Poniżej zamieszczam fragment Pisma Świętego, z którym nie mogę sobie poradzić (Rzymian 13:1-4)

JEST TO FRAGMENT LISTU DO RZYMIAN. JAK WIESZ MIESZKAM W POLSCE. TRUDNO JEST Z CZYSTYM SUMIENIEM POWIEDZIEĆ ŻE WŁADZY ZALEŻY NA LUDZIACH I POLSCE. RZĄDZI KŁAMSTWO I NIENAWIŚĆ. KARA SIĘ TYCH KTÓRZY MÓWIĄ PRAWDĘ A NAGRADZA KŁAMCÓW. PISMO MÓWI ŻE OJCEM KŁAMSTWA JEST DIABEŁ. JAK CHCĄC ŻYĆ ZGODNIE Z BOŻYM PRAWEM NIE WIDZIEĆ KTO TAK NAPRAWDĘ RZĄDZI (DIABEŁ)? I JESZCZE PODPORZĄDKOWAĆ MU SIĘ? A CO Z MOIM SUMIENIEM KTÓRE AŻ KRZYCZY?

Rzymian 13:1-14
„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. (5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. (6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. (7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. (8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. (11) A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. (12) Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. (13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; (14) ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości”.

Pismo Święte nakazuje chrześcijanom okazywać posłuszeństwo państwowym władzom zwierzchnim, ponieważ jest to instytucja powołana i ustanowiona, by być (w zamiarze Boga) gwarantem sprawiedliwości ograniczającym zło poprzez karanie przestępców. Bóg tak zarządził, ponieważ w upadłym świecie człowiek potrzebuje ograniczeń, które chronią od bezprawia, chaosu i anarchii. W tym fragmencie apostoł Paweł pokazuje nam, jaki powinien być rząd (w zamiarze Boga – wersety 3-4), jaki my mamy mieć stosunek do niego (wersety 1-2 i 5-7) i jak mamy postępować (wersety 8-14). Niestety upadły człowiek wykorzystuje władzę w odmienny sposób, nie tak, jak zamierzył to Bóg, a to jest powodem ucisku, krętactw i nadużyć.

Mateusza 20:25-26a
„[…] ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.(26) Nie tak ma być między wami […]”.

Piszesz w swoim liście: JAK CHCĄC ŻYĆ ZGODNIE Z BOŻYM PRAWEM NIE WIDZIEĆ KTO TAK NAPRAWDĘ RZĄDZI (DIABEŁ)? I JESZCZE PODPORZĄDKOWAĆ MU SIĘ? A CO Z MOIM SUMIENIEM KTÓRE AŻ KRZYCZY?

Mimo wszystkich nadużyć i niesprawiedliwości nie powinniśmy przeciwstawiać się władzy, ale jej słuchać – jeśli tylko nie stoi w opozycji do Bożego prawa. Kiedy rząd ustala coś, co jest sprzeczne z Bożym prawem, możemy się temu przeciwstawić. Przyjmij tutaj za wzorzec posłuszeństwa (biorąc pod uwagę jego granice) postępowanie Nehemiasza, Daniela, trzech jego przyjaciół oraz Jezusa i apostołów (ich wybory skazały ich na prześladowanie) – i to właśnie naśladuj.

Jana 16:33
„[…] to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”.

2 Tymoteusza 3:12
„[…] tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą”.

Chrześcijanie powinni być najbardziej posłusznymi prawu ludźmi – nie agitatorami, kłótnikami, oszustami ani nie osobami wyszukującymi u innych win. Apostoł Paweł mówił ludziom wierzącym, że czyniąc dobro, nie będą musieli obawiać się władzy, której podlegają, a poprzez pełnienie dobrych uczynków zdobędą uznanie w oczach przywódców (Rzymian 13:2–4). Obowiązkiem chrześcijan jest więc modlenie się za rządzących.

1 Tymoteusza 2:1-4
„Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, (2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. (3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”.

Jakkolwiek rządy pogan były i są złe, to jednak Bóg na nie zezwolił – taki był Jego mądry zamiar (choć my teraz go nie rozumiemy). Dlatego chrześcijanie powinni rozpoznać prawdziwy charakter obecnych królestw (patrz na proroctwa), nie mieszać się w politykę, a mieć należny respekt wobec instytucji rządzących i być im posłusznymi. Wszyscy, którzy pełnią funkcje związane z władzą, są za to odpowiedzialni przed Bogiem i On rozliczy ich z ich czynów. Mają oni tylko tyle władzy, na ile On im pozwoli (musisz zaufać tutaj Bożej przezorności i sprawiedliwości). Miej również na uwadze to, że system tego świata jest tymczasowy i zostanie przez Boga zniszczony.

Dlatego właśnie perspektywa i wizja chrześcijanina nie powinna skupiać się na tym ziemskim życiu. To nie jest nasz dom, a patriotyzm i miłość powinno się kierować ku innej ojczyźnie. Wierzący nie powinni mieć bliskiej społeczności z tymi, którzy mają udział w złym systemie tego świata. Musimy potępiać zło, stanowić dla innych światłość, zdobywać ich dla Chrystusa, brzydzić się nieprawością (co widać w twoim życiu), miłować sprawiedliwość i nie poddawać się zeświecczeniu (1 Jana 2:15-17). Mamy przemieniać nasz umysł i nastawić go na Boży sposób myślenia.

2 Koryntian 5:1-2
„Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. (2) Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba […]”.

Jest to odpowiedź na twoje pytanie. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, napisz: luke@zaJezusem.com.