Wyższość kapłaństwa Mesjasza nad kapłaństwem Aarona – List do Hebrajczyków 7

1. Czy odczuwasz wolność w bezpośrednim zbliżaniu się do Pana, przez wiarę w modlitwie?

Czy widzisz niebezpieczeństwo powrotu w chrześcijaństwie do starych, nieużytecznych zwyczajów minionego, judaistycznego kapłaństwa?

2. Kim był Melchisedek / patrz w.1-3; 6-8 i 1 Mój. 14.17-20/?

3. W czasach Starego Testamentu kapłaństwo było nadane przez Boga linii rodowej z Aarona, brata Mojżesza z pokolenia Lewiego. Był to Boży „porządek”, gdzie najstarszy potomek, z pierwszej linii rodowej Aarona otrzymywał dziedziczny urząd arcykapłana.

Jak obronisz wyższość acykapłaństwa naszego Pana „według porządku Meichisedeka” od arcykapłaństwa „według porządku Aarona”?

Pytanie pomocnicze:

1. Na podstawie podanych niżej wersetów odpowiedz, co było powodem że dawne, judaistyczne kapłaństwo lewickie musiało zostać zniesione a na jego miejsce powstało nowe, „lepsze” ?

– w. 3 i 15-17-

– w. 4 –

– w. 6-7 –

– w. 8-10 –

– w. 11 i 18-19-

– w. 12-14 –

– w. 20-22 –

– w. 23-25 –

– w. 26-28 –

2. Wytłumacz słowa Pisma mówiące, że Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza /22/?

3. Masz świadomość że, ty i to co posiadasz należy do Pana Jezusa?

Do jakiego „porządku” kapłaństwa należy przekazywanie dziesięciny /1-2 i 8-10/?

4. W jakim sensie nasz Pan został uczyniony doskonałym na wieki /28/?

5. Wyjaśnij własnymi słowami stwierdzenie zawarte w wierszach 26-27.

Czy masz wolność w bezpośrednim zbliżaniu się do Pana, przez wiarę w modlitwie?