Mam pytanie; Co to jest prawda? Chodzi mi o biblijne znaczenie i zastosowanie tej definicji

2 Tymoteusza 4:3-4
„[…] Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”.

Prawda to doskonała zgodność z rzeczywistością (bez wypaczeń i kompromisu), zgodność z faktem, sytuacją, zdarzeniem lub okolicznością w odniesieniu do ich autentycznego (oryginalnego) stanu – dokładna zgodność z tym co było, jest lub będzie (przykład proroctw). W nawiązaniu do życia w wierze: Bóg miał (i wciąż ma) w Swoim zamyśle: plan, pragnienia, zamiary, intencje, koncepcje, rozwiązania, co możemy określić (nazwać) jako Bożą prawdę (rzeczywistą wolę Boga).

Nasz Stwórca (zarządca stworzenia) wprowadził na świat prawdę i uznał za punkt odniesienia (Izajasza 45:22-23a), by stała się dla nas wzorcem (Psalm 119:29), jednym z filarów życia (Przypowieści Salomona 3:3-4), naszą ochroną (Efezjan 6:13-14), pocieszeniem (Jana 14:16-18), źródłem zaufania (2 Tesaloniczan 2:9-12), „owocem światłości” (Efezjan 5:8-12), zabezpieczeniem przed odstępstwem (2 Tesaloniczan 2:9-12) i jakby „światłem dla naszych nóg” (1 Koryntian 5:6-8). W Przypowieściach Salomona 3:3-4 znajdujemy tego potwierdzenie: „[…] niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! (4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi”.

Prawda jest jednym z głównych elementów w procesie poznawania Boga (prowadzi nas do właściwego odbioru Jego woli), co ma szczególne znaczenie przy interpretacji (odbiorze przesłania) Pisma Świętego – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. W celu wprowadzania prawdy Bóg używa Ducha Świętego (więcej na Jego temat dowiesz się, klikając tutaj) i ludzi, którzy są Nim napełnieni (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

1 Koryntian 2:11-14
„[…] Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”.

Prawda wyzwala (Jana 8:31-32) i jest przywilejem wolności oferowanej nam w Jezusie Chrystusie (Efezjan 4:20-24 / Jana 1:17 / Jana 14:5-7 / Jana 16:13-15). W Ewangelii według Jana 8:31-32 Pan Jezus powiedział: „[…] jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”. Zachęcam cię do zapoznania się z innymi fragmentami Słowa Bożego, które poruszają temat prawdy: kliknij tutaj.

Przeciwieństwem tego co zamierzył Bóg (prawdy) jest kłamstwo (dzieło szatana), czyli inny plan, pragnienia, inne zamiary, intencje, koncepcje, rozwiązania. Życie pozbawione prawdy (w kłamstwie) czyni nas więźniami szatana (Jana 8:44), którego celem jest przeciwdziałanie Bożym planom, hamowanie duchowego rozwoju chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk (spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie), oraz zaślepianie ludzkich umysłów, aby uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii. Szatan posługuje się ideami, moralnością, filozofią, psychologią, ludzką (przyziemną) mądrością, pragnieniami, systemami ekonomicznymi, rządami, kulturą, edukacją, sztuką, medycyną, muzyką, rozrywką, mass mediami, religiami itp. Do wdrażania kłamstwa (wypaczanie, dezorientacja, zwodzenie) przeciwnik Boga (szatan) używa ludzkich emocji, intuicji, pragnień, przekonań i innych ludzi, którzy żyją poza zasięgiem Bożych myśli (fałszywych proroków i nauczycieli).

2 Piotra 2:1-3
„(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”.

Kłamstwo (fałsz, nieprawda, wypaczenie) niesie za sobą życie w błędnych poglądach (w zwiedzeniu), z dala od Boga, Jego woli i Królestwa.

Co spowodowało, że człowiek odszedł od prawdy (od myśli Boga), zamyka się na nią, a dopuszcza kłamstwo?

Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi było tego główną przyczyną. Przez ich upadek zostaliśmy oddzieleni od świętego Boga (duchowo), co spowodowało, że człowiek odszedł od myśli i planu Boga (1 Mojżeszowa 3:1-17). Ludzka natura (sposób myślenia, postępowania i system wartości) uległa skażeniu (zaburzeniu), a grzech (nieposłuszeństwo, odstępstwo) stał się aktywnym czynnikiem w życiu każdego człowieka (Rzymian 5:12). Zatwardziałość, krnąbrność, upór, zgorzkniałość, niepewność, niewiedza, brak objawienia, niewiara, miłość do świata, do grzechu, łechcące ucho (2 Tymoteusza 4:3-5), grzeszne przyzwyczajenia (nawyki), brak zainteresowania Bogiem, ludzka (przyziemna) mądrość, uległość kłamstwu, strach przed rzeczami nowymi (zmianami) lub przed ludźmi (co powiedzą inni) to tylko kilka przyczyn, z powodu których człowiek zamyka się na prawdę (na Boże zamiary), a żyje kłamstwem.

Podaję definicję innych pojęć związanych z tematem prawdy, na które napewno natkniesz się czytając Pismo Święte:

• Życie w Bożej prawdzie – postępowanie (życie) zgodne z Bożą rzeczywistością (autentycznymi myślami Boga).

• Szukanie Bożej prawdy – głębokie pragnienie (można powiedzieć pasja), którego celem jest odnalezienie rzeczywistości (myśli Boga), jaką określił Bóg.

• Otwarcie się na Bożą prawdę – decyzja (wypływająca z przekonania) o dopuszczeniu do naszego życia Bożej rzeczywistości.

• Poznanie Bożej prawdy – zrozumienie (właściwy odbiór) rzeczywistości, jaką określił Bóg [tak zwana „prawda objawiona” (Jakuba 1:17-18)].

• Objawienie Bożej prawdy – odsłonięcie nam przez Boga czegoś ukrytego [tajemnicy (Efezjan 3:9 / Kolosan 1:26)], czego nie jesteśmy w stanie odkryć ani zrozumieć w naturalny sposób.

• Odrzucenie Bożej prawdy – zrezygnowanie ze wskazówek (kierunku, punktu odniesienia), jakie przygotował dla nas Bóg.

Jako Boże stworzenia powinniśmy wszystko robić ku temu, aby szukać Bożej prawdy, poznawać ją (2 Tymoteusza 3:5-7 / Hebrajczyków 10:26-27), a następnie podążać za nią całym swoim sercem (Przypowieści Salomona 3:3-4). Jest to bowiem jedyny sposób na życie, w którym Bóg i Jego wola staną się „światłem oświetlającym” naszą drogę do życia wiecznego.

Psalm 119:29
„[…] Oddal ode mnie drogę kłamstwa, Ucz mię łaskawie zakonu swojego! Obrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą”.

Dziękuję, Luke/luke@zaJezusem.com
W tej odpowiedzi skorzystałem z pierwszej lekcji Projektu Prawdy – szczegóły na ten temat pod tym linkiem.