w tej wspaniałej Księdze, pochodzącej od samego Boga (1 Koryntian 1:21-27). Jest to wyraźna powtórka błędów Izraela, jego królów i religijnych stronników żydowskich (1 Królewska 15:25-26 / 1 Królewska 15:33 / 1 Królewska 16:25 / 1 Królewska 22:52-54). Oni również korzystali z Pisma Świętego i uważali, że mają za sobą autorytet Boga, a jednak błądzili (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj): „[…] Jezus zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (7) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. (8) Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. (9) I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować […]” (Marka 7:6-9).

Jeremiasza 7:28
„[…] mów więc do nich: To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi; zaginęła prawda, starta została z ich ust!”.

Jana 8:31-32
„[…] mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”.

Czy Kościół rzymskokatolicki trwa w Słowie Bożym, naśladuje Jezusa i zna prawdę (Jana 8:31-32)?
Niestety nie.
Gdyby tak było, nie rozminąłby się z Pismem Świętym i Jego wskazówkami. W Ewangelii według Mateusza 28:19-20 Pan Jezus nakazał: „[…] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Również Apostoł Paweł zachęcał swoich współwyznawców: „[…] ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. (14) Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. (15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:13-17).

Niestety w Kościele rzymskokatolickim zasady religijne, tradycje, symbolika i inne założenia jego wiary (np. doktryny) przejęły kontrolę nad życiem w Duchu Świętym i w prawdzie (Jana 4:21-24), w którym Bóg i Jego wola powinny odgrywać najważniejszą rolę (Mateusza 22:36-40 / Mateusza 10:37-39). W głównej mierze właśnie to spowodowało wypaczenie nauczania Pisma Świętego (więcej na ten temat tutaj). Z tego właśnie powodu, jak sama piszesz, „rozjechali się i wyszło im inaczej”. Prawdziwe i przykre jest również to, że w niektórych kwestiach Kościół rzymskokatolicki całkowicie odszedł od Słowa Bożego, wypełniając i przekazując swoim wyznawcom własne założenia wiary [podaję kilka przykładów: kult Marii i świętych (więcej na ten temat tutaj), wiara w istnienie czyśćca (więcej na ten temat tutaj), ofiara mszy świętej (więcej na ten temat tutaj), chrzest niemowląt (więcej na ten temat tutaj), Jezus eucharystyczny (więcej na ten temat tutaj), Piotr klucznikiem nieba (więcej na ten temat tutaj) – szerzej o tym pod tym linkiem]. Pismo Święte jako relikwia, rekwizyt religijny pozostało dla nich Słowem Bożym, jednak nie jest nim już JEGO TREŚĆ. Również zawarte w nim ostrzeżenia zostały zignorowane, a rzymskokatolickie nauki (sprzeczne z Bożymi zasadami) zastąpiły nowotestamentowe wskazówki i prawa.

Dzieje Apostolskie 20:26-32
„[…] dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi; (27) nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. (28) Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią. (29) Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, (30) nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. (31) Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. (32) A teraz poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi”.

Marka 13:5-6
„[…] wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. (6) Wielu przyjdzie w imieniu Moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą”.

2 Piotra 2:1-3
„Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”.

Jak sama już zauważyłaś, bez prawdy [rzeczywistości, jaką postrzega Bóg (2 Piotra 2:2)] Kościół się gubi, dlatego jest ona aż tak ważną kwestią – to jakby fundament wiary, właściwego korzystania z Pisma Świętego i ostoja przed zwiedzeniem. Bóg bowiem poprzez prawdę zabezpieczył nas, chroniąc przed odstępstwem (2 Jana 1:1-4 / Jana 8:31-32 / Jana 16:13-15 / 2 Tesaloniczan 2:9-12): „[…] i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. (13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę” (2 Tesaloniczan 2:11-13).

Proszę, zwróć uwagę, że Pismo Święte zachęca nas do trwania w prawdzie i wiarygodnej nauce (biblijnej, nowotestamentowej): „[…] uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. (4) Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie” (3 Jana 3-4).

Z tego właśnie powodu „[…] niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! (4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi” (Przypowieści Salomona 3:3-4).

Pamiętaj, proszę, że fałszywi nauczyciele i ich zgubne nauki stanowią Boży sąd nad tymi, którzy nie umiłowali prawdy (Bożej prawdy), a z tego, co zauważyłem, ty ją po części znasz – tylko wykorzystaj to właściwie: „[…] jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tymoteusza 2:3-4).

Również gorąco zachęcam cię do przeczytania artykułu na temat tego, czym jest prawda (z biblijnej perspektywy): klikając tutaj. Możesz też posłuchać wykładu na ten temat, klikając tutaj. Znając właściwą (biblijną) definicję prawdy, będziesz mogła zrobić następny krok – zacząć jej poszukiwać, czego każdy z nas potrzebował i wciąż potrzebuje: „[…] wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. (18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jakuba 1:17-18).

Teraz odpowiedź na twoje zasadnicze pytanie: dlaczego Kościół rzymskokatolicki rozminął się z Pismem Świętym? Stało się tak, ponieważ:

1) sprzeniewierzył się Bożej prawdzie;

2) nie szuka Bożej prawdy i nie otwiera się na nią (bardziej ukochał swoje praktyki religijne i tradycje);

3) brak mu Bożego objawienia (dlatego kieruje się własnymi wskazówkami);

4) nie zaufał Boskiemu autorytetowi Pisma Świętego (tradycje i dorobek wiary historycznego Kościoła są dla niego głębszym źródłem inspiracji);

5) stworzył sobie na swoje potrzeby własny wizerunek Boga, a Bóg, który objawia się w Piśmie Świętym, nie jest dla niego wykładnią Bożej rzeczywistości;

6) nie chce słuchać Boga (ma swoje autorytety w osobie nieomylnego papieża, biskupów i ojców Kościoła).

Piszesz: „pracujemy z tym samym Pismem Świętym, co reszta chrześcijan… a jednak dajemy się zwieść…”.

Ulegacie zwiedzeniu, ponieważ nie dajecie przystępu Duchowi Świętemu i prawdzie, a kieruje wami człowiek, sterując, jak chce. W niektórych kwestiach nawet zdrowy rozsądek mówi, że coś jest nie tak, a mimo to wciąż wierzycie kłamstwu. W większości przypadków głównie jest to spowodowane tym, że ludzie bardziej umiłowali swoje tradycje (wiarę ojców, praktyki religijne) niż samego Boga. W Liście do Efezjan 5:6-21 jest napisane: „[…] niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. (7) Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. (8) Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, (9) bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. (10) Dochodźcie tego, co jest miłe Panu (11) i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, (12) bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. (13) Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; (14) wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. (15) Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. (18) I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, (19) rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, (20) dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, (21) ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej” – więcej na temat woli Pańskiej dla twojego życia dowiesz się, klikając tutaj.

Co w takim razie mogę ci zalecić?
Pozwól, że posłużę się prostym przykładem: testamentu człowieka nikt nie obala i nic do niego nie dodaje. Nowy Testament w Osobie Jezusa Chrystusa został przekazany do twoich rąk, jeśli więc wierzysz w jego Boski autorytet, co stoi na przeszkodzie, abyś zapoznawała się z jego treścią (w sposób czysty i nieskażony), otwierając się na głos Ducha Świętego? Zarówno warunki, zasady, jak i sam Duch Święty są w twoim zasięgu – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

2 Tymoteusza 3:16-17
„[…] całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”.

Módl się więc do Boga, aby oświecał twój umysł i wskazywał ci właściwe zrozumienie – pamiętaj, „że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. (21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 Piotra 1:20b-21).

Zasadniczą kwestią w poznawaniu Boga, Jego woli i praw panujących w niebie (dzięki Pismu Świętemu) nie jest jednak fakt samego czytania Biblii, ale jej zrozumienie (czyli właściwy odbiór Bożego przesłania) poprzez jej poprawną interpretację (więcej o interpretacji dowiesz się, klikając tutaj). Jak wskazuje samo Pismo Święte, realizacja całego tego procesu jest możliwa wyłącznie dzięki aktywności w nas Ducha Świętego (Rzymian 8:8-9 / 1 Koryntian 2:11-14), który pomaga nam rozumieć i myśleć w sposób odpowiadający Bożej rzeczywistości: „[…] bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę” (1 Koryntian 2:11-13).

1 Jana 2:20-21
„[…] a wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. (21) Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy”.

Pismo Święte jest Księgą Duchową, w której objawia (przedstawia) się nam sam Bóg, a my, otwierając się na prawdę i Ducha Świętego, możemy poznawać Jego charakter, zasady i plan przygotowany dla zgubionej ludzkości. Udzielono nam wielu przestróg przed zwiedzeniem (więcej na ten temat tutaj), każdy więc powinien wziąć sobie to do serca i szukać prawdziwego oblicza Boga (zobacz, jak możesz zrobić ten pierwszy krok, klikając tutaj).

Życzę ci tego z całego serca, niech ci Bóg błogosławi, oświeca twój umysł, zabezpiecza cię i chroni (Łukasza 24:45).
Luke/www.zaJezusem.com