Jeruzalem, Jeruzalem

O , ty nieszczęśliwe , burzą miotane , nie pocieszone (Iz . 54,11)

W dzisiejszym rozważaniu mniej będziemy się skupiali nad burzliwą historią Jerozolimy a bardziej nad jej wspaniałą przyszłością . Przyszłość bowiem będzie nie zwykła , jej plan jest nakreślony na dłoniach Pana , następnie publicznie ustami proroka wypowiedziany : Na moich dłoniach wyrysowałem cię a twoje mury stoją zawsze przed oczyma (Iz.49,16). Umiłował Pan to miasto , jak żadne inne , miłością wieczną umiłował je a słowa proroków w swoim czasie wezmą moc . Dziwna była jej przeszłość , jeszcze dziwniejszą , ale bardzo radosną będzie jej przyszłość . (Mowa o proroctwach dotyczących Jeruzalem , będzie nie co niżej)

W kontekście czasów ostatecznych , są dwa miasta w Biblii , które występują najczęściej a są nimi : Babilon i Jeruzalem . Początki Babilonu , to równina Synear i wieża Babel (zamieszanie) symbolizuje osiągnięcia człowieka , rządzę władzy , materializm i niemoralność . Pierwszym władcą był Nimrod okrutny dyktator , który rządził Babilonem za podwójnym murem miasta . Ze swoim systemem wartości , Babilon stał się , siedliskiem demonów i wszelkiego ducha nieczystego (Ob.18,2) Dzisiaj cały świat z podobnym system i widoczną wierzą Babel , stał się Babilonem , upojony winem szaleńczej jego rozpusty . Wielka Nierządnica i Babilon od początku działają na ziemi w jednym duchu odstępstwa od Boga w duchu bałwochwalstwa , wszeteczeństwa i wszelkiej nieczystości z chciwością (Ob.17,5) . Jak w XX wieku nazizm i stalinizm a ostatnio różne odłamy islamu , nie mieli i nie mają poszanowania dla życia i godności człowieka . Są zatem odpowiednim narzędziem w ręku władcy świata ciemności , który działa w synach opornych . Ostatnim władcą też będzie : Człowiek niegodziwości , syn zatracenia (2Tes.2,3)

Jeruzalem . Pierwotna nazwa to : ,,Salem” zbudowane przez Melchizedeka (król sprawiedliwości) miasto pokoju i świętości . Ostatnim jego władcą będzie ,,Książe Pokoju” . Fizyczne Jeruzalem kiedyś przestanie istnieć a w sensie duchowym będzie , Nowe Jeruzalem – Małżonka Chrystusa Pana i trwać będzie wiecznie . A to oznacza , że są dwie drogi otwarte dla ludzkości – Babilon i Jeruzalem i tak jest do dziś .

Za czasów króla Dawida została zdobyta twierdza na Syjonie , zamieszkał tam Dawid i nazwał Miastem Dawida(2Sam.5,9) . Potem wyruszył na podbój Jerozolimy przeciwko Jebuzytom i zdobył ją . Dawid przeniósł stolicę z Hebronu do Jeruzalemu . W Psalmach nazwane też , Miastem Króla Wielkiego , Miastem Świętym , lub Miastem Boga naszego (Ps.48,2-3)

Dziś przez jego żydowskich mieszkańców , to święte miasto nazywane jest ,,Jeruszalaim” Po za starym miastem , Jerozolima jest nowoczesnym pięknym miastem zbudowana z kamienia koloru beżowego z 730 tysięczną ludnością .

Nazwa Salem w Biblii hebrajskiej oznacza ,,Dziedzictwo podwójnego pokoju” . Brzmi to jak ironia , ponieważ tak naprawdę krótkie były w jej historii okresy pokoju . Trzykrotnie zrównane z ziemią i zawsze odbudowane . Z rąk do rąk przechodziło nie zliczone razy i nie wątpliwie zawsze z jakimś zniszczeniem . Dwukrotnie przebudowane i rozbudowane . W roku 70 n.e. rzymski oddział wojskowy pod wodzą Tytusa , stłumił żydowskie powstanie i Świątynia została zniszczona a kamień na kamieniu nie został . Kilkadziesiąt lat później Jerozolima została zrównana z ziemią przez rzymskiego wodza Hadriana . Powstrzymał on potężne powstanie pod wodzą Żyda Bar-Kochby a na jej ruinach zbudowali Rzymianie pogańskie miasto Aelia Capitolina .

W tym okresie był wielki głód i prześladowanie , rozpoczęła się więc diaspora narodu żydowskiego do ościennych krajów a potem , niemal na cały świat . Państwo Izrael i nazwa Jeruzalem przestały istnieć na IXX wieków . Słowa Jezusa stały się aktualne : ,,Dom wasz pusty zostanie(Mat.23,38) Dopiero w roku 1948 , światowi przywódcy przypomnieli sobie o potomkach Abrahama rozproszonych po świecie i decyzją O.N.Z. przydzielono część ziemi ich ojców i :Drzewo figowe zazieleniło się(Mt.24.32) Po ogłoszeniu państwowości Izraela w ciągu nie wielu godzin państwo żydowskie zostało zaatakowane przez arabskich swoich sąsiadów . Potem następny i następny raz Ta decyzja O.N.Z. była wyraźnie wsparta mocą z wysokości , ponieważ w każdej z tych wojen Izrael odnosił zdecydowane zwycięstwo mimo przewyższającej siły wroga

Wniosek stąd oczywisty , że to dziedzictwo podwójnego pokoju jest tajemnicą , posiada w sobie wymiar ponad czasowy i nie wątpliwie przypadnie w pełnym rozkwicie na okres , kiedy będzie sprawował na ziemi swoje rządy ,,Książe Pokoju” Dokona tego żarliwość Pana Zastępów (Iz.9,5)

Do roku 1948 oficjalnej nazwy jako ,,Jerozolima” nie było . Ostatnia arabska nazwa to : al- Balat . Co prawda po całym świecie w śród Żydów będących w diasporze , nazwa ,,Jeruszalaim” nigdy nie zaginęła , podobnie jak , nie zaginęła ich tożsamość narodowa Przetrwali wszystkie burzliwe dzieje , dziś również muszą walczyć o swoje przetrwanie , mimo , że żyją na ziemi swoich ojców . Naród żydowski miał wypić kielich goryczy do dna , pił go więc i wciąż jeszcze pije . Pije tylko dlatego , a może przede wszystkim dlatego że Pan Bóg przez nich chciał wyrażać siebie dla wszystkich plemion i języków na ziemi . Oni jednak stali się narodem opornym a Pan swego przymierza , które zawarł z Abrahamem nigdy nie cofnął . To też naród ten ponosi ciężar własnej odrębności a Pan zawsze znajdzie Hamanów , czy Hitlerów , by przypomnieć swojemu ludowi o ich przeznaczeniu i ich tożsamości i o tym , że należą do wybranego narodu . Taki jest ich los i to jest zjawisko nie powtarzalne w historii ludzkości , jest jedyne w swoim rodzaju

Jak kiedyś tak i nadal , nie ustaje Pan upominać się od swego ludu posłuszeństwa , używa czasem groźby a następnie spełnia ją .Otóż teraz chcę wam ogłosić , co uczynię z moją winnicą : Rozbiorę jej płot , aby ją spasiono . rozwalę jej mur , aby ją zdeptano . Zniszczę ją doszczętnie (Iz.5,5) Duch Boży ustami proroka Jeremiasza mówi : Spadła korona z naszej głowy , biada nam , bośmy zgrzeszyli(Tr.J.5,16)

Przez prawie XX wieków Żydzi żyli w rozproszeniu na różnych kontynentach . Polska również była częścią ich dziedzictwa kulturowego i religijnego . Świadczą o tym liczne synagogi , żydowskie cmentarze rozsiane w różnych zakątkach kraju . Do czasu II wojny światowej , na przestrzeni ponad 1000 letniej wspólnej historii , oba narody zamieszkiwały ten kraj .

Przywołał jednak Pan Bóg na pamięć swoje Słowo przez proroka Jeremiasza wypowiedziane . Żył on i działał około sześć set lat przed Chrystusem . Jego poselstwo , które odebrał od Jahwe , stało się : Jak ogień płonący zamknięty kościach , czyniłem wysiłki by go stłumić , lecz nie potrafiłem(Jer.20,9) . To też nadaje im swoiste piętno i przekazuje wreszcie publicznie narażając swoje życie : Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję wodą zatrutą . I rozproszę ich między narodami …i poślę za nimi miecz , aż ich wytracę (Jer.9,14-15) Natomiast za dni Koracha , którego Pan użył i powiedział : Wydałeś nas jak owce na żer i rozproszyłeś nas między narodami …Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym , na drwiny i na pośmiewisko tym , którzy na otaczają . Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów (PS.44,12-15) Te poselstwa dokładnie wzięły moc w moim pokoleniu i miecz zaczął wytracać .

Największą tragedią tego narodu w dziejach jego istnienia , był okres II wojny światowej . Na przestrzeni kilku lat rękami zbrodniarzy hitlerowskich , którzy zatracili swoje człowieczeństwo i każdego poranka wychodzili do ,,pracy” , która polegała na zabijaniu bezbronnych Żydów w Oświęcimiu i innych miejscach zagłady . I tak miecz wytracił około sześć milionów istnień ludzkich pochodzenia żydowskiego i ratunku dla nich nie było. Korona spadła z głowy a godność Żyda jako człowieka w pojęciu oprawców przestała istnieć . Duch antysemityzmu odniósł wielki sukces .

Przez cały okres swego istnienia a jest to , około trzy tysiące lat przed Chrystusem (Wikipedia) i po dziś dzień , werset pod tytułem tego tekstu jest wciąż aktualny : ,,O ty nieszczęśliwe burzą miotane , nie pocieszone” . Jak dotąd nie pocieszone . Historia jest dobrą lekcją , ale Izrael z trudem się jej uczył , albo wcale , dlatego tak burzliwe były i są jego dzieje .

Jednak wspaniałych wizji przesłań pocieszenia w Biblii nie brakuje dla Jeruzalemu . One nie wątpliwie wszystkie wezmą moc do spełnienia , jak wzięły te , które sprowadziły ogrom nieszczęścia o których po części wspomniałem wyżej . p>Przyszłość Jerozolimy jest nadzieją dla naszej planety .

Teraz zapraszam abyśmy wspólnie prześledzili chociaż kilka proroctw dotyczących przyszłości miasta Jeruzalem . Niektóre z tych proroctw będą też dotyczyły okolic , czy całej ziemi o której Bóg mówił do Abrahamem : Potomstwu twemu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat (1Moj.15,18) Czyli od Egiptu aż po dzisiejszy Irak , ziemia ta wtedy była nie współmiernie większym obszarem od tego , którym dziś dysponuje państwo Izrael . Jednak przyszłość należy do Pana . p>Pan pocieszy Syjon , pocieszy wszystkie jego rozpadliny . Uczyni z jego pustkowia Eden a z jego pustyni ogród Pana , radość i wesele zapanują w nim .

Ja , Ja Jestem tym , który pociesza , Ja Pan Jestem twoim Bogiem . Pan Zastępów , to jest Jego imię . Powiedz do Syjonu : Tyś jest ludem moim a do Jeruzalem : Zerwij się , powstań, któreś piło z ręki Pana kubek Jego gniewu i wychyliłoś do dna . Nie było wśród wszystkich jego synów , których urodziło takiego , który by ich poprowadził . Nie było wśród wszystkich jego synów takiego , których wychowało , który by ich ujął za rękę . To podwójny cios, który cię dotknął – kto okaże ci współczucie ?(Iz.51)

Otóż począwszy od patriarchów i wszystkich bohaterów wiary , których zrodził i wychował ten naród , nie było nikogo , kto by mógł złożyć za nich okup przed święty Bogiem . Nadszedł jednak czas i słowa proroków wzięły moc , choć wypowiedziane około siedemset lat wcześniej . Mam tu na myśli mesjańskiego proroka Izajasza , jak go nazywają bibliści , ponieważ najwięcej wygłosił proroctw dotyczących Mesjasza .

Jako pierwsze z nich : Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie Go Immanuel (Bóg z nami Iz.7,14) Boży anioł we śnie do Józefa męża Marii powiedział : Urodzi syna i nadasz mu i mię Jezus , On zbawi lud swój od grzechów jego (Mat.1,21) I Ten oto : Wyrósł przed Nim , jak korzeń z suchej ziemi , nie miał postawy ani urody . Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi , mąż boleści .(Iz.53,) Okup został złożony na Golgocie , Mąż Boleści ukrzyżowany , ofiara przyjęta przez Sędziego Sprawiedliwego , Władcę naszej planety i Wszechświatów .

Możemy sobie dziś tylko wyobrazić , co będzie gdy te Słowa wezmą moc do spełnienia i jaka przyszłość tego narodu i tego miasta będzie : Oto biorę z twojej reki kubek odurzającego napoju , kubek mojego gniewu , już z niego pić nie będziesz . Dam go do ręki twoich gnębicieli , którzy mówili do ciebie : Pochyl się abyśmy przeszli po tobie a tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych . Teraz oblecz się w swoją odświętną szatę , Jeruzalem ty święty grodzie , już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany i nie czysty . Strząśnij z siebie proch , powstań , zdejmij z swojej szyi okowy , wzięta do niewoli córko syjońska !(Iz.51.3-23)

W owym dniu uczynię z Jeruzalem ciężki kamień dla wszystkich ludów . Każdy kto go będzie podnosił , mocno się zrani . Będę dążył do tego , aby zniszczyć wszystkie narody , które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi (Zach.12,3i9) Nie kiedyś , nie teraz , ale w ,,OWYM DNIU” , który znany jest Panu i Jego otoczeniu , zwłaszcza anioła otchłani ,,Abaddon” , co oznacza Niszczyciel i jest on w dyspozycji Pana . I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem i miasto będzie zajęte . Potem wyruszy Pan do walki i będzie walczył z tymi narodami , jak zwykł walczyć w dniu bitwy . Nogi Jego staną na górze Oliwnej , która leż na wschód od Jeruzalem (Zach.14,2-4)

W tych dniach odmienię los Judy i Jeruzalem . Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię (Joel3,6-7)

Słowa dotyczące utrapienia spełniły się co do joty , czy można zatem wątpić , że nie spełnią się dotyczące jej świetności , skoro wypowiedziane tym samym Duchem ?

Teraz mamy tutaj Słowo nie tylko do synów Izraela , ale również dla wszystkich tych , którzy widząc co Pan czyni i czego dokonuje , uwierzą i zaczną szukać Boga Żywego .

I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów , aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana . Tak mówi Pan Zastępów , stanie się w owych dniach , że dziesięciu mężów uchwyci się jednego Judejczyka mówiąc : Pójdziemy z wami , bo słyszeliśmy , że z wami jest Bóg (Zach.8,22-23)

Dalej Izajasz mówi o tym samym : … Oto Jestem , oto Jestem , mówiłem do narodu , który nie był nazwany moim imieniem .(Iz.65,1)

I nazwą ich ludem świętym , odkupionym Pana a ciebie(Jeruzalem) nazwą ,,Poszukiwaną” a nie miastem porzuconym (Iz.62,12) Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim a chwała zamieszkała w ziemi naszej . Aby łaska i wierność spotkały się a sprawiedliwość i pokój pocałowały się . Wierność wyrośnie z ziemi a sprawiedliwość wyjrzy z nieba .(PS.85,6-12) .

Jeruzalem stanie się stolicą świata w Biblii nazwane : Obóz świętych i miasto umiłowane (Ob.J20,9) Będą cię nazywali ,,Moja Rozkosz’’ twoją ziemię ,,Poślubioną”, gdyż Pan ma w tobie upodobanie (Iz.62,4) Oto są tylko niektóre z proroctw o przyszłości Jerozolimy i celu jej istnienia . Tak jest z moim Słowem , które wychodzi z moich ust , nie wraca do mnie puste , lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie , to z czym je wysłałem(Iz . 55,11)

Zaproszenie dla Oblubienicy Jezusa .

Kiedy Pan Bóg rozprawiać się będzie w czasie Armagedonu (Ob.16,16) w Dolinie Jozafata z narodami , Oblubienica Jezusa będzie zaproszona na ucztę weselną . Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę , gdyż nastało weselę Baranka i Jego Oblubienica przygotowała się . I rzecze do mnie : Napisz : Błogosławieni którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka . I rzekł do mnie : To są prawdziwe Słowa Boże !Ob.J.19,7-9)

Tu nastąpi – Pierwsze zmartwychwstanie i pochwycenie Kościoła Jezusa .Ten okres uczty weselnej będzie trwać 3, 5 roku , lub inne określenie 42 miesiące (Ob.13,5) , lub jeszcze inne 1290 dni (Dan,12,12) Szatan widząc , że Niewiasta uciekła w miejsce bezpieczne dla Niej , wszczął walkę z jej potomstwem (Ob12,6 i 17) Potomstwo Niewiasty , jak myślę , jest to dziesięć niemądrych panien , które nie były gotowe i zostały , oraz ci , którzy uwierzą przez ich świadectwo . Świadectwo ich będzie bardzo mocne , oni nie umiłują już życia jak przed pochwyceniem miłowali . Teraz nikt nie będzie lepiej wiedzieć co się wydarzyło , jak ci co byli razem w polu , w młynie , czy jednym domu , ale już nie są razem , bo jedno wzięte a drugie niegotowe zostawione na ucisk wielki Czy wszyscy , którym zabrakło oleju w lampach odniosą zwycięstwo ? – tego nie wiem , ale wiem , że z ucisku zwycięsko wyjdzie rzesza bardzo wielka . Jan widział ich : To są ci , którzy przychodzą z ucisku wielkiego i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka (Ob.7,9 i14 Jezus swoim pojawieniem się , mieczem ust swoich zabije bezbożnika (antychrysta) , który w czasie uczty weselnej Baranka dokona na ziemi straszliwego ucisku , jakiego nigdy nie było . Kościół Jezusa będzie zachowany od ucisku : …Będziemy przez Niego zachowani od gniewu (Rzym5,9 ,1Tes.1,10 ,Ob.3,10) Osobiście przychylam się do tej opcji (są też i inne) . Ale jeśli będzie inaczej , to bądźmy gotowi i na to .

Ustami proroka Zachariasza Pan zapewnił : I będzie Pan królem całej ziemi , w owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię (Zach.14,9)

Oj , jak wiele jeszcze by się chciało przytoczyć tekstów Biblijnych potwierdzających te Bożą Prawdę . Myślę jednak , że czytelnicy również je dobrze znają i mogą uzupełnić ten tekst dodając swoje przemyślenia na ten temat .

Tym czasem , jednak kończąc powiem jeszcze tak : Kilka lat temu dane mnie było , aby nogi moje stanęły ,,W bramach twych o Jeruzalem” . Byłem w bardzo dobrej sytuacji , ponieważ moim przewodnikiem był człowiek z naszej rodziny mieszkający na stałe w Jerozolimie . Pragnąłem odwiedzić około piętnaście dla mnie ważnych miejsc a odwiedziłem ponad trzydzieści . Byłem aż nad to ubłogosławiony i wdzięczny memu Panu za spełnienie moich marzeń , które nosiłem w sobie od młodości . Przechadzając się po znanych mi z Biblii ulicach , drogach i ścieżkach , oglądając mury i dotykając wiecznych kamiennych płyt chodnikowych , modląc się przy ścianie płaczu , płakałem i ja , ponieważ byłem tego pewien , że nasz Pan nie jeden raz po tych płytach szedł , patrzył na te mury wchodząc na dziedziniec świątyni . Płakałem również , bo nie sposób inaczej , gdy widzisz nie zabliźnione rany historii . Będąc tam , na górze Oliwnej w miejscu z którego widać stare miasto Jeruzalem , kiedyś świątynię , dziś kopułę meczetu . Jezus wtedy też płakał gdy spojrzał na miasto mówiąc : …Chciałem zgromadzić was , jak kokosz kurczęta swoje , ale wy nie chcieliście (Mat.23,37) W Ziemi świętej płacze się , bo ta ziemia jest zroszona morzem ludzkich łez i ludzką krwią . Tam płakali prorocy , Boże niewiasty i Boży mężowie . Tam zginęli pierwsi męczennicy Chrystusowi , mali chłopcy od dwóch lat poniżej a żydowskie Rachele (matki), nie dały się pocieszyć po swoich synach , bo ich już nie było (Mat.2,18). Potem chrześcijanie młodzi mężczyźni , począwszy od Jana Chrzciciela , Szczepana , Jakuba i tysiące innych imion nam nieznanych , pierworodnych w niebie zapisanych . Oni tam powrócą znów , inaczej być nie może , z tym , że nawet na myśl im nie wstąpią rzeczy , których tam doświadczyli kiedyś (Iz 65,17) O przyszłości Jerozolimy w nowym systemie przeczytaj Izajasz 65, 17-25.

Wiem i jestem tego pewien , że moje nogi jeszcze raz staną w bramach Jeruzalemu , ale już nie takiego , jak ten , którego widziałem . Króla w piękności ujrzą twoje oczy , będą patrzeć na rozległy kraj Twoje oczy zobaczą Jeruzalem siedzibę bezpieczną , namiot którego się nie przenosi , którego kołków nigdy się nie wyciąga . Wspaniała chwała nam przypadnie , źródło strumieni o szerokich brzegach . Tam żadem mieszkaniec nie powie : Jestem chory (Iz.33,17i20i24)

Takie jest poselstwo od Pana dla wszystkich , którzy uwierzą i wytrwają do końca .

Proście o pokój dla Jeruzalem , niech żyją w spokoju ci , którzy cię miłują . Pokój niech panuje w murach twoich a spokój twoich pałacach . Ze względu na braci moich i przyjaciół , będę ci życzył pokoju .Ze względu na Pana Boga naszego , będę szukał dobra twojego (PS.122,6-9)

Czesław Budzyniak