Mam pytanie odnośnie Ewangelii Mateusza 3:11

Chodzi mi mianowicie o słowa; …On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem…” a dokładniej o chrzest ogniem, o czym tu mowa? Dziękuję i życzę Dużo Błogosławieństwa Bożego.

Mateusza 3:11
„[…] Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”.

#1 Chrzest Duchem Świętym i ogniem (zapowiadany przez Jana Chrzciciela) jest najprawdopodobniej wypełnieniem proroctwa z Księgi Joela 3:1-5 w Dniu Pięćdziesiątnicy [zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:16-21)].

Dzieje Apostolskie 2:1-4
„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. (2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”.

Dzieje Apostolskie 2:16-19
„[…] ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: (17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; (18) Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. (19) I uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu”.

#2 Chrzest ogniem rozumiany w tym kontekście może być również związany z naszym życiem chrześcijańskim, które niejednokrotnie prowadzi przez „ogień”. Chodzi tutaj o doświadczenia, próby, ofiary i samozaparcia, które są częścią życia każdego chrześcijanina. Życie w upadłym świecie nie jest łatwym zadaniem, niejednokrotnie będziemy przechodzić przez „ogień” (cierpienie i ból – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Wierność Jezusowi podczas tych prób oczyszcza naszą wiarę, owocuje jej wzrostem i trwałymi wartościami (1 Piotra 1:6-7 / 1 Piotra 4:12-13). Na takie zrozumienie chrztu ogniem mogą wskazywać następujące fragmenty Pisma Świętego:

a) Dalszy fragment (werset 12) w kontekście całej wypowiedzi Jana Chrzciciela: „[…] Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (12) W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mateusza 3:11-12).

b) Inne fragmenty Słowa Bożego:

Marka 9:49-50
„[…] albowiem każdy ogniem będzie osolony. (50) Sól, to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą”.

Objawienie Jana 3:18-19
„[…] radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. (19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się”.

1 Piotra 1:6-7
„[…] weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (7) ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.

1 Piotra 4:12-13
„[…] najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, (13) ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili”.

Jak wskazuje Pismo Święte, chrzest ogniem w takim zrozumieniu służy oczyszczeniu naszej wiary i dostosowaniu nas do warunków panujących w niebie (Mateusza 3:12).

#3 Chrzest ogniem zapowiadany w Ewangelii według Mateusza 3:11 może również odnosić się do mocy, jaka udzielana jest osobie wierzącej w momencie otrzymania przez nią Ducha Świętego. Moc ta uzdalnia i obdarowuje do służby w Kościele oraz posługi Ewangelii w „żarliwości, która pali” (Dzieje Apostolskie 1:8 / Rzymian 15:18-19). Wnosi to do życia wierzącego gorliwość, odwagę, zapał, pasję i głębsze duchowe pragnienia, sprawiając, że jego służba (lub głoszone przez niego przesłanie) staje się skuteczna. Dlatego potrzebujemy tego „ognia” – mocy Ducha Świętego. Pan Jezus zapowiadając zesłanie Ducha Świętego, wyposaża w Niego swój Kościół: „[…] Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dzieje Apostolskie 1:5). Dalej mówi: „[…] ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8).

Hebrajczyków 1:7
„[…] o aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia […]”.

Apostołowie byli pierwszymi świadkami Jezusa, którzy doświadczyli mocy Ducha Świętego i szli w niej. Wskazywali Go jako źródło swej siły: „[…] i przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, (4) a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, (5) aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Koryntian 2:3-5 – Apostoł Paweł). „[…] gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości” (2 Piotra 1:16 – Apostoł Piotr).

Zachęcam cię również do korzystania z innych przekładów Pisma Świętego. Możesz porównać różne tłumaczenia fragmentu z Ewangelii według Mateusza 3:11:

Mateusza 3:11b (nowe tłumaczenie z roku 2008)
„[…] On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. (12) W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu”.

Mateusza 3:11b (Biblia Warszawsko-Praska)
„[…] On to będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. (12) Ma On w ręku wiejadło, którym oczyści swe klepisko: ziarno zbierze do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nigdy nie gaśnie”.

Mateusza 3:11b (Biblia Brzeska)
„[…] Tenci was okrzci Duchem świętym i ogniem.(12) Którego łopata jest w ręku jego, a będzie wyczyściał bojowisko swoje i zbierze pszenicę swoję do gumna, a plewy spali ogniem nie ugaszonym”.

Mateusza 3:11b (Biblia Poznańska)
„[…] On będzie was chrzcił ogniem Ducha Świętego. (12) W Jego ręku sito do czyszczenia zboża! I oczyści swoje zboże. Ziarno zgromadzi w śpichlerzu, a plewy spali w nie gasnącym ogniu”.

Ja w taki sposób postrzegam chrzest ogniem (Mateusza 3:11) i jeśli masz na ten temat więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.