Pięć pytań; 1. Odnośnie pewności zbawienia? / 2. Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie? / 3. Zbawienie, a wiara / 4. Co możesz powiedzieć na temat „recepty”…. / 5. Zalecenia związane ze zbawieniem

Często słyszę pytanie; „….co stałoby się z tobą gdybyś nagle zmarł?” I dalej taka odpowiedź, iż „….mam 100% zbawienie we krwi Jezusa i mam 100% pewności, że pójdę dziś do Nieba:”1). Czy więc możemy mieć pewność zbawienia?2). Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie?3). Czy zbawienie opiera się wyłącznie na wierze?4). Co możesz powiedzieć na temat „recepty,” wyznaj Jezusa Panem, a zbawienie masz z głowy. Jest to wyznanie na podstawie wersetu z Listu do Rzymian 10:9; ….Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

5). Co powiesz na temat zaleceń związanych ze zbawieniem, które podaje nam Biblia?
Przykładowo; Wiary (Mk 16,16; J 5,24),
Uczynków (J 5,29;Rz 2,6 ; 1P 1,17),
Wytrwania do końca (Mt 10,22; Mt 24,13;Mk 13,13),
Spożywania Eucharystii (J 6,53),
Chrztu (Mk 16,16),
Zawierzenia Jezusowi (J 10,9),
Wzywania imienia Pańskiego (Dz 2,21;Rz 10,13).

1) Czy możemy mieć pewność zbawienia?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK i ma podstawy w Biblii:

1 Jana 5:11-13
„[…] a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Jana 6:37-40
„[…] wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; (38) zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał. (39) A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”.

Jana 3:35-36
„[…] Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim”.

Jana 6:47
„[…] zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”.

Jeśli wiara, o której mówi Biblia, zapewnia nam zbawienie, to nie rozumiem, na jakiej podstawie chrześcijanin może w to wątpić. W Liście do Hebrajczyków 11:1 jest napisane: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo […]”.

W jaki więc sposób jesteś w stanie funkcjonować jako chrześcijanin, radować się w Panu i służyć Bogu, jeśli do końca nie jesteś pewny wiecznych wartości w Królestwie swego Ojca? Czy wiesz, że brak takiej pewności jest wręcz niewłaściwy?

2) Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie?

Moja odpowiedź brzmi: TAK. Między innymi ma to miejsce, gdy:

• stwarzamy sobie własny wizerunek Boga, wykorzystując ku temu błędne (nie biblijne) argumenty (1 Piotra 2:1-2 / Rzymian 12:1-2);

• ulegamy niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego (2 Piotra 1:19-21);

• nie poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego – wówczas grzech (a nie prawda) dominuje w naszym życiu (Hebrajczyków 3:12-19);

• pycha lub mądrość tego świata (Jakuba 3:15) zaślepia nam prawdziwy obraz Boga (1 Koryntian 3:18-20);

• stajemy się słuchaczami, a nie wykonawcami woli Pańskiej (Jakuba 1:21-25);

• moralny styl życia staje się wykładnikiem naszego zbawienia (Rzymian 3:10-20);

• opieramy nasze zbawienie na uczynkach (Efezjan 2:8-10);

• opieramy nasze zbawienie na życiu religijnym (Galacjan 3:10-11);

• staliśmy się ofiarą tak zwanego „prania mózgu” [ktoś wmówił nam, że posiadamy zbawienie – (Jana 14:16-18 / Hebrajczyków 8:10-11)];

• emocje, a nie Duch Święty, stały się wykładnikiem naszego zbawienia (Łukasza 6:46-48).

Przytoczę teraz 10 punktów, które w pewnym stopniu pomogą nam określić, uzasadnić oraz sprawdzić autentyczny stan pewności zbawienia.

1. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli zostaliśmy wprowadzeni [poprzez duchowe odrodzenie (Kolosan 2:12-13) – co to znaczy, dowiesz się klikając tutaj] w trwałą, duchową więź (związek) z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem [(Efezjan 3:14-21) jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj].

Kolosan 3:1-4
„[…] a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale”.

2. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wierzymy w imię Syna Bożego.

1 Jana 5:13
„[…] to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Nie ma autentycznej pewności zbawienia bez szczerej wiary w Jezusa Chrystusa, przez którą wyznajemy, że On jest posłanym przez Ojca Zbawicielem – i naszym jedynym ratunkiem. Więcej na temat wiary w Jezusa możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Dzieje Apostolskie 4:10-12
„[…] to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

3. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wiemy, że Duch Boży mieszka w nas (1 Jana 4:13).

1 Jana 3:24
„[…] a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka”.

4. Mamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli nasza wiara jest aktywna [czynna (Jakuba 2:19-20)] w miłości (Galacjan 5:5-6).

1 Jana 4:15-17
„[…] kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. (16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. (17) W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”.

5. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy Boga, a nie świat, w którym żyjemy (1 Jana 4:4-6 / 1 Jana 5:4).

1 Jana 2:15-17
„[…] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

6. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wytrwale praktykujemy sprawiedliwość, a nie grzech (1 Jana 3:7-10).

1 Jana 2:29
„[…] jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził”.

7. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy braci i siostry w Chrystusie (1 Jana 2:9-11 / 1 Jana 3:23 / 1 Jana 4:8-20 / 1 Jana 5:1 / Jana 13:34-35).

1 Jana 3:14
„[…] my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci”.

8. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli staramy się naśladować Jezusa, żyjąc tak, jak On nauczał (Dzieje Apostolskie 3:22-23 / 1 Jana 2:3-6 / 1 Jana 3:2-4 / 1 Jana 5:2).

Jana 8:12
„[…] a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”.

9. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli trwamy w Ojcu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie [(Rzymian 8:10-11 / 1 Jana 5:20) – w „Słowie Żywota” (1 Jana 1:1-4)], żyjąc według Ducha (Rzymian 8:1-2) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

1 Jana 2:24-25
„[…] to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. (25) A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny”.

10. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli szczerze i nieugięcie tęsknimy za powrotem Jezusa [pochwyceniem Kościoła (1 Tesaloniczan 4:13-17 / 1 Koryntian 15:51-54)], by zamieszkać w domu naszego Ojca.

Jana 14:1-3
„[…] niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

Jeśli jesteś pewny swojego zbawienia, ale choć jeden z tych punktów cię nie dotyczy, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że pewność tę zbudowałeś na własnych odczuciach – jeśli chciałbyś głębiej zbadać stan własnej wiary, kliknij tutaj.

3) Czy zbawienie opiera się wyłącznie na wierze?

Galacjan 2:16
„[…] wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek”.

Rzymian 3:21-26
„[…] ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa”.

Zgodnie ze Słowem Bożym zbawienie opiera się wyłącznie na wierze w Jezusa Chrystusa. Biblia wskazuje jednak, że autentyczność tej wiary uwidacznia się poprzez uczynki, kierując człowieka do działania, którego następstwami będą:

• nawrócenie, które odrzuca grzeszny styl życia (Dzieje Apostolskie 2:37-40);

• poddanie w posłuszeństwo, powierzenie się Jezusowi i słuchanie Go (Dzieje Apostolskie 3:18-23);

• strzeżenie i utrzymanie nowego życia w Jezusie (Jana 15:1-7);

• uświęcanie (Hebrajczyków 12:14);

• służba, która wypływa z miłości (Galacjan 5:5-6);

• uczestnictwo w utwierdzaniu Królestwa Bożego [(2 Piotra 1:5-11) – np. ewangelizacja].

Jeśli wymienione wyżej „aktywności” wypłynęły z twojej wiary w Jezusa, to jesteś na właściwej drodze. Bóg będzie cię wspierał i prowadził. Jeśli jednak następstw tych nie ma lub nie było (np. nawrócenia), to najprawdopodobniej coś jest nie tak. Autentyczność chrześcijańska, wypływająca z wiary w Jezusa, to coś, co jest widoczne (Mateusza 5:13-16 / Łukasza 11:33-36):

• dla innych (radość, uprzejmość, łagodność, uczciwość itp.)

• dla nas samych [miłość, pokój, radość, cierpliwość (Galacjan 5:22-23), nowe pragnienia, cele itp.].

Z tego właśnie powodu dowodem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa są wypływające z niej uczynki – jedno z drugim współpracuje.

Jakuba 2:22
„[…] widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała”.

Pismo Święte wyraźnie mówi, że wiara, która nie jest związana z uczynkami [a również owocami (Galacjan 5:22-25)], jest martwa.

Jakuba 2:17-26
„[…] tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? (21) Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa”.

4) „Co możesz powiedzieć na temat «recepty», wyznaj Jezusa Panem, a zbawienie masz z głowy. Jest to wyznanie na podstawie wersetu z Listu do Rzymian 10:9; ….Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”.

Życia wiecznego nie gwarantuje nam pojedynczy akt wiary, który mógł mieć miejsce podczas wypowiadania słów zgodnych z 9 wersetem 10 rozdziału Listu Pawła do Rzymian. Wiara w Jezusa Chrystusa to stałe nastawienie, które musi się rozwijać i wzmacniać (Jana 15:4-6) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. A więc nie jest to tylko deklaracja słowna czy „ufanie” w zbawcze dzieło Chrystusa, ale również czynne zaangażowanie, pełne miłości, rezygnacji i oddania.

Galacjan 5:5-6
„[…] albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, (6) bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości”.

Jakuba 1:23-25
„[…] bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; (24) bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. (25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu”.

Prawdziwa wiara to posłuszeństwo Jezusowi. Realizuje się jako styl życia (wypływający z miłości) inspirowany działaniem Ducha Świętego. Pismo Święte określa ludzi, którzy mają życie wieczne, jako osoby „wierzące i słuchające”. Czasowniki „słucha” i „wierzy” to imiesłowy nieokreślone czasu teraźniejszego, które podkreślają trwanie czynności. Tylko takie życie ustawicznie przyciąga i utrzymuje nas przy Bogu. Życia wiecznego nie otrzymujemy, ani nie utrzymujemy tylko poprzez deklarację słowną. Dlatego zakładanie, że posiadamy zbawienie, jedynie na podstawie wyznania z Listu Pawła do Rzymian 10:9 to poważny błąd.

Mateusza 7:24-27
„[…] każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

5) „Co powiesz na temat zaleceń związanych ze zbawieniem, które podaje nam Biblia?
Przykładowo:
Wiary (Mk 16,16; J 5,24),
Uczynków (J 5,29;Rz 2,6 ; 1P 1,17),
Wytrwania do końca (Mt 10,22; Mt 24,13;Mk 13,13),
Spożywania Eucharystii (J 6,53),
Chrztu (Mk 16,16),
Zawierzenia Jezusowi (J 10,9),
Wzywania imienia Pańskiego (Dz 2,21;Rz 10,13)”.

Tak, Biblia podaje te zalecenia, ale zapomniałaś o najważniejszym. Musisz się na nowo narodzić (Jana 3:1-8) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Tylko dzięki temu możesz żyć blisko Jezusa, czerpiąc duchową mądrość i moc prowadzącą do zbawienia (Jana 15:4-7).

Jana 3:3 i 6-7
„[…] odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. …(6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić”.

Wtedy dopiero jesteś w stanie właściwie rozumieć wolę Pańską, poddając się wskazanym zaleceniom. Żadne działania poza duchową sferą życia w Jezusie Chrystusie nie prowadzą do zbawienia duszy (Rzymian 8:1-17) – nawet spełnianie tych wszystkich wymienionych przez ciebie czynności. Możesz je rozumieć „po swojemu” lub traktować jako zasady religijne (np. obrzędy). Każde z tych, jak je nazwałaś, zaleceń ma swoje znaczenie (cel), ale może być niewłaściwie rozumiane, motywowane i praktykowane. Pamiętaj, proszę, że wiara chrześcijańska i religia to dwa różne „drzewa”, każde z nich przynosi inne „owoce” – więcej na temat wiary chrześcijańskiej tutaj. Odnosi się to również do zbawienia.

2 Koryntian 3:4-6
„[…] a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia”.

W wierze chrześcijańskiej chodzi o coś zupełnie innego. Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie nie ma na celu wprowadzić cię w system „nowej religii”, przykazań czy rytuałów, lecz w wiarę, która angażuje cię (ale nie zmusza) do życia w posłuszeństwie Jezusowi. Dzięki nowemu narodzeniu [(Jana 3:1-8) duchowemu odrodzeniu (Tytusa 3:3-6)] jesteś w stanie właściwie to praktykować i rozumieć wolę Pańską, odnajdując właściwą drogę „ze śmierci do żywota” (Efezjan 2:1-10). Wtedy właśnie wspomniane zalecenia nabierają „zbawczego znaczenia” (2 Koryntian 3:4-6).

Psalm 50:16-23
„[…] lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? (17) Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. (18) Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. (19) Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. (20) Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. (21) Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. (22) Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! (23) Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże”.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com