Łaska zbawienna

Łaska jest Bożym darem miłosierdzia, przywilejem, Jego obecnością i ochroną dana wierzącemu przez Ducha Świętego. Łaska to coś niezasłużonego, sposób w jaki Bóg na nas patrzy (z miłością), w jaki się do nas odnosi (Jego przychylność, życzliwość, pozytywne nastawienie, dobroć, troska, ochrona), to dar, na który nikt nie zasłużył. Dzięki łasce jesteśmy zbawieni, błogosławieni, z niej wypływa Boże przebaczenie, usprawiedliwienie, nasze pragnienia i moc do wykonywania Bożej woli (Filipian 2:13 / 1 Tymoteusza 1:14-17). Cel i znaczenie łaski określił Apostoł Paweł w 1-szym Liście do Koryntian 15:10; …Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną… Łaski tej należy pragnąć, szukać całym sercem (Hebrajczyków 4:16) i uzależnić od niej całe swoje życie. Łaska Boża nie ma jednak nic wspólnego z naiwnością, typu; masz, bierz, nie martw się, wykorzystuj, nadużywaj itp. Dlatego Bóg wymaga od człowieka odpowiedzialności, a posłuszeństwo i wdzięczność jest wyrazem naszego przyjęcia i życia w łasce. Pismo Święte wskazuje, że człowiek może pozostać z dala od łaski (Hebrajczyków 12:15), przyjąć ją nadaremnie (2 Koryntian 6:1), zgasić (1 Tesaloniczan 5:19), odrzucić (Galacjan 2:21) lub odpaść (Galacjan 5:4) – kazanie na temat łaski możesz wysłuchać, klikając tutaj, więcej na temat łaski dowiesz się, klikając tutaj.

Łaska

Dz Ap 15,11

1. Łaska jest potrzebna, gdzie znajduje się grzech

Rz 5,8.20

1Tm 1,15

2. Łaska to dobroć niezasłużona

Rz 3,24

Rz 4,4

Rz 6,23

3. Łaska nie ma nic wspólnego z uczynkami

Tyt 3,7

2Tm 1,9

Ef 2,8-9

Rz 11,6

4. Łaska nie ma nic współnego z prawem Bożym

Jn 1,17

Gal 2,21

5. Łaska to jedyny sposób przez który można zbliżyć się do Boga

Hbr 4,16

1Pt 5,5