Ogólny zarys teologii

1. Definicja słowa teologia:

Słowo teologia jest zbitką dwóch greckich wyrazów: teos i logos. Słowo teos znaczy „Bóg”, a logos „nauka”, „logicznie sformułowana myśl”. A zatem teologia to szeroko pojęta nauka (lub rozważania) o Bogu.

2. Teologiczne założenia poznawcze:

a) Pismo Święte jest pojmowalne, Bóg objawił się w sposób dla człowieka zrozumiały, a nie niezrozumiały.

b) Pismo Święte zawiera w sobie objawienie pełne w odniesieniu do prawd zbawczych, ale niepełne w sensie absolutnym.

3. Teologiczne założenia interpretacyjne:

a) Znaczenie Pisma Świętego jest takie, jakie wynika z gramatycznego i kulturowego znaczenia słów, które padały pod adresem tych ludzi, do których były one bezpośrednio kierowane.

b) Nowy Testament ma znaczenie nadrzędne w stosunku do Starego Testamentu.

4. Nauki teologii możemy klasyfikować:

A: Ze względu na okres historyczny:

• patrystyczna,

• średniowieczna,

• reformacji,

• współczesna.

B: Ze względu na punkt widzenia:

• armiańska,

• kalwinistyczna,

• katolicka,

• Bartha,

• wyzwolenia.

C: Ze względu na sposób uporządkowania materiału dogmatycznego:

• historyczna,

• biblijna,

• systematyczna,

• apologetyczna,

• egzegetyczna.

D: Ze względu na autorytet:

A: liberalna – autorytetem jest rozum, uczucia i sumienie, natura ludzka staje się źródłem prawdy religijnej.

B: neoortodoksyjna – właściwie nie posiada zewnętrznego, obiektywnego autorytetu.

C: konserwatywna, katolicka – autorytet w rękach Kościoła.

D: protestancka – autorytetem jest Biblia.

5. Dowody na istnienie Boga:

• Kosmologiczny (Tomasz z Akwinu, XIII wiek) – musi być sprawcza przyczyna tego, co istnieje. Teoria przyczynowości.

• Teleologiczny (Tomasz z Akwinu) – ponieważ spostrzegamy porządek, cel, złożoność i mamy możliwość przewidywania zjawisk, musi być jakiś projektant.

• Antropologiczny – sumienie człowieka, jego natura moralna, inteligencja, emocje, zmysł etyczny oraz wola muszą być w jakiś sposób wyjaśnione. Czy przyczyna nieposiadająca osobowości może stworzyć osobowość? Jak taka przyczyna może odpowiadać za przyjaźń, miłość, wspólnotę?

• Argument moralny – poczucie dobra i zła jest zjawiskiem uniwersalnym.

• Zdolność myślenia – jeśli umysł człowieka jest wynikiem ewolucji, to jak można wyjaśnić jego zdolność myślenia o myśleniu?

• Poczucie estetyki – nie ma człowieka, który nie posiadałby świadomości piękna. Jak wyjaśnić tę zdolność?

• Argument religijny – nie spotkano kultury pozbawionej religii.

• Argument progmatyczny – zakład Pascala.

• Ontologiczny (Anzelm, XII wiek) – możemy pojąć nieskończony i najdoskonalszy byt. Byt ze wszystkimi doskonałościami, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Jednak nie posiadając istnienia, nie byłby doskonały. Najdoskonalszy byt musi istnieć.

Po więcej informacji na temat teologii napisz: luke@zaJezusem.com.