Jesteśmy oszukiwani. Osobiście uważam, że rząd oszukuje społeczeństwo i zastrasza, podczas kiedy Kościół powinien przybrać postawę

Jeden z pastorów Zielonoświątkowych napisał „Nikt mądry nie oczekuje, że będziemy czym prędzej zajmować stanowisko w sprawie, której dostatecznie nie było jeszcze możliwości należycie rozpoznać”. Jakie jest Twoje zdanie bracie, bo przecież tak wielu ludzi mówi głośno że jesteśmy oszukiwani. Osobiście też uważam że rząd oszukuje społeczeństwo i zastrasza, podczas kiedy Kościół powinien przybrać postawę jaka jest w Efezjan 3;10 i Ewangelii Mateusza 10;16 !

Myślę, że pastor, którego cytujesz, powiedział wartościowe słowa (czas pokaże). Chciałbym rozważyć teraz wskazane przez ciebie fragmenty Pisma Świętego (więcej na temat interpretacji Pisma Świętego tutaj), które utwierdzają twój pogląd na temat roli Kościoła w polityce. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, czy Kościół Jezusa Chrystusa powinien angażować się w politykę i propagować (ogłaszać) opinie związane z tym tematem (tak zrozumiałem twój list).

Efezjan 3:10
„[…] przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich”.

Zwróć, proszę, uwagę, że wskazany przez ciebie cytat nie mówi o ziemskiej władzy, lecz niebiańskiej (w niebie). Bazując na innych wersetach związanych z tym tematem, możemy stwierdzić, że dotyczy to Aniołów (porównaj to, proszę, z 1. Listem Piotra 1:12 i Listem Pawła do Kolosan 1:16), które ze zdumieniem oglądają mądrość Boga objawiającą się (na ziemi) poprzez Kościół.

Następny wskazany przez ciebie fragment to Ewangelia według Mateusza 10:16:
„[…] oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!”.

Również i ten fragment (czy jego szerszy kontekst) nie sugeruje, by Kościół Jezusa Chrystusa winien ingerować (wtrącać się) w nieuczciwą politykę. Jeśli przeczytasz dalszą część tego fragmentu (wersety 17-42), to zauważysz, że stoi on raczej w opozycji do twojego poglądu. Natomiast wynika z niego, że Kościół Jezusa Chrystusa ma być roztropny (myślący, wolny od obcych wpływów) i czysty (uczciwy) w swoim postępowaniu.

Kolejny tekst to List Pawła do Efezjan 6:12:
„[…] gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”.

Również ten cytat przeczy twojemu poglądowi (walczymy przecież nie „z krwią i z ciałem”), a wspierają go (akurat w naszym temacie) cztery inne fragmenty:

1 Piotra 2:13-15
„[…] bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, (14) czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. (15) Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich”.

Tytusa 3:1-2
„Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, (2) aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom”.

1 Tymoteusza 2:1-3
„Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, (2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. (3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”.

Rzymian 13:1-8
„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. (5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. (6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. (7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. (8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił”.

Nie jest trudno zauważyć, że od zarania dziejów rządy (królowie i namiestnicy) oszukiwały i wykorzystywały społeczeństwa, dlatego temat ten nie jest obcy Biblii. Jaką więc postawę powinien przyjąć Kościół Jezusa Chrystusa? Czy powinien angażować się w działania odwetowe, dyskusje, agitację itp.?

Apostołowie nie nawoływali wierzących do oporu, agitacji czy propagandy względem niesprawiedliwych praktyk rządzących (wyjąwszy sytuacje, kiedy chrześcijanin jest zmuszany do postępowania niezgodnego z Bożym prawem lub jego uprawnienia, przywileje obywatelskie są łamane). Pan Jezus nie był zainteresowany podbojem tego świata. Nigdy nie głosił przeciwko Rzymowi (raczej przeciwko religijnym liderom), powiedział też: „[…] Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd” (Jana 18:36). Mam więc dla ciebie sugestię: walcz z gorliwością o niebiańską ojczyznę i propaguj jej prawdziwe wartości. Żyj na tej ziemi jak pielgrzym i obcy przybysz, żarliwy w miłości i dobrych uczynkach (również względem władzy).

Efezjan 5:15-17
„[…] baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” – więcej na temat woli Bożej dla naszego życia tutaj.

Obecnie napotykamy na mnóstwo fałszywych informacji, złośliwych i niesłusznych oskarżeń, plotek, pomówień itp. (odnoszę to do słów, które napisałeś: „[…] bo przecież tak wielu mówi głośno […]”). Na portalach społecznościowych, w mediach i w innych źródłach masowego przekazu toczą się zacięte walki o pozyskanie zwolenników. Partie polityczne chcą mieć władzę, oczerniają się więc nawzajem, manipulują, wypuszczają dezinformacje (nieprawdę lub półprawdę) i stosują inne agresywne (bezwzględne, bezduszne) taktyki. Według przekazu Pisma Świętego Kościół Jezusa Chrystusa powinien tego unikać (stać z boku), a jeśli już dojdzie do polemiki, mamy zachować prawość, spokój i opanowanie (niech kieruje nami Boża mądrość).

Pan Jezus przyszedł, aby otworzyć nam drogę do życia wiecznego, dzięki któremu każdy może zostać uwolniony ze swoich win i zacząć (już tutaj na ziemi) nowe (odnowione) życie w Duchu Chrystusowym (więcej na ten temat tutaj). Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma mowy o tym, by wierzący mieli poświęcać czas na naprawę świeckiego porządku politycznego. Jest natomiast mowa o wyzbywaniu się (włączywszy w to rządzących i liderów) cudzołóstwa, deprawacji i praktyk korupcyjnych. Dla przykładu: Jan Chrzciciel nie potępił Heroda za nieuczciwą politykę ani żołnierzy czy celników za pracę dla niesprawiedliwej władzy:

Łukasza 3:12-14
„[…] przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? (13) On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. (14) Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

Łukasza 3:19-20
[…] lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, (20) dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu”.

Zwróć również uwagę na to, o czym mówił Apostoł Paweł w rozmowie z władzą i w jaki sposób to robił:

Dzieje Apostolskie 24:24-25
„[…] a po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. (25) Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odejdź; w sposobnej chwili każę cię zawezwać”.

Dzieje Apostolskie 26:2-3
„[…] uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi, (3) a to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi; proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał”.

Chrześcijanie mogą i muszą odnaleźć się pod każdym rodzajem władzy (w każdym ustroju politycznym). Za przykład chcę podać wierzących we wspomnianym już Rzymie, w dzisiejszych Chinach, Korei, Afganistanie, Izraelu itd. Naszym obowiązkiem względem władzy jest przestrzeganie praw i bycie dobrymi obywatelami (Rzymian 13:1-2). Bóg ustanowił wszelką władzę (tak głosi Słowo Boże), a nam nakazał:

Hebrajczyków 13:5-8
„[…] niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. (6) Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? (7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. (8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.

Filipian 3:17-21
„[…] bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.(18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego; (19) końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, (21) który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może”.

Jeśli chodzi o twój punkt widzenia dotyczący postępowania Kościoła w sprawach polityki, wydaje się on właściwy. Niestety należy odrzucić taki pogląd w stosunku do władz zwierzchnich, ponieważ Słowo Boże nam na to nie pozwala. W tej dziedzinie należy przyjąć Bożą mądrość wypływającą z Jego Słowa, być temu posłusznym i to również przekazywać innym (jak już wspomniałem, nie chodzi mi o „ślepe posłuszeństwo”, akceptację praw przeciwnych Bogu, ograniczanie twoich uprawnień czy obywatelskich przywilejów – należy brać tutaj przykład z pierwszego Kościoła).

Tytusa 3:1-2
„Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, (2) aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom”.

Dlaczego należy być poddanym władzy?
Apostoł Paweł mówi w Liście do Rzymian 13:1-8, że odpowiedzialnością rządzących jest, aby sprawować władzę nad ludźmi w nadziei, że czynią to właściwie, zbierając podatki, utrzymując porządek i pokój. Nie zapominaj, proszę, że Bóg ich z tego rozliczy, a Jego sąd będzie sprawiedliwy: „[…] który odda każdemu według uczynków jego […]” (Rzymian 2:6).

Pomimo że istnieje niesprawiedliwość i ludzie są oszukiwani, Bóg ma nad wszystkim kontrolę. W rzeczywistości On sam jest Tym, który „[…] zmienia czasy i pory, utrąca królów i ustanawia królów” (Daniela 2:21), ponieważ „[…] Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim i daje je komu chce” (Daniela 4:14). Niesprawiedliwe rządy mają więc ustalone przez Boga ograniczenia (co mogą, a co nie). Nie chcę przez to powiedzieć, że Bóg jest inicjatorem tego bałaganu, ale że dopuszcza On pewne sytuacje, by realizować swoje zamierzenia (przeczytaj Księgę Hioba). Zrozumienie tej prawdy pomaga nam dostrzec, że również polityka jest Bożą metodą wypełnienia odwiecznych planów (porównaj tutaj starotestamentowe historie, proroctwa, opisy z ksiąg Ewangelii czy z Księgi Apokalipsy):

2 Kronik 36:19-23
„[…] spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. (20) Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. (21) I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat. (22) Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: (23) Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!”

Izajasza 45:1-3
„Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. (2) Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. (3) Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela”.

Jana 19:10-11
„[…] rzekł więc do Niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić Cię i mam władzę ukrzyżować Cię? (11) Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry […]”.

Objawienie Jana 17:17-18
„[…] bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. (18) A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi”.

Mimo że źli ludzie nadużywają władzy, to jednak Bóg czyni wszystko dla dobra, współdziałając „[…] we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani” (Rzymian 8:28). Jeszcze raz podam do wiadomości: Boża opatrzność wszystko kontroluje (Mateusza 6:33), dzięki czemu wypełniają się Boże plany i cele, a Jego wola jest nienaruszalna. To, co Bóg zaplanował, wypełni i żaden rząd nie może temu zapobiec (Daniela 4:34-35). Taka perspektywa (Boża perspektywa) powinna cię uspokoić, zwrócić twoje myśli ku Bożym wzorcom i pobudzić cię do posłannictwa Ewangelii (więcej na ten temat tutaj).

Powinieneś również pamiętać, że to chrześcijanie – a nie polityczni liderzy – mają być światłem dla świata i solą ziemi (Mateusza 5:11-16). Należy więc przyjąć nauczanie Apostoła Pawła, by być posłusznym władzom zwierzchnim, by je poważać, szanować i modlić się za nie (Rzymian 13:1-8). A co ważniejsze, mamy zrozumieć, że nasza nadzieja (jako wierzących) spoczywa w opiece samego Boga (Hebrajczyków 13:5-8). Jeśli będziemy wiernie stosować się do nauczania Słowa Bożego, staniemy się światłem świata, tak jak Bóg nas do tego powołał (Mateusza 5:16). Władze polityczne nie są ratunkiem dla świata. Zbawienie (ratunek) dla ludzi zostało dane w Jezusie Chrystusie (nie w programach politycznych, ustrojach czy przywódcach). Pokój ducha, miłość, zgoda, zadowolenie, nadzieja, radość – a co najważniejsze, życie wieczne – są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez dzieło Chrystusa (przez nas przekazywane), drogą Bożej mądrości, wiary i miłości (więcej na ten temat tutaj).

1 Koryntian 2:1-9
„Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. (2) Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. (3) I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. (6) My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. (9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

Dlatego zgadzam się tutaj z pastorem, którego słowa cytujesz: „nikt mądry nie oczekuje, że będziemy czym prędzej zajmować stanowisko w sprawie, której dostatecznie nie było jeszcze możliwości należycie rozpoznać”. Patrz więc na Słowo Boże (odczytuj wolę Bożą) i nie ulegaj światowym (świeckim) poglądom, sugestiom i trendom. Bądź cierpliwy, spokojny (ufający Bogu) i daj czas na rozpoznanie całej sytuacji. Taka jest moja opinia na ten temat, czekam na twoje refleksje (argumenty za i przeciw) i do usłyszenia. Niech ci Bóg błogosławi. Luke