Pisałeś, że jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Proszę pomódl się o mnie. Palę papierosy, próbowałam wiele razy nie palić i wszystko na nic. Dziękuję.

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Oczywiście, będę modlił się o twój problem. Chciałbym jednak, aby twoja postawa i zrozumienie były właściwe. W tym celu chciałbym zachęcić cię, abyś sprawdziła, jak Biblia traktuje ten temat i zwróciła uwagę na to, jak to się przekłada na życie duchowo odrodzonego chrześcijanina (co to znaczy „człowiek duchowo odrodzony”, dowiesz się, klikając tutaj). Serdecznie zapraszam:

Jeśli masz problem z paleniem papierosów, uznaj to za słabość, z którą musisz się rozprawić (choć nie o własnych siłach): „[…] a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Koryntian 3:4-6).

Filipian 1:6
„[…] mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”.

1 Piotra 5:6-7
„[…] ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. (7) Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”.

1 Tesaloniczan 5:22-24
„[…] od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. (23) A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (24) Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona”.

1 Piotra 5:10-11
„[…] a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen!”.

Jak wskazuje Pismo Święte, poprzez zwycięstwa nad słabościami (również grzechem) utwierdzamy naszą wiarę i doświadczamy autentyczności życia z Bogiem (w duchowej relacji i związku z Nim – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj), który jest zaangażowany w życie każdego chrześcijanina (między innymi w jego uświęcanie – więcej o uświęcaniu dowiesz się, klikając tutaj). Taki wzór znajdujemy na kartach Pisma Świętego (wśród Bożego ludu) jako metodę uczenia nas i upodabniania do Pana Jezusa Chrystusa. 1. List Piotra 1:6-7 mówi: „[…] weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (7) ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.

Zwróć również uwagę, co w 2. Liście do Koryntian 12:8-10 napisał Apostoł Paweł: „[…] w tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. (9) Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. (10) Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”.

Podam ci jeszcze przykład Joba, który po ciężkich doświadczeniach wyznał: „[…] tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię” (Joba 42:5).

Powinnaś więc to wykorzystać – szukaj u Boga łaski (czyli zdolności do radzenia sobie z niemożnościami – więcej o niej tutaj), w której On ma upodobanie. Tak naprawdę takie sytuacje służą twojemu dobru i zbudowaniu. Moim pragnieniem jest, abyś się przekonała (z pożytkiem dla twojej wiary), co możesz ty, a co Bóg. Z twojego opisu wynika, że wiele razy już próbowałaś coś zrobić (i wszystko na nic), więc najwyższy czas zaangażować w to Boga. W tym celu – oprócz szukania pomocy w modlitwie wstawienniczej (co nie jest niczym złym) – zacznij poszukiwać niezgłębionych bogactw Bożej mocy (więcej na ten temat tutaj), ewentualnie powodu, dlaczego nie możesz sobie poradzić. W tym celu wejdź w głąb swojej duszy – oto kilka pomocnych wskazówek:

1. Zbadaj stan własnej wiary – więcej na ten temat tutaj.

2 Koryntian 13:5
„[…] poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli”.

2. Jeśli po zbadaniu własnej wiary znajdziesz nieprawidłowości, zrób następny krok. Jaki? Dowiesz się, klikając tutaj i tutaj.

2 Koryntian 12:21
„[…] obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili”.

3. Dowiedz się więcej na temat pokus i pożądliwości ciała – w tym celu kliknij tutaj.

Jakuba 1:13-15
„[…] niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. (14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; (15) potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć”.

Galacjan 5:16-17
„[…] mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie […]”.

4. Zachęcam cię do zapoznania się z artykułem o przezwyciężaniu grzechu – w tym celu kliknij tutaj.

1 Mojżeszowa 4:7
„[…] wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować”.

Galacjan 6:7-8
„[…] nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. (8) Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny”.

5. Posłuchaj kazania na temat efektywności naszych modlitw – w tym celu kliknij tutaj.

Wspaniałe jest to, że masz wiarę w Boga i od Niego oczekujesz pomocy (to dobry początek). Bądź wytrwała i nie poddawaj się, Bóg jest po twojej stronie. Możesz również zaangażować w swój problem społeczność, do której należysz, by wspólnie, trwając w modlitwie, wołać do Boga o pomoc.

2 Piotra 1:3-8
„[…] Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, (4) przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. (5) I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, (6) poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, (7) pobożność braterstwem, braterstwo miłością. (8) Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Niech ci w tym Bóg dopomoże. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zajezusem.com.