Studium 1. Listu Pawła do Koryntian

Autor: Apostoł Paweł (1:1; 9:1-2), 20 lat po zbawieniu (Dz.9:1-9) i 9 lat po powołaniu do misji pomiędzy poganami (Dz.13:1-4,8)

Miejsce: Efez (Dz.19:21-22; 1 Kor.16:8)

Data: około 54-55 n.e. podczas trzeciej podróży misyjnej Apostoła Pawła

Rozdziały 1-4 – jedność w Kościele