Autorytet

Autorytet

autor: Krystoń Zbigniew
2013-08-09

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” B.

Już od samego początku stworzenia, ludziom towarzyszy pragnienie bycia szczęśliwym. Jednak z powodu dokonania niewłaściwego wyboru – odwracania się i nieustannego odrzucania jedynego źródła prawdziwego szczęścia, którym jest Pan Bóg, wciąż znajduje się ono w sferze ich pragnień.

Asaf powiedział: „Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga” (Ps.73,28 B). Kiedy będziemy mogli tego doświadczyć? Wtedy, gdy powrócimy do Pana Boga uznając Jego autorytet.

Ileż dziś w życiu ludzi jest nieszczęść, tragedii, niepokoju. Jak przerażająca jest postępująca demoralizacja życia w świecie, przenikająca też do kościołów. Odrzucanie istniejących autorytetów i prawa w każdej dziedzinie życia. Brak uznawania autorytetu Pana Boga i Jego Słowa a co za tym idzie, brak uznawania autorytetu rodziców przez dzieci, autorytetu nauczycieli przez uczniów, autorytetu władzy przez społeczeństwo, autorytetu przywódców duchowych przez wiernych itd. W jednej ze szkół, gdy poruszono temat autorytetów, część osób przyznała, „że szanuje rodziców za to, że się nie poddają, ale nie są dla nich bezwzględnymi autorytetami”. Młodzież chce być „wolna i niezależna”, chce życia na luzie – w ubieraniu się, w sposobie bycia, w kontaktach. Chcę, to siedzę przed komputerem, chcę, to idę do koleżanki, chcę, to kupuję sobie ciuch, jaki mi się podoba. Karol, 17 lat: „Jedyne, czego potrzebujemy, to całkowita wolność, by móc więcej czasu spędzać poza domem, więcej się bawić. Tu na przeszkodzie stoją rodzice, więc to właściwie tylko przeciwko nim wymierzony jest nasz bunt”. Brytyjski dziennik „Daily Mail” napisał: „Całe pokolenie wymknęło się spod kontroli, nie ma szacunku dla żadnych autorytetów”.

Poszukuje się nowych filozofii życia, ustala nowe prawa i zasady postępowania, które ulegają ciągłym przemianom. Można zaobserwować absolutny zanik poczucia wartości. Młodzi ludzie nie odczuwają już potrzeby bycia sobą, a za swój autorytet są gotowi uznać każdą osobę, która zdobyła ich uznanie, osobę często zbuntowaną przeciw wszystkiemu i wszystkim, kierującą się w swym życiu niemoralnością, rozwiązłością, brutalnością…

Paryski psycholog, Michel Bozon, powiedział: „Obecnie ludzie nie wiedzą już, co jest dobre, a co złe. Dlatego coraz częściej chcą przyglądać się innym i brać przykład z ich zachowania”.

Ludzi zaczyna bardziej fascynować zło aniżeli dobro, młodzież staje się bardziej zainteresowana wszelką formą rozrywki świeckiej aniżeli prowadzeniem życia wg Bożych norm, wg Bożego Ducha. Pojawia się coraz więcej religijności, ale widać coraz mniej Ducha. Dobra zabawa, alkohol, narkotyki, swoboda obyczajów, przygodne, niewiążące romanse, seks pozamałżeński … Zaciera się granica pomiędzy tym co dobre a co złe.

Dzieje się to, co Pan Bóg powiedział już prawie 2000 lat temu, że „w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, Ludzie bowiem będą samolubni … rodzicom nieposłuszni … bezbożni … nie miłujący tego co dobre … miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy” (2 Tym. 3, 1-5 B).

Przyczyną takiego stanu jest odrzucanie jedynego prawdziwego autorytetu, jaki został nam dany – autorytetu Pana Boga i Jego Słowa.

W Słowie Bożym czytamy: „poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności… Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy … ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zamysłów, aby czynili to, co nie przystoi” (Rz. 1, 28-32 B).

I dziś, podobnie jak w czasach Malachiasza, Pan Bóg pyta się: Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną?” B.

Jeżeli my nie będziemy uznawać autorytetu Pana Boga, nie będziemy Go szanować, czcić i oddawać należnej Mu chwały, to nigdy też nie zaakceptujemy tego, co On powiedział, i pójdziemy drogą własnych pożądliwości, własnych wyobrażeń o Bogu i służbie oraz o życiu z Nim, drogą buntu wobec Boga. Zaczniemy otwierać się na różne wpływy i wartości tego świata, zaczniemy iść na różne kompromisy ze światem i sami decydować o tym, co jest dobre a co złe, zaczniemy się przyłączać do grona szyderców naśmiewających się z Boga, czyniących Go tematem wielu żartów, przedstawiających jako dobrego kompana, jako Boga dowcipnego i żartobliwego… Dlatego nieprzyjaciel czyni wszystko by podważyć w naszym życiu autorytet Pana Boga, by podważyć naszą wiarę w Niego, jako jedynego prawdziwego Boga i Stwórcę wszystkiego, jako jedynego dawcę życia wiecznego. Czyni to m.in. poprzez próbę:

podważania wiarygodności Pana Boga

•jeżeli Pan Bóg jest miłością i kocha człowieka, to dlaczego dopuścił do powstania obozów koncentracyjnych; dlaczego pozwala aby tyle cierpień, katastrof, tragedii i nieszczęść spadało na ludzi; dlaczego dopuszcza aby tylu dobrych i sprawiedliwych ludzi cierpiało? Ale czy to Pan Bóg czyni? – Nie! To wszystko, co spotyka człowieka, to wszelkie zło, jakie nas otacza, jest konsekwencją odrzucenia przez człowieka Pana Boga i nie oddania należnej Mu czci, obrania drogi grzechu i pójścia za szatanem, który jest źródłem wszelkiego zła (1 Moj. 3, 17-19 B, Jan 8, 44 B, Rz. 1,21 B).

•modlisz się abyś z jutrzejszego sprawdzianu dostał szóstkę. Dostałeś dwóję. Modlisz się o pomoc w jakiejś sytuacji i nic się nie dzieje. Przychodzi nieprzyjaciel i zaczyna szeptać: Pan Bóg mówi, abyś prosił Jego o wszystko a On wysłucha. Wiele razy prosiłeś, a On nic nie uczynił. Czy warto Mu wierzyć? Czy On jest godzien tego by był dla ciebie wzorem, autorytetem?

•przychodzi szatan do Ewy i Adama i mówi: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział…” (1 Moj. 3, 1-7 B). Czy naprawdę Pan Bóg tego od ciebie wymaga, czy to On powiedział…?

Ustanawianie wielu bogów, aby człowiek miał problem z określeniem tego Jedynego

•wszyscy wierzą w tego samego boga, który tylko w różnych religiach inaczej się objawia. Nie możesz więc mówić, że jest tylko jeden Bóg, Bóg o którym mówi Biblia. Nie możesz nauczać, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, że tylko w Nim jest zbawienie.

„I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa”.(Dz.Ap.4,18 B). Słowo Boże mówi, że jest tylko jeden Bóg i nie ma innego boga, „nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” jak tylko w imieniu Jezus (5 Moj. 32,39 B, Iz. 44,8 B, Jan 1,1.14.18, Dz.Ap.4,12 B)

poprzez próbę zakwestionowania istnienia Pana Boga

Takie dążenia doprowadziły m.in. do stworzenia przez Darwina teorii ewolucji.

•Karol Robert Darwin – rozpoczynał od studiowania teologii, przygotowując się do stanu duchownego, do służby kaznodziei, a stał się agnostykiem, stał się ateistą, który stworzył podstawy teorii ewolucji, odrzucającej istnienie Boga i Jego Prawa. Podczas podróży dookoła świata w 1831 r., na okręcie MS „Beagle”, doszedł do przekonania, że to nie Pan Bóg jest stwórcą wszechświata, ale że wszystko powstało na drodze ewolucji, drogą doboru naturalnego. Na początku swej kariery, Darwin powiedział, że „człowiek, który nie ma przekonania ani wiary w istnienie Boga jest osobą, której rola w jej życiu ogranicza się do własnych instynktów i impulsów”. Jednak później, gdy sam odrzucił wiarę w istnienie Boga i Słowo Boże, słowa te stały się prawdą w jego życiu – „Będę kierował się tymi moimi instynktami, które uważam za najlepsze”. To on rozpowszechnił teorię ewolucji, którą dziś pomimo wielu naukowych badań obalających ją jako mit, świat ją nadal propaguje.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ odrzucono autorytet Pana Boga, który „na początku stworzył niebo i ziemię… stworzył człowieka na obraz swój…a wszystko co uczynił, było bardzo dobre”.

Wraz z odrzucaniem autorytetu Pana Boga idzie odrzucanie autorytetu Słowa Bożego. Szatan dąży do tego, aby ludzie zupełnie odrzucili wiarę nie tylko w Pana Boga ale również w Jego Słowo, które jest Prawdą. Aby osiągnąć ten cel posługuje się różnymi sposobami, czy to poprzez fizyczne wyeliminowanie Pisma Świętego, czy poprzez podważenie wiarygodności Słowa Bożego, czy poprzez zmienianie tekstu Słowa Bożego…

Na przykład, pierwszy przekład Pisma Świętego na język polski dokonany został przez środowisko kalwińskie w roku 1563. Wydatki związane z tłumaczeniem i wydaniem Biblii sfinansował książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany „Czarnym” (stryjeczny brat Barbary Radziwiłłówny), hetman i kanclerz litewski. Biblia ta, zwana Radziwiłłowską, została dedykowana królowi Zygmuntowi Augustowi. Jednak wrogom Słowa Bożego udało się praktycznie wyeliminować ten tekst z obiegu na kilkaset lat. Syn fundatora wydania Biblii, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany „Sierotką”, który przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm, odkupił wszystkie dostępne egzemplarze tego dzieła, a następnie nakazał publicznie spalić je na stosie na rynku w Wilnie. Z pierwszego wydania Biblii pozostały nieliczne egzemplarze.

Dokonuje się nowych tłumaczeń Pisma Świętego dostosowując jego treść do współczesnej mentalności. A oto kilka przykładów:

•przed laty kontrowersje wzbudziło tłumaczenie Pisma Świętego na język francuski, zw. Biblią Bayard, w którym m.in. słowo „grzech” zastąpiono słowem „zbłądzenie”,

•polskie tłumaczenie Biblii na język młodzieżowy (Hip-hopu), zawierające wiele nieprzyzwoitych, wulgarnych określeń nie licujących z Bożą świętością,

•błazeńskie przedstawianie historii Pana Boga, Pana Jezusa i 12 uczni jako sędziego, trenera i drużyny piłkarskiej rozgrywającej mecz,

•nowe niemieckie tłumaczenie Pisma Świętego nazywane „Biblią politycznie poprawną” czy też „Biblią w sprawiedliwym języku”, w którym tekst biblijny podporządkowano określonej wizji socjologiczno-teologicznej. Z tekstu wyeliminowano np. słowo Bóg, zastępując je jakimiś mglistymi pojęciami – „Wieczny”, „Żywa Istota’. „Ojcze nasz” w modlitwie Pańskiej zastąpiono „Ojcze i matko nasz”. O Bogu mówi się per „Ty”.

Przy tłumaczeniach zawsze dążono do tego, aby przekład był jak najwierniejszy oryginałowi. A dziś oryginał poddaje się obróbce zgodnie z fantazją teologów. Święte, czyste i doskonałe Słowo Boże dostosowuje się do określonej polityki czy grupy kulturowej i jej języka … czyli do określonej filozofii życia, powstałej zwykle na gruncie odrzucenia Pana Boga (nie oddania należnej Mu chwały), buntu wobec Niego, religii, istniejących praw. Zaczyna zmieniać się Boże Słowo a nie świat. Szatan pokazuje, że nie musisz zmieniać swego życia by dostosować się do Bożej woli i do Jego Słowa, ponieważ Pan Bóg dostosuje się do ciebie, zaakceptuje ciebie takim, jakim jesteś i z tym, co robisz, jak żyjesz. A tymczasem Boże Słowo mówi wyraźnie, że to ty musisz zmienić swoje życie, jeżeli chcesz żyć z Bogiem i dla Niego. Dziś dla wielu chrześcijan Biblia jest książką, która zawiera Słowo Boże a nie jest Słowem Bożym.

Wg pewnej ankiety przeprowadzonej wśród chrześcijan wynikało, że mniej jak połowa ankietowanych wierzyła w absoluty. Tylko 14% młodych ludzi wychowanych w domach chrześcijańskich wierzyła w absoluty, w to, że jest Pan Bóg i że Biblia jest Jego Słowem. Chrześcijańskie nauczanie i życie zostało odłączone od swojej bazy historycznej, od fundamentu Słowa Bożego. A jeżeli fundamenty wiary chrześcijańskiej będą ignorowane i odrzucane z powodu kompromisów to w konsekwencji tego każdy będzie robił to, co sam uważa za słuszne. „W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało.” (Ks Sędz. 21,25 B)

„To co robię nikomu nie wyrządza krzywdy”, „To co robię jest akceptowane przez większość”, „Mówisz, że życie przedmałżeńskie jest złe. Ale teraz jest XXI wiek”, „Wszystko jest dobre, co uważam za dobre”. Ludzie zaczynają się kierować swoimi instynktami, które uważają za najlepsze, zachowując się nieraz gorzej jak zwierzęta; próbują usprawiedliwiać morale. W imię dobra, kobieta czy mężczyzna może dokonywać wyboru i decydować o tym, co jest właściwe, słuszne. Dlatego też, grzech, który jest w sercu człowieka, jest dziś w swej fizycznej postaci, coraz bardziej akceptowany – aborcja, homoseksualizm, pornografia, rozwody, współżycie przedmałżeńskie… To co kiedyś było złe, dziś uważane jest za dobre.

Pojawia się wiele książek i filmów podważających autentyczność Biblii, wydarzeń w niej opisanych jak też tego co mówi Ona o Panu Bogu, o Jezusie, o człowieku, o grzechu… jak np. film „Kod Leonarda da Vinci”. A to wszystko po to aby zamazać obraz Prawdy.

Pamiętacie pytanie Piłata? – „Co to jest prawda?” (Jan 18,38 B). Prawdą jest Biblia, która jest Bożym Słowem. W Biblii nie dyskutuje się o Prawdzie, jak np. w filozofii. W Biblii nawet „nielogiczne” prawdy nie są roztrząsane i badane pod kątem zawartej w nich sprzeczności jak np. w nauce. Prawda jest tu objawiona, doświadczana, przeżywana i czyniona. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem droga, prawda i życie” B, „Słowo twoje jest prawdą” B. W Biblii nie ma kłamstw. Na Bogu i Jego Słowie można całkowicie polegać. We wszystkim można Mu zaufać. Boże Słowo mówi prawdę o nas, o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Biblia jest jedynym, wiarygodnym źródłem wszelkiej wiedzy na ten temat. Tymczasem to szatan jest ojcem kłamstwa, sieje wątpliwości, przekręca i naciąga. (Jan 8,44 B)

Czy próbowaliśmy udowadniać nauczycielowi np., że 2+2 równa się 5 a nie 4, albo, że wartością liczby Pi jest 4,12 a nie 3,14,? Nie, ponieważ przyjmujemy to jako prawdę. W różnych dziedzinach życia przyjmujemy pewne określenia, stwierdzenia jako prawdę, choć nie zawsze je rozumiemy czy też jesteśmy w stanie udowodnić. A dlaczego nie chcemy, dlaczego tak trudno jest zaakceptować Biblię jako Prawdę, dlaczego nie chcemy przyjąć wiarą tego, co Ona mówi? Dlaczego szukamy jakichkolwiek argumentów aby tylko podważyć wiarygodność Słowa Bożego? Początek jest w tym, „że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia…” a szatan wykorzystując to „zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor.4,4 B).

Dziś w wielu chrześcijańskich krajach zamykane są kościoły chrześcijańskie, w których powstają meczety, sklepy i różne inne obiekty. Dzieje się tak dlatego, że odrzuca się Prawdę, odrzuca się autorytet Słowa Bożego. W chrześcijańskich krajach próbuje się wyeliminować wszystko co jest związane z osobą Pana Jezusa jak też zakazuje głoszenia imienia Jezus. Na przykład pewien amerykański porucznik, kapelan, został zwolniony ze służby przez sąd wojskowy, tylko dlatego, że w modlitwach wymieniał imię Jezusa. Pomimo, że Sąd Najwyższy USA stanął po stronie porucznika, jego kariera została zniszczona. Jednak jak powiedział, nie żałuje swej decyzji: „Moje poświęcenie kupiło wolność innym kapłanom. Warto było walczyć o Jezusa”.

Jeżeli chcemy być zwycięzcami w walce z grzechem, z szatanem, musimy mieć solidny fundament w swym życiu – a tym fundamentem nie jest religia, kościół, człowiek, nie jest jakakolwiek filozofia czy polityka ani nic co jest z tego świata, tym fundamentem jest Boże Słowo. Dlatego musimy odbudować ufność do Biblii uznając ją za jedyny autorytet, w każdej sprawie swego życia, musimy podjąć walkę o wiarę, której źródłem jest Słowo Boże. To Słowo jest naszym drogowskazem, naszą pochodnią, naszą mocą…, i tylko wtedy, gdy będziemy ściśle według niego postępować w każdej dziedzinie naszego życia, będziemy mogli się radować Bożym błogosławieństwem; tylko wtedy będziemy mogli wzrastać w uświęceniu „bez którego nikt nie ujrzy Pana”. „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich” (Ps.119,9 B).

W dobie postępującej laicyzacji życia społecznego, coraz większego zeświedczenia wkradającego się do kościołów, Słowo Boże wzywa nas do podjęcia walki z naszym przeciwnikiem, do pozostawienia wszelkich swoich własnych wyobrażeń nt. Boga i Prawdy i całkowitego zaakceptowania Bożej woli, tego co Pan Bóg mówi w swoim Słowie, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś zrozumieć. Nie rozumiem wszystkiego, ale wierzę, że Słowo Twoje jest prawdą, jest życiem, jest mocą, bo Ty tak powiedziałeś.

Słowo Boże wzywa nas do „podjęcia walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” B, abyśmy „nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska” B, abyśmy, gdy Pan przyjdzie po swój Kościół „znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany” B. Musimy przeciwstawiać się diabłu, nie dopuszczając do tego, by w naszych myślach zasiał choćby odrobinę zwątpienia w Boże Słowo, co może stać się początkiem naszego duchowego upadku. Musimy nie tylko trzymać się Biblii jako niepodważalnego fundamentu naszej wiary, ale musimy również w tej Prawdzie żyć na co dzień. We wszystkich dziedzinach naszego życia Biblia musi być naszym myśleniem. Tym czego dziś potrzeba chrześcijaństwu, to powrotu do pierwszej zasady reformacji: „Tylko Pismo”, „Jedynie Pismo Święte jest źródłem zasad wiary”, jest Prawdą.

Boże Słowo jest „mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy” B. Jeżeli odrzucisz Boże Słowo, odrzucisz Boże zbawienie, które zostało darowane tobie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli uwierzysz w Boże Słowo i uczynisz je fundamentem i ostoją swego życia, Pan Bóg daje gwarancję zbawienia i życia wiecznego w Niebie, gwarancję zwycięstwa w tej duchowej walce jaką toczysz z szatanem, ze światem, z różnymi pożądliwościami, problemami, cierpieniami. Biblia jest najwyższym autorytetem, należy więc ją czytać z zamiarem posłuszeństwa wszystkiemu, co w niej znajdziemy. (Jozue 1, 7-9 B).

Nie pozwólmy, aby nieprzyjacielowi udało się zasiać w naszych sercach, choćby odrobinę zwątpienia wobec Pana Boga i Jego Słowa, ale podejmijmy walkę o wiarę. Trzymajmy się niezachwianie naszego Pana, trwajmy niewzruszenie w Bożym Słowie postępując we wszystkim ściśle wg niego, co jest gwarancją prawdziwego szczęścia, bo tak powiedział Pan Bóg. Z odwagą głośmy zbawienie w imieniu Jezusa, zwiastujmy Bożą Ewangelię, która jest jedyną prawdą. Jeżeli twe serce jest pełne wątpliwości odnośnie osoby Pana Boga i Jego Słowa, wyznaj to dziś Panu Jezusowi. Wyznaj Mu swój grzech i poproś, aby stał się Panem twego życia. A wtedy będziesz mógł budować swe życie na fundamencie, na którym nigdy się nie zachwiejesz, co będzie też gwarancją błogosławionego życia w Panu. Jeżeli odwróciłeś się od swego Pana, jeżeli otworzyłeś się bardziej na ten świat, pozwalając, aby to on zaczął decydować o twoim życiu, wyznaj dziś to Bogu i powróć do Niego, aby twój duch na nowo rozradował się w Panu, aby serce twoje zaczęło przenikać pragnienie Oblubienicy: „Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem”. (PnP 1,4 B)

Artykuł pochodzi ze strony; www.duchowygps.pl