Mam pytanie: Która religia jest prawdziwa?

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa.
Gdybym powiedział ci, że moja religia jest prawdziwa, niewiele by ci to pomogło. Dlatego posłuchaj mojej rady: jeśli naprawdę chcesz być blisko Boga, musisz wyjść poza ramy konwencjonalnej religii. Wiara w niewidzialnego Boga to coś o wiele głębszego niż ufanie w jakikolwiek system religijny (Kolosan 2-3:17). W przypadku dokonania tak ważnego wyboru musisz przeżyć coś szczególnego (w co zaangażowany będzie sam Bóg), co wniesie do twojego życia głębokie przekonanie o słuszności wyznawanej wiary (Efezjan 3:13-21). Co w takim przypadku zaleca Pismo Święte?

Łukasza 11:9-13
„[…] Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”.

Jeśli chodzi o przekonanie cię do autentyczności tej właściwej religii, może to zrobić jedynie Bóg. Istnieją oczywiście okrężne metody (środki logiczne lub psychologiczne, zaufanie człowiekowi lub instytucji religijnej itp.), mogą one jednak tylko pobieżnie to uporządkować, dlatego też ty (jako szczerze poszukująca osoba), powinnaś zdać się wyłącznie na Boga. Tylko takie wewnętrzne utwierdzenie [co jest możliwe do osiągnięcia (Efezjan 3:14-21)], pozwoli ci opowiedzieć się po właściwej stronie i uchronić się przed zwiedzeniem (odstępstwem). Zwróć proszę uwagę, co Pan Jezus powiedział pobożnemu przywódcy religijnemu, Nikodemowi: „(1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. (2) Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. (3) Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Jana 3:1-8) – więcej na temat narodzenia na nowo (z Ducha Świętego) dowiesz się tutaj.

Spróbuję teraz przedstawić moje własne wnioski, które mogą ci pomóc odróżnić prawdziwą religię od fałszywej. Serdecznie zapraszam:

Dla chrześcijanina oczywiste jest, że punktem, od którego należy zacząć swoje poszukiwania, jest Pismo Święte (więcej na ten temat tutaj) i rozmowa z Bogiem (modlitwa – więcej na ten temat tutaj) – nie ludzkie komentarze, wzorce, wymogi, tradycje czy reguły. Według różnych szacunków obecnie na świecie jest od 4200 do 10000 różnych religii (każdy wyznawca uważa, że jego religia jest prawdziwa), a samych wyznań chrześcijańskich blisko 41000. Nauka Pisma Świętego wskazuje jednak, że jest tylko „[…] jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Efezjan 4:5-6) oraz „[…] jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus […]” (1 Tymoteusza 2:5-6). Pan Jezus mówił również, że jest „[…] ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:14). Ponadto całość przesłania Pisma Świętego jest sprzeczna z popularnym twierdzeniem, że „każda religia jest dobra, ponieważ człowiek musi w coś wierzyć”.

Na podstawie biblijnych proroctw, ostrzeżeń, wskazówek i nauk możemy określić, która religia jest prawdziwa. Bóg nie pozostawił swoich dzieci na pastwę wilków. Nie tylko dał nam, ale też wszczepił w nas prawdę, Słowo, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa, możliwość bliskiej więzi z Nim, Bożą miłość i naturalne zdolności obserwacji. Teraz krótko scharakteryzujmy wskazane obok terminy:

1. Prawda jako kompas służący do rozróżniania fałszywych religii i nauk – Jana 16:13-15: „[…] lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi” – czym jest prawda, dowiesz się, klikając tutaj.

2. Słowo Boże (Pismo Święte) – Jakuba 1:21-22: „[…] przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. (22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” – więcej o Piśmie Świętym dowiesz się, klikając tutaj.

3. Duchowe odrodzenie i nowe życie w Jezusie Chrystusie – Tytusa 3:3-7: „[…] bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego […]” – więcej na temat duchowego odrodzenia dowiesz się, klikając tutaj.

4. Duch Święty objawiający nam głębokości Boże – 1 Koryntian 2:10-12: „[…] albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył” – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj.

5. Wspaniały Pasterz, Jezus Chrystus – Jana 10:14: „[…] Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają” – więcej o Jezusie dowiesz się, klikając tutaj.

6. Bliska duchowa więź (przez Ducha Świętego) z Jezusem i możliwość komunikacji z Nim – Jana 14:16-18: „[…] Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj.

7. Bożą miłość – Rzymian 5:5: „[…] a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

8. Naturalne zdolności obserwacji (1 Koryntian 14:20) – 1 Koryntian 10:14-15: „[…] przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. (15) Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię” – czym jest bałwochwalstwo w świetle nauki Pisma Świętego, dowiesz się, klikając tutaj.

Bóg ma być w twoim życiu WSZYSTKIM (Mateusza 22:37). Gdy tak będzie, nigdy nie zbłądzisz. Korzystaj więc z przywilejów, jakie zostały ci ofiarowane (1 Koryntian 2:11-16). Jeśli będziesz próbowała żyć inaczej, staniesz się łupem zwodniczych religii, kształtujących niewłaściwy odbiór Bożego przesłania.

Jeremiasza 23:16-18
„[…] tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! (17) Ustawicznie mówią do tych , którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. (18) Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto przyjął jego słowo, by móc zwiastować?”

Odpowiedź na twoje pytanie: „która religia jest prawdziwa?” brzmi: żadna religia nie jest prawdziwa, jeśli nie pochodzi od Boga i jest sprzeczna z zasadami, jakie ustanowił On w swoim Słowie. Ty natomiast masz obowiązek gorliwie jej szukać (Dzieje Apostolskie 17:16-34).

Izajasza 55:6-9
„[…] szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! (7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! (8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, (9) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze […]”.

Psalm 105:3-4
„[…] szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! (4) Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!”.

Jeremiasza 5:1-3
„Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu! (2) A gdy mówią: „Żyje Pan” – przysięgają fałszywie. (3) Panie, czy twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu, Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia; uczynili swoje oblicze twardsze niż skała, nie chcą się nawrócić […]” – więcej o nawróceniu dowiesz się, klikając tutaj.

Chciałbym zwrócić twoją uwagę na te cztery przytoczone wyżej fragmenty Pisma Świętego (ze Starego Testamentu): Izrael miał swoją religię, ale nie znał Boga (Izajasza 58:8-11 / Ozeasza 5:1-4) i musiał Go szukać: „[…] On zaś (Jezus) rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (7) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi […]” (Marka 7:6-7). Oni mieli swoją religię (wymieszaną z ludzkimi naukami), która zastąpiła im Boga (była dla nich ważniejsza niż Bóg). Jako gorliwie wierzący naród, zakopali się w religijnych rytuałach i obrzędach, odwracając serca od Boga. Podobnie jest dziś – człowiek stracił z oczu obraz Boga, ponieważ zaufał kłamstwu religijnemu zamiast Jemu. Dlatego też wciąż musi Go szukać.

Dzieje Apostolskie 17:22-28
„[…] a Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi.(23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy […]”.

Chciałbym jeszcze, abyś zapoznała się z krótką ulotką ewangelizacyjną: kliknij tutaj, a także, abyś poznała różnice pomiędzy wiarą chrześcijańską a religią: kliknij tutaj – wówczas będziesz miała szerszy obraz całości. Posyłam ci jeszcze dwa inne linki, w których znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie: kliknij tutaj lub tutaj (artykuły napisane przez innych autorów).

Życzę ci Bożego błogosławieństwa i właściwych wyborów.
Luke/luke@zaJezusem.com