O co się modlić?

* Kiedy nie jestem pewien jak modlić się do Boga, Duch Święty daje odpowiedź: Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. [Rzymian 8:26-27]

* Kiedy czuję, że nikt mnie nie kocha: Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. [Jeremiasza 31:3]

* Kiedy czegoś się obawiam: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. [1szy Piotra 5:7] Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. [Łukasza 12:32]

* Kiedy zawiniliśmy i czujemy się bez wartości: Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. [1szy Jana 3:16]

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. [Rzymian 5:8]

* Kiedy zostaliśmy upokożeni i czujemy się zawstydzeni: Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. [Jakuba 4:10]

* Kiedy przegraliśmy bitwę i niemamy nadziei na zwycięstwo: Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. [Efezjan 6:11]

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. [Apokalipsa 12:11]

* Kiedy czujemy się słabi i wyczerpani: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». [Mateusza 11:28-30]

Lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. [2gi Koryntian 12:9]

* Kiedy irytują nas inni ludzie, ze względu na sposób ich życia: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. [Łukasza 6:37]

A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze». [Marka 11:25]

* Kiedy czujemy się winni czyiś kłopotów: Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. [1szy Jana 1:9]

* Kiedy jesteśmy zmęczeni psychicznie i nie możemy się skoncentrować: W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! [Filipian 4:8]

Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! [Rzymian 16:19-20]

* Kiedy brak nam wewnętrznego spokoju by stawić czoła codziennym trudom: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. [Jana 15:5]

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. [Jana 15:9-10]

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. [Filipian 4:9]

Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. [Mateusza 6:30-34]

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. [Przysłów 3:5-6]

* Kiedy obawiamy sie o przyszłość naszych dzieci: Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. [Psalmów 37:25]

* Kiedy czujemy, że omija nas „dobre życie”: A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! [Jakuba 4:5-8]

* Kiedy czujemy sie samotni i że Bóg nas opuścił: Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». [Mateusza 28:20]

* Kiedy z biedy zaczynamy myśleć nie o Bogu ale o pieniądzach: Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. [Łukasza 12:34]

A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. [1szy Tymoteusza 6:9]

* Kiedy czujemy sie jak przegrani: Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował. [Rzymian 8:37] Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [1szy Koryntian 15:56-57]

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. [2gi Koryntian 2:14]

Większość naszych modlitw nie powinna brzmieć „Boże pomóż mi”, albo „Boże zabież ten ciężar”, ale raczej „Panie naucz mnie żyć Twoimi obietnicami”, „Boże naucz mnie bronić Twego honoru”, „Panie naucz mnie jak oddać Tobie kontrolę nad moim życiem”, „Panie naucz mnie się modlić”.

Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. [Jana 13:17]