Imię Jezusa

Jezus – Zbawca, obiecany Izraelowi Mesjasz, został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii (Łukasza 1:26-35). Prowadził bezgrzeszne życie, został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, powstał cieleśnie z martwych (Dzieje Apostolskie 13:29-31), stając się doskonałą, zastępczą ofiarą za grzechy ludzkości (1 Jana 2:2). Następnie w przemienionym ciele wstąpił do nieba, gdzie siedzi po prawicy Ojca (Marka 16:19) jako nasz Arcykapłan, Orędownik i Zbawiciel (Rzymian 8:34). Pismo Święte mówi, że Jezus ponownie powróci na ziemię (1 Tesaloniczan 4:16 / 1 Tesaloniczan 3:13), w czasie znanym tylko Bogu Ojcu (Mateusza 25:13) – więcej o Jezusie dowiesz się, klikając tutaj.

A. Jezus, wspaniałe imię

Mt 1,21 Nadasz imię Jezus (dane przez Boga)

Łk 1,31 Nadasz imię Jezus

Łk 1,49 Święte jest imię jego

Dz 4,12 Nie ma innego imienia danego ludziom

Ef 1,21 Nad wszelkie imię

Filip, 2,5-11 Darował mu imię nad wszelkie imię

Hbr 1,4 Zacniejsze imię od aniołów

B. Trzeba uwierzyć w jego imię

Mt 12,21 Nadzieję w imię jego

J 1,12 Którzy wierzą w jego imię

J 2,23 Wiele uwierzyło w imię jego

J 3,16-18 Nie uwierzył w imię jednorodzonego

J 20,30-31 Żywot przez wiarę w imieniu jego

Dz 3,16 Wiara w imię jego

Dz 10,43 Odpuszczenie przez wiarę w imię jego

1J 3,23 Przykazanie – wierzyć w imię jego

1J 5,13 Abyście wierzyli w imię jego

C. Trzeba wzywać imienia Jezusa

Rz 10,13 Każdy kto by wzywał zbawiony będzie

Dz 2,21 Każdy kto by wzywał zbawiony będzie

Dz 22,16 Wzywając imienia Pańskiego

Łk 24,47 Kazać w imieniu Jezusa

Dz 4,12 Nie ma innego imienia

1Kor 1,2 Którzy wzywają imienia Jezusa

1Kor 6,11 Poświęceni w imieniu Jezusa

1J 2,12 Dla imienia Jezusa

Dz 9,14 Wszystkie wzywające imienia Jezusa

Dz 9,21 Którzy wzywali imienia Jezusa

2Tm 1,19 Mianuje imię Chrystusowe

D. Trzeba nazywać się po imieniu Jezusa Chrystusa

Ef 3,15 Z którego (Jezusa) się nazywają wszyscy

Jk 2,7 Imię jest nazywane nad wami

Dz 15,14 Lud imieniu swemu

Dz 15,17 Nad którymi wzywano imienia mojego

Obj 2,13 Trzymasz imię moje

Obj 3,8 Nie zaparłeś się imienia mojego

Dz 11,26 Uczniowie byli chrześcijanami

Dz 26,28 Żebym stał się chrześcijaninem

1P 4,16 Cierpieć jak chrześcijanin

E. Trzeba zgromadzać się w imieniu Jezusa

Mt 18,20 Zgromadzeni w imieniu Jezusa

Hbr 2,12 Opowiem imię twoje, w zgromadzeniu

1Kor 5,4 Zgromadzacie w imieniu Jezusa

1Kor 1,10-15 Rozdzielony jest Chrystus?

F. Trzeba prosić w imieniu Jezusa

J 14,13-16 Prosić w imieniu moim

J 14,26 Bóg pośle Ducha w imieniu moim

J 15,16 Cokolwiek prosili w imieniu moim

J 16,23-26 W imieniu moim prosić będziecie

G. Trzeba wywyższać imię Jezusa

Ps 34,4 Wywyższajmy imię jego

Dz 19,17 Było uwielbione imię Jezusa

Ef 5,20 Dzięki czyniąc w imieniu Jezusa

Kol 1,18 Aby on przodował

2Tes 1,12 Aby było uwielbione imię Jezusa

Hbr 13,15 Owoce wyznających imieniu jego

H. Trzeba ochrzcić w imieniu Jezusa

Mt 28,19 W imię Ojca, Syna, i Ducha

Dz 2,38 W imieniu Jezusa

Dz 8,16 Ochrzczeni w imię Pana Jezusowe

Dz 10,48 Ochrzcić w imieniu Pańskim

Dz 19,5 Ochrzczeni w imię Jezusa

1Kor 1,13-15 Ochrzczeni w imię Pawła?

I. Trzeba wszystko czynić w imieniu Jezusa

Kol 3,17 Wszystko

1.Trzeba głosić w imieniu Jezusa

Łk 24,47 Kazana w imieniu Jego

Dz 4,17-19 Zakazali nie mówić w imieniu Jezusa

Dz 5,28,40 Zakazali nie mówić w imieniu Jezusa

Dz 9,27,29 Bezpiecznie mówił w imieniu Jezusowym

2. Trzeba głosić imię Jezusa

Dz 8,12 Filip głosił imię Jezusa

Dz 5,42 Opowiadali Jezusa Chrystusa

Dz 17,3 Paweł opowiadał Jezusa

Dz 19,13 Paweł głosił imię Jezusa

1Kor 1,23 Paweł kazał Chrystusa

1Kor 2,2 Tylko Jezus

2Kor 4,5 Nie samych siebie ale Jezusa Chrystusa

Kol 1,28 Opowiadamy Jezusa

3. Inne rzeczy

Mk 9,41 Ktoby was napoił w imieniu moim,,,

Dz 4,7-12 W imieniu Jezusa ten stoi przed wami

Dz 4,30 Znaki i cudy w imieniu Jezusa

Hbr 6,10 Okazali w imieniu Jego

Obj 2,3 Pracowałeś dla imienia mojego

J. Trzeba docenić jego imię

Mt 10,22 W nienawiści dla imienia mojego

Mt 24,9 W nienawiści dla imienia mojego

Mk 13,13 W nienawiści dla imienia mojego

Łk 21,17 W nienawiści dla imienia mojego

J 15,20-21 Będą czynić dla imienia mojego

1P 4,14 Lżą dla imienia Chrystusowego

Dz 5,41 Odnosić zelżywość dla imienia

Mt 19,29 Opuścił rzeczy i ludzi dla imienia mojego

3J 7 Wyszli dla imienia

Dz 9,16 Cierpieć dla imienia mojego

Dz 15,26 Wydali duszy swe dla imienia Pana

Dz 21,13 Umrzeć dla imienia Jezusa