Jak sobie wyobrażasz, żeby stworzenia duchowe anioły głosiły Jezusa?

Dziękuję za poprzednią odpowiedź kliknij tutaj. Jak sobie wyobrażasz, żeby stworzenia duchowe anioły głosiły Jezusa? Bo ja myślę, że tu chodzi o Aniołów ludzi, których Bóg Jezus posyła, aby głosili i wychwalali Jego Królestwo, które już przyszło w roku 1998; wyliczenie 666*3=1998 rok, to oznacza, że Jezus już 15 lat króluje w swoim 1000 letnim królestwie….

Pozdrawiam cię serdecznie.
Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że aniołowie różnią się od ludzi – to istoty duchowe, zamieszkujące niebo (więcej na ten temat tutaj). Oto wersety biblijne, które to potwierdzają:

1 Koryntian 4:9
„[…] bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiemdla świata i aniołów, i ludzi”.

Hebrajczyków 12:22
„[…] lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego,do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów,do uroczystego zgromadzenia […]”.

Łukasza 2:15
„[…]a gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan”.

Hebrajczyków 12:4
„[…] Bóg bowiemnie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd […]”.

Objawienie Jana 5:11
„[…] a gdy spojrzałem,usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronui postaci, i starców,a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy […]”.

Jana 1:51
„[…] powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwartei aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

4 Mojżeszowa 22:31
„[…] wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i tenzobaczył anioła Pańskiego, stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku”.

W kilku urywkach Pisma Świętego możemy nawet znaleźć opis wyglądu niektórych aniołów [cherubów (Ezechiela rozdziały 1, 10, 41) i serafów (Izajasza 6:2-6)]:

1 Królewska 6:23-27
„[…] w miejscu najświętszym kazał wyrzeźbić z drzewa oliwkowegodwa cheruby wysokie na dziesięć łokci. (24) Pięć łokci miało jedno skrzydło cheruba i pięć łokci drugie skrzydło cheruba; było tedy dziesięć łokci od jednego końca skrzydła do drugiego końca skrzydła. (25) Dziesięć łokci miał też drugi cherub. Oba cheruby miały tę samą wielkość i ten sam kształt. (26) Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła po dziesięć łokci.(27) Cheruby te kazał umieścić w głębi wnętrza świątyni. Skrzydła cherubów rozpostarto tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany, skrzydła środkowe zaś dotykały się nawzajem”.

2 Mojżeszowa 25:20
„[…]cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku”.

Izajasza 6:2
„[…] jego orszak stanowiły serafy,z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał”.

Pismo Święte używa również określenia „anioł” w stosunku do ludzi, np. w listach do siedmiu zborów z Księgi Objawienia Jana:

Objawienie Jana 1:20
„[…] co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd,to aniołowie siedmiu zborów,a siedem świeczników, to siedem zborów”.

Objawienie Jana 2:1
„Do anioła zboru w Efezienapisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników […]”.

Objawienie Jana 2:8
„[…] a do anioła zboru w Smyrnienapisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył […]”.

Jedno nie przeczy drugiemu. Jest jednak problem, jeśli uważasz, że aniołowie to jedynie ludzie i poprzez to odrzucasz ich jako istoty duchowe stworzone przez Boga. To niestety kłóci się z nauką Pisma Świętego. Jeśli natomiast chodzi o Tysiącletnie Królestwo, zachęcam cię do sprawdzenia, co na ten temat mówi Biblia. Twierdzenie, że rozpoczęło się ono w 1998 roku, to absurd (więcej na ten temat tutaj, a o znaku 666 tutaj).

Pytasz, w jaki sposób wyobrażam sobie, żeby stworzenia duchowe (anioły) głosiły Jezusa.

Wyobrażam to sobie tak, jak przedstawia to Pismo Święte:

Łukasza 2:8-15
„[…] a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. (9)I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. (10) I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, (11) gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. (12) A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. (13) I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: (14) Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.(15) A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan”.

Objawienie Jana 14:6-9
„[…]i widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. (8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. (9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem […]”.

Pismo Święte wskazuje więc, że aniołowie mogą mówić ludzkim głosem:

4 Mojżeszowa 22:31
„[…]i rzekł do niego anioł Pański:Dlaczego zbiłeś już trzy razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli”.

Hebrajczyków 1:2
„[…]bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołówbyło nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą […]”.

Łukasza 24:22-23
„[…] lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, (23) bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc,że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje […]”.

Zachęcam cię, abyś to sobie uporządkowała na bazie Słowa Bożego. Do usłyszenia i jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.