Jak piramida (hierarchia potrzeb człowieka) według Maslowa ma się do Pisma Świętego?

Jest to najczęściej przywoływana koncepcja wyjaśniająca mechanizm działania systemu motywacji i potrzeb człowieka [oczywiście zmysłowego, cielesnego, światowego (1 Jana 2:15-17 / 1 Koryntian 2:3-16)]. Opracowano ją na bazie psychologii (dorobku ludzkiej wiedzy) z pominięciem Boga i Pisma Świętego. Przekonamy się o tym, konfrontując ją z nauką Pisma Świętego (potrzebami i motywacjami człowieka wierzącego). Abraham Maslow (twórca hierarchii potrzeb) to amerykański psycholog (1908-1970), jeden z przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. Bóg zaś (autor Pisma Świętego) to Stwórca wszechświata i człowieka, niezrównany znawca ludzkiej natury, serca i ducha.

#1 Najniżej w hierarchii potrzeb człowieka według Abrahama Maslowa są potrzeby fizjologiczne (jedzenie, schronienie, ubranie, sen itp.) – zobacz Ewangelię według Mateusza 6:25-34: „[…] Dlatego powiadam wam:Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (26) Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? (27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? (28) A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. (29) A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? (31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia”.

#2 Wyżej jest poczucie bezpieczeństwa (troska o rodzinę, zabezpieczenie przed chorobą, bezrobociem, niezdolnością do pracy itp.) – zobacz List do Hebrajczyków 13:5-8: „[…] Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie;sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. (6) Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? (7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. (8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.

#3 Następnie znajdują się potrzeby społeczne (przynależności, akceptacji, miłości, przyjaźni itp.) – zobacz List Pawła do Rzymian 8:14-17 i 1. List Jana 3:1-3: „[…]Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (15) Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (16) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. (17) A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa,jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli”.

1 Jana 3:1-3
„(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec,że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. (2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy,ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. (3) I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty”.

#4 Dalej mamy potrzeby uznania (sukcesu, szacunku, prestiżu, znaczenia itp.) – zobacz 1. List Piotra 2:9-10 i List Pawła do Galacjan 4:4-7: „[…]Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym,abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; (10)wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostapiliście”.

Galacjan 4:4-7
„[…] lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, (5)aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. (6) A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! (7) Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga”.

#5 Na samym szczycie znajdują się potrzeby samorealizacji (rozwijania się, zdolności, talentów, zainteresowań, rozwoju duchowego itp.) – zobacz Ewangelię według Jana 15:13-17: „[…]Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.(14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.(15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (16) Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałemi przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały,by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (17)To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

W celu zobaczenia ilustracji i opisu hierarchii potrzeb człowieka według Abrahama Maslowa, kliknij tutaj.

Zamiast próbować spełniać ludzkie potrzeby (cielesne, fizyczne, zmysłowe), warto zastanowić się, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia: „[…]albowiem Ojciec nasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy”(Mateusza 6:32b).

Rzymian 8:12-14
„[…] tak więc, bracia,jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. (13) Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. (14) Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”.

Rzymian 8:5-6
„[…]bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. (6) Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój”.

Co Pismo Święte mówi na temat potrzeb człowieka wierzącego (chrześcijanina)?
Czym jest życie chrześcijańskie, dowiesz się, klikając tutaj – więcej pod tym linkiem.

Mateusza 6:24-34
„[…] nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. (25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (26) Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? (27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? (28) A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. (29) A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? (31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia”.

Rzymian 12:1-3
„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże,abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.(3) Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił”.

1 Koryntian 2:12-14
„[…]a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”.

Galacjan 5:16-18
„[…] mówię więc:Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.(18) A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem”.

1 Jana 2:15-17
„[…]nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.(17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

Jakuba 4:4
„[…] wiarołomni,czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”.

Efezjan 2:1-3
„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata,naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (3)Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni […]”.

1 Jana 4:4-6
„[…]wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.(5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6)My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu”.

1 Koryntian 7:29-34
„[…] a to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki; dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli; (30) a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali; (31)a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata.(32) Chcę, abyście byli wolni od trosk; kto nie ma żony,troszczy się o sprawy Pańskie, o to, jak by się Panu podobać;(33) a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak by się podobać żonie, (34) i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy Pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem;mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi”.

Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że krzyż Jezusa na zawsze podzielił ludzi na dwie grupy:

• Nieukrzyżowanych (czyli żyjących dla świata) i ukrzyżowanych (umarłych dla świata).

• Żyjących dla siebie (dla swoich celów – światowych, ziemskich, cielesnych) i żyjących dla Boga (dla Jego celów).

• Żyjących dla zła (dla szatana) i dla dobra (dla Boga).

• Żyjących dla religii, kościołów, denominacji (ludzkich przepisów, nakazów i wyobrażeń Boga) i żyjących dla Jezusa (dla Bożych wizji i celów).

• Grzeszników zbawionych i grzeszników niezbawionych.

• Ludzi żyjących dla ciała i żyjących dla Ducha.

Po której stronie się teraz znajdujesz? Jeśli jesteś po niewłaściwej stronie, zrób pierwszy krok, klikając tutaj.

Galacjan 5:24-25
„[…]a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy”.

Kolosan 3:1-4
„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem,tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale”.

Luke / luke@zaJezusem.com