Księga Mojżeszowa – format doc

Księga Kapłańska – 3 Księga Mojżeszowa

I. Jak przyjść do Boga 1:1-10:20 – Droga do Boga

A. Ofiary – Prawo ofiarnicze 1:1-7:38

1. Prawa dotyczące ofiar (w relacji do Boga) 1:1-5:26

a. Ofiary nie spowodowane grzechem 1:1-3:17 (gdy relacja z Bogiem jest dobra)

(1). Ofiary Całopalne (ze zwierząt) – ofiary krwawe 1:1-17

(a). Ofiara z cielców 1:1-9

(b). Ofiara z baranów i kozłów 1:10-13

(c). Ofiara z gołębi 1:14-17

(2). Ofiary Pokarmowe – ofiary bezkrwawe 2:1-16

(a). Ofiara z mąki 2:1-3

(b). Ofiara z ciasta 2:4-10

Ofiary pokarmowe bez kwasu i miodu: ale z solą 2:11-13

(c). Ofiara z pierwocin 2:14-16

(3). Ofiary Biesiadne (Ofiary Dziękczynne lub Pojednania) 3:1-17

(a). Ofiara z cielców 3:1-5

(b). Ofiara z owiec 3:6-11

(c). Ofiara z kóz 3:12-17

b. Ofiary spowodowane grzechem 4:1-5:26 (gdy relacja z Bogiem jest zła)

(4). Ofiary Przebłagalne (Ofiary za grzech) 4:1-5:13 za nieświadome złamanie Prawa Bożego

(a). za grzech arcykapłana 4:1-12

(b). za grzech narodu 4:13-21

(c). za grzech naczelnika rodu 4:22-26

(d). za grzech zwykłego człowieka 4:27-35

(e). za grzech związany z przekleństwem lub nieczystością 5:1-6

(f). w przypadku ubóstwa 5:7-10

(g). w przypadku wyjątkowego ubóstwa 5:11-13

(5). Ofiary Zadośćuczynienia (Ofiary Pokutne) 5:14-26 (BT 5:14-6:7)

(a). za nieświadome przywłaszczenie rzeczy poświeconej Bogu 5:14-16

(b). za nieświadomy czyn przeciw przykazaniom Boga 5:17-19

(c). za świadomy grzech przeciw bliźniemu 5:20-26 (BT 6:1-7)

2. Dodatkowe prawa dotyczące ofiar (w relacji do kapłanów) 6:1-7:38

a. Ofiara całopalna 6:1-6 (BT 6:8-13)

b. Ofiara pokarmowa 6:7-16 (BT 6:14-23)

c. Ofiara przebłagalna 6:17-23 (BT 6:24-30)

d. Ofiara zadośćuczynienia 7:1-10

e. Ofiara biesiadna 7:11-34

zakaz spożywania tłuszczu i krwi 7:22-27

f. Zakończenie prawa ofiarniczego 7:35-38

B. Kapłaństwo – Prawo kapłańskie 8:1-10:20

Ustanowienie kapłaństwa

1. Wprowadzenie Aarona i jego synów w czynności kapłańskie 8:1-36

a. Przygotowanie Aarona i jego synów 8:1-13

b. Ofiara przebłagalna za kapłanów 8:14-17

c. Ofiara całopalna przy wprowadzeniu 8:18-21

d. Ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie 8:22-30

e. Uczta ofiarna i tydzień wprowadzania w kapłaństwo 8:31-36

2. Początek posługi Aarona 9:1-24

a. Przygotowanie na spotkanie z Bogiem 9:1-7

b. Ofiara za kapłanów 9:8-14

c. Ofiara za lud 9:15-21

d. Bóg akceptuje ofiary 9:22-24

3. Zastrzeżenia do służby synów Aarona 10:1-20

a. Słuszny gniew Boga na Nadaba i Abihu (inny ogień) 10:1-11

b. Niesłuszny gniew Mojżesza na Eleazara i Itamara 10:12-20

II. Jak żyć aby podobać się Bogu 11:1-27:34 – Chodzenie z Bogiem

A. Czystość – Prawo czystości 11:1-16:34

1. Czystość jednostki 11:1-15:30

a. Czystość pożywienia 11:1-47 (nieczystość związana z pokarmem – z tym: co wchodzi do człowieka)

(1). zwierzęta l¹dowe11:1-8

(2). zwierzęta wodne 11:9-12

(3). ptactwo 11:13-19

(4). insekty 11:20-23

(5). padlina nieczystych zwierząt 11:24-28

(6). małe zwierzęta 11:29-38

(7). padlina czystych zwierząt 11:39-40

(8). pełzające zwierzęta 11:41-45

(9). cel przepisów o pokarmach 11:46-47 oraz 43-45

b. Czystość po narodzinach dziecka 12:1-8 (nieczystość związana z narodzinami – z „owocami” człowieka)

c. Czystość w przypadku choroby trądu 13:1-14:57 (nieczystość związana z trądem – ze zdrowiem człowieka)

(1). prawo dotyczące diagnozowania trądu 13:1-59

(a). diagnozowanie zdrowia ludzi 13:1-46

(b). diagnozowanie stanu tkanin 13:47-59

(2). prawo dotyczące oczyszczania z trądu 14:1-57

(a). oczyszczanie zakażonych ludzi 14:1-32

(b). diagnozowanie i oczyszczanie skażonych budynków 14:33-53

(c). cel przepisów dotyczących trądu 14:54-57

d. Czystość intymna 15:1-33 (nieczystość związana z ludzkimi wydzielinami – z tym: co wychodzi z człowieka w celu prokreacji i płodności)

(1). mężczyzn 15:1-18

(2). kobiet 15:19-30

(3). cel przepisów dotyczących czystości intymnej 15:31-33

2. Czystość narodu – Dzień Przebłagania (Pokuty) 16:1-34 oraz Kp³ 23:26-32; Lb 29:7-11

(4 ofiary oprócz biesiadnej)

a. przygotowanie do Dnia Przebłagania 16:1-5

b. przyprowadzenie zwierząt ofiarnych 16:6-10

c. przebłaganie za grzechy kapłana 16:11-14

d. przebłaganie za grzechy ludu 16:15-22

e. czynności kończące Dzień Przebłagania 16:23-28

f. cel Dnia Przebłagania 16:29-34

B. Świętość – Prawo świętości 17:1-26:46 KODEKS ŚWIĘTOŚCI

1. Świętość przy spożywania mięsa 17:1-16 (ofiara biesiadna) (święty odpoczynek dla Boga)

a. Ofiarowanego w jednym miejscu 17:1-9 (troska o miejsce ofiar) (podczas podróży Izraela po pustyni ofiary oficjalne składano na jednym miejscu: zaś będąc w Kanaanie ofiary prywatne można składać na dowolnie wybranym miejscu Wj 20:24-26).

b. Bez krwi 17:10-16 (troska o krew)

2. Święte życie ludu Bożego 18:1-20:27

a. Życie seksualne nie według światowych obyczajów18:1-30

b. Świętość codziennego życia ze względu na Boga Jahwe 19:1-37

c. Kara za niezachowanie świętości 20:1-21

(1). w stosunku do Boga 20:1-8

(2). w stosunku do rodziny i czystości seksualnej 20:9-21

d. Cel świętości – bycie ludem Bożym i zachowanie dziedzictwa (ziemi) 20:22-27

3. Święte życie kapłanów 21:1-24

a. Świętość kapłana 21:1-9 (dotyczy dotykania zmarłych oraz małżeństwa)

b. Świętość arcykapłana 21:10-15 (dotyczy dotykania zmarłych oraz małżeństwa)

c. Dyskwalifikacja kapłanów – (kto nie może być kapłanem) 21:16-24

4. Świętość darów i ofiar 22:1-33

a. Święte dary spożywane (używane) przez święte osoby (radowanie się darami) 22:1-16

b. Nieskazitelność ofiar (składanie Bogu ofiar na Boży sposób) 22:17-30

c. Cel przestrzegania świętości darów – nie bezcześcić imienia Bożego 22:31-33 (służba prowadzi do świętowania skoro argument Pisma idzie od nieczystości do kapłaństwa i radowania się darami: a następnie do świętowania: w którym odpoczywamy i radujemy się)

Czasy Święte 23-26

5. Święte dni gromadzenia się i jedności – świąteczne nabożeństwa 23:1-44 (święty odpoczynek dla ludzi)

a. Cotygodniowe święta: 23:1-3

(1). Szabat 23:1-3

b. Coroczne święta: 23:4-44

(1). Pascha i Święto Przaśników 23:4-8 (Wj 12:1-11:15-20:25-27)

(2). Święto Żniw – Pierwociny 23:9-14 (Wj 23:16)

(3). Święto Zbiorów lub Tygodni – Pięćdziesiątnica 23:15-22 (Wj 23:16. Pwt 16:10)

(4). Dzień Trąbienia lub Nowy Rok 23:23-25 (Lb 29:1-6) – początek roku cywilnego

(5). Dzień Przebłagania – Dzień Pokutny 23:26-32 (Kpł 16:2-34; Lb 29:7-11)

(6). Święto Namiotów lub Szałasów – „Kuczek” 23:33-44 (Lb 29:12-39) w staropolskim języku namiot (szałas) zwano :kuczka” lub „kucza”

6. Święte rzeczy – troska o cztery sprawy 24:1-23

a. Wieczne światło 24:1-4 (Wj 27:20-21; 25:31-40; Lb 8:1-4)

b. Chleby pokładne 24:5-9 (dosłownie: chleby oblicza Wj 25:30; 1Sm 21:7)

c. Boże imię: Jahwe 24:10-16,23 (Wj 22:27)

d. Prawo odwetu 24:17-22 (Wj 21:12-14,23-25,33-36.)

7. Święte lata 25:1-55 (święty odpoczynek dla ziemi)

a. Rok szabatowy 25:1-9 (Wj 23:10-12)

b. Rok jubileuszowy 25:10-55

8. Święte posłuszeństwo – drogą do zachowanie ziemi 26:1-46 (Wj 23:20-33; Pwt 28)

a. Błogosławieństwo za posłuszeństwo 26:1-13

podstawa posłuszeństwa:

brak bożków: przestrzeganie szabatów i szacunek dla świątyni

b. Stopnie kary za nieposłuszeństwo 26:14-39 (5 stopni – wiersze: 14:18,21,23,27)

c. Jak pokutować z nieposłuszeństwa 26:40-46

C. Śluby – Prawo dotyczące ślubów i poświęceń 27:1-34 (Lb 30:3-17; Pwt 23:22-24; Ekl 5:4)

1. Bogu można poświęcić 27:1-25

a. Osobę 27:1-8

b. Bydło 27:9-13

c. Dom 27:14-15

d. Ziemię 27:16-25

2. Bogu nie można poświęcić 27:26-34

a. Pierworodnego z czystych zwierząt 27:26-27

b. Rzeczy „odłączonej” 27:28-29

c. Dziesięciny 27:30-33

3. Końcowe Słowa 27:34