Jak wyglądało życie Izraelitów na pustyni? Czy to możliwe, że przez 40 lat żywili się tylko manną z nieba?

Skąd mieli wodę dla 3 milionów osób? Nie tylko do picia ale również do kąpieli do prania ubrań? Skąd mieli namioty i wszystkie rzeczy w namiotach? Skąd mieli materiały do szycia ubrań? Materiały do budowy tabernakulum? Broń i zbroje kiedy stworzyło się wojsko Izraela? Co robili przez cały czas skoro nie pracowali?

Jak wyglądało życie Izraelitów na pustyni?
Życie to wyglądało jak wędrówka (wyprawa) bez stałego miejsca zamieszkania (trwająca 40 lat), która miała określony cel (wyzwolenie z niewoli i objęcie w posiadanie ziemi obiecanej przez Boga). Pismo Święte (Stary Testament) opisuje to szczegółowo od samego początku (wyjścia z Egiptu) aż do osiedlenia w ziemi kanaanejskiej. Etapy tej podróży (w wielkim skrócie) możesz odnaleźć w 4. Księdze Mojżeszowej (33:1-54). Życie Izraelitów w tym czasie nie było łatwe, ponieważ Bożym celem ich tułaczki było (oprócz wyzwolenia z niewoli i odziedziczenia ziemi) wychowanie sobie Narodu Wybranego (Izraela) na kapłanów. Mieli oni w ten sposób rozgłaszać poznanie Boga po całej ziemi, odwracając pogan od ich bożyszczy i niesprawiedliwości.

Czy to możliwe, że przez 40 lat Izraelici żywili się tylko manną z nieba?
Tak, jest to możliwe (choć nie żywili się jedynie manną), ponieważ wędrówka ta (od samego początku) była nadnaturalna (ponadludzka) – miał w niej udział wszechmogący Bóg (Stwórca i Władca ziemi) w mocy i nadziemskich zdolnościach: „[…] ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie” (Jeremiasza 32:17). Życie Izraelitów było więc zdane na łaskę i niełaskę Boga (w każdym innym przypadku skazani byli na śmierć). Przeczytaj sobie kilka innych fragmentów Pisma Świętego, które o tym mówią:

5 Mojżeszowa 8:14-18
„[…] serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, (15) który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały; (16) który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. (17) Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. (18) Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje”.

5 Mojżeszowa 8:2-5
„[…] zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. (3) Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. (4) Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. (5) Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie”.

5 Mojżeszowa 29:1-5
„Potem zwołał Mojżesz całego Izraela i rzekł do niego: Wy widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej uczynił Pan na waszych oczach faraonowi i wszystkim jego sługom, i całej jego ziemi, (2) te wielkie doświadczenia, które oglądały twoje oczy, te znaki i wielkie cuda. (3) Lecz aż do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. (4) Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. (5) Chleba nie jadaliście, wina i mocnego napoju nie pijaliście, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym”.

5 Mojżeszowa 20:1
„Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”.

Czy tak naprawdę żywili się samą manną?
Nie do końca:

2 Mojżeszowa 16:11-13
„[…] i rzekł Pan do Mojżesza: (12) Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (13) I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu”.

Psalm 105:40
„[…] prosili, a On zesłał przepiórki i chlebem niebieskim ich nasycił”.

2 Mojżeszowa 12:38
„[…] a szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek”.

5 Mojżeszowa 8:3b
„[…] aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana”.

Jest to również odpowiedź na twoje inne pytanie: „Skąd mieli wodę dla 3 milionów osób? Nie tylko do picia ale również do kąpieli do prania ubrań?”.

Jak to wyglądało w praktyce, przeczytasz w 4. Księdze Mojżeszowej 20:11: „[…] i podniósł Mojżesz rękę swoją, i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło”.

Pytasz:
„Skąd mieli namioty i wszystkie rzeczy w namiotach? Skąd mieli materiały do szycia ubrań? Materiały do budowy tabernakulum, broń i zbroję?”

2 Mojżeszowa 12:35-38
„[…] i synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. (36) A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak że im pożyczyli; i tak złupili Egipcjan. (37) Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. (38) A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek”.

Broń i zbroje zdobywali w podbojach pogańskich narodów (a także sami je wyrabiali).

3 Mojżeszowa 21:32
„[…] następnie Mojżesz wysłał wywiadowców, aby zbadano Jaezer. Zdobyli oni jego okoliczne osiedla i wypędzili Amorejczyka, który tam mieszkał”.

3 Mojżeszowa 32:39
„[…] synowie Machira, syna Manassesa, poszli do Gilead, zdobyli go i wypędzili Amorejczyków, którzy w nim byli”.

5 Mojżeszowa 20:20
„[…] tylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, możesz zniszczyć, ściąć i budować z niego narzędzia oblężnicze przeciwko miastu, które wszczęło z tobą wojnę, aż padnie”.

Pytasz również: „kiedy stworzyło się wojsko Izraela?”.
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w 4. Księdze Mojżeszowej 1:1-3: „Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy: (2) Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie, (3) wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron […]”.

Następnie pytasz: „co robili przez cały czas skoro nie pracowali?”.
Oni raczej więcej pracowali niż odpoczywali. Poczytaj o tym, jakie były ich codzienne zajęcia (np. w Księdze Wyjścia), i o tym, w jaki sposób Bóg zarządzał ich czasem, dając im ustawy, prawa i obowiązki na każdy dzień (przeczytaj np. 5. Księgę Mojżeszową). Zagłębiając się w szczegóły dotyczące ich życia, z pewnością dojdziesz do wniosku, że nie nudziło się im i nie należeli do bezrobotnych. Jak możesz zauważyć: Bóg o wszystko zadbał.

Dlatego podsumowując nasze rozważanie (patrząc na wędrówkę Izraela), zachęcam cię do zwrócenia uwagi na mądrość, przezorność, troskliwość i wszechmoc Boga, a jednocześnie Jego srogość wobec tych, którzy odrzucają, lekceważą Jego pomocną rękę lub są wobec niej obojętni. Warto więc w Niego wierzyć, ufać Mu i położyć całą nadzieję w Nim. On chce naszego dobra, tak jak chciał dobra Izraela.

Treny 3:25
„[…] dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka”.

Psalm 34:9
„[…] skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia!”

Dziękuję, niech ci Bóg błogosławi. Napisz, czy otrzymałaś odpowiedzi na swoje pytania. Luke