Studium Księgi Sędziów – opcja #1

I. Upadek nowego Izraela 1,1-3,4 (Izrael jest nie w pełni posłuszny Bogu)

A. Upadek Izraela w zakończeniu podboju Kanaanu 1,1-36

1. Juda prawie w pełni posiadł swe dziedzictwo 1,1-20

2. Beniamin nie posiadł w pełni swego dziedzictwa 1,21

3. Pokolenia Józefa prawie w pełni posiadły swoje dziedzictwo 1,22-29

4. Zebulon nie posiadł w pełni swego dziedzictwa 1,30

5. Aser nie posiadł w pełni swego dziedzictwa 1,31-32

6. Neftali nie posiadł w pełni swego dziedzictwa 1,33

7. Dan prawie został usunięty ze swego dziedzictwa 1,34-36

B. Zapowiedź sądu Bożego za niewierność przymierzu 2,1-3,4

1. Anioł ogłasza sąd za nieposłuszeństwo przymierzu 2,1-5

2. Wymarcie Bożego pokolenia i nastanie nowego pokolenia 2,6-10

3. Zapowiedź i opis Bożego sądu na niewiernym pokoleniu 2,11-19

4. Bóg cofa przyrzeczona Izraelitom pomoc 2,20-22, a nawet jest przeciw nim 2,15

5. Wrogie narody pozostawione dla sprawdzania wierności Izraela 2,23-3,4

II. Uwolnienie Izraela podczas siedmiu cyklów 3,5-16,31 (Izrael zapomina Boga)

A. Południowa kampania 3,5-31

1. Sędzia Otniel 3,5-11 południe

2. Sędzia Ehud 3,12-30 centrum

3. Sędzia Szamgar 3,31 południe

B. Północna kampania, Sędziowie Debora i Barak 4,1-5,31

1. Debora i Barak 4,1-11

2. Pokonanie Kananejczyków 4,12-24

3. Pieśń Debory i Baraka 5,1-31

C. Centralna kampania 6,1-10,5

1. Sędzia Gedeon 6,1-8,32 centralno-północna

2. Sędzia Abimelek 8,33-9,57 centralna

3. Sędzia Tola 10,1-2

4. Sędzia Jair 10,3-5

D. Wschodnia kampania, Sędzia Jefte 10,6-12,7

1. Grzechy Izraela 10,6-18

2. Jefte wybawicielem i sędzią 11,1-12,7 wchód

E. Druga Północna kampania 12,8-`15

1. Sędzia Ibsan 12,8-10

2. Sędzia Elon 12,11-12

3. Sędzia Abdon 12,13-15

E. Zachodnia kampania, Sędzia Samson 13,1-`16,31

1. Narodziny Samsona naznaczone cudem 13,1-25

2. Małżeństwo Samsona naznaczone konfliktem 14,1-20

3. Sądzenie przez Samsona 15,1-20

3. Upadek Samsona 16,1-31

III. Deprawacja Izraela i życie jak Kananejczycy 17,1-21,25 (Izrael jest zdeprawowany)

A. Upadek Izraela poprzez bałwochwalstwo 17,1-18,31

Odstępstwo religijne (świątynia)

Historia Lewity z Betlejem, który w znalazł pracę w górach Efraim.

1. Przykład osobistego bałwochwalstwa 17,1-13

2. Przykład plemiennego bałwochwalstwa 18,1-31

B. Upadek Izraela poprzez niemoralność 19,1-30

Upadek moralny (rodzina)

Historia Lewity z gór Efraim, który w znalazł żonę w Betlejem.

1. Przykład osobistej niewierności 19,1-10 Betlejem

2. Przykład zbiorowej niemoralności 19,11-30 Gibea

C. Upadek Izraela poprzez bratobójcze walki 20,1-21,25 Anarchia polityczna (naród)

1. Wojna pomiędzy Izraelem a pokoleniem Beniamina 20,1-48

2. Upadek Izraela po wojnie z pokoleniem Beniamina 21,1-25

a. Nierozsądna przysięga Izraelitów 21,1-7

b. Zbrojny atak Izraela na Jabesz w Gileadzie 21,8-14

c. Porwanie panien Izraelskich w celu odbudowy plemienia Beniamina 21,15-25