Czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikrochipów? / 2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?

„[…] On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia […]” (Objawienie Jana 13:16-17).

Odpowiedź na pytanie pierwsze: „czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikroczipów?”.
Nie mam wątpliwości, jeśli chodzi o fragment z Księgi Objawienia Jana 13:17. Jednak określenie, w jaki sposób się to dokona, tzn. kwestia microchipów, jest dla mnie trudną sprawą. Wszystko na to wskazuje, ale…

W ubiegłym roku otrzymałem ostrzeżenie, że pewna firma jest zaangażowana w działania związane z tym obszarem. Patrząc na Biblię i treść informacji, jakie otrzymałem, wszystko się zgadzało. Dlatego też z zainteresowaniem zacząłem czytać na temat tej firmy, chcąc wyjaśnić kilka nieścisłości.

Proszę, abyś zrozumiała pewną rzecz – w dzisiejszych czasach ludzie pragną sensacji. Aby ich zaspokoić, media szukają gorących tematów. Zobacz, czym żyje dzisiejszy świat. Biblia i jej proroctwa stanowią jeden z przedmiotów tych fascynacji.

Niektóre wydarzenia i fakty pasują do proroctw. Niestety, odbierając je w sposób niezgodny z Bożym punktem widzenia, możesz wpaść w pułapkę. Jeśli prześledzisz historię, zobaczysz, jak wielu zostało zwiedzionych (na przykład 32 członków sekty religijnej, którzy mieli popełnić samobójstwo – ludzie czytający Biblię). Proszę, abyś o tym pamiętała.

Jeszcze dużo osób opierających się na proroctwach i ostrzeżeniach będzie zwiedzionych. Bądź więc czujna, a swoje myśli i serce umacniaj bliskim związkiem z Jezusem (Jana 15:4-7): „[…] w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Efezjan 6:10-11).

Pismo Święte mówi również: „[…] baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie […]” (Kolosan 2:8).

Objawienie Jana jest jedną z trudniejszych ksiąg Pisma Świętego – różni ludzie bardzo rozmaicie ją interpretują. Proszę, abyś uważała. Nie chcę powiedzieć, że masz ignorować ostrzeżenia zawarte w Słowie Bożym – chcę jedynie, abyś była cierpliwa i nie dociekała rzeczy, które nie są dla ciebie teraz aż tak ważne. Jeśli będziesz blisko Jezusa, On przygotuje cię i ostrzeże w stosownej porze (Łukasza 21:29-30). Weź sobie do serca to, a także werset 18 z poniższego fragmentu:

2 Piotra 3:15-18
„[…] a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. (18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy”.

Odpowiedź na pytanie drugie: „czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?”.

Myślę, że nastał czas bliskiego przyjścia Jezusa. Jednak Pismo Święte wyraźnie mówi: „[…] ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33) Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie” (Marka 13:32-33).

Pan Jezus powiedział również: „[…] baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! (9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec” (Łukasza 21:8-9).

Kwestia ponownego przyjścia Jezusa i daty końca świata ma więc proste wyjaśnienie – nikt nie wie (i nie będzie wiedział), jakiego to będzie dnia ani o jakiej godzinie. Czytamy jednak o znakach, które będą poprzedzać ten okres (Ewangelia według Marka 13:7-23.31-33, Ewangelia według Łukasza 21:7-28, Ewangelia według Mateusza 24:3-34, Księga Objawienia Jana 21:1-8, Księga Dziejów Apostolskich 1:6-8, 2. List Pawła do Tymoteusza 3:1-9, 1. List Pawła do Tesaloniczan 5:1-2, Księga Izajasza 10:22-23, 24:1-23 i 28:21-22, Księga Sofoniasza 1:1-18 – możesz zapoznać się z tymi fragmentami, klikając tutaj).

Należy więc pogodzić nieznaną datę końca świata ze świadomością poprzedzających go znaków, nie wychodząc przy tym poza dopuszczone granice: „[…] a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; (30) gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. (31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (32) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie” (Łukasza 21:28-32).

Czasy ostateczne (okres od pierwszego do drugiego przyjścia Jezusa) zostały zapoczątkowane w Dniu Pięćdziesiątnicy [wylania Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:17)]. Dni ostateczne (w moim zrozumieniu) zapoczątkowało powstanie państwa Izraela. Na tej podstawie mogę przypuszczać, że może to być okres jednego pokolenia [może 80, 100, maksymalnie 120 lat (1 Mojżeszowa 6:3)]. Nie oznacza to pięciu, siedmiu czy dziesięciu dni kalendarzowych. Możemy różnie to pojmować, ponieważ na Bożym „zegarze” jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 Piotra 3:8 / Psalm 90:4). Dlatego nikt nie zna dokładnej daty, a co Bóg zamierzył, musi się jeszcze wypełnić (proroctwa).

Jest to tylko moja opinia. Głęboko wierzę, że jeśli dziś miałabyś możliwość zapytać Jezusa: „czy na Bożym zegarze jest za pięć dwunasta?”, udzieliłby ci następującej odpowiedzi: „[…] nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Werset 8 jest odpowiedzią na twoje pytanie.
Jeśli znajdziesz coś niejasnego lub będziesz chciała rozwinąć jakąś kwestię, napisz.

Mateusza 24:36-44
„[…] a o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

Z Panem Bogiem, Luke.
luke@zaJezusem.com