Naucz mnie Boże czynić wolę Twoją

Zapraszam czytelników tego tekstu do miasteczka Sychar w Samarii , gdzie mieszkał Patriarcha Jakub . Tam w czasie podróży Jezusa była jeszcze studnia zwana studnią Jakuba .

Jezus przechodząc przez Samarię zatrzymał się przy wspomnianej studni , będąc zmęczony usiadł koło niej . Teraz ominę część historii gdzie Jezus rozmawia z Samarytanką . Jest ona niezwykle interesująca , ale moim zamiarem jest omówić rozmowę Jezusa z uczniami przy studni .

I oto uczniowie wrócili z zakupów przynieśli pokarm i zapraszają Jezusa : Jedz Mistrzu !

Parafrazując poniższy tekst Jezus odpowiada : Dziękuję , ja mam pokarm do jedzenia o którym wy nie wiecie . Czyż by Mu ktoś przyniósł coś do jedzenia , pomyśleli ? Jezus przedłuża swoją myśl i mówi : Moim pokarmem jest pełnić wolę tego , który mnie posłał i dokonać jego dzieła . [E.J.4,34]

Proszę zwróćmy naszą uwagę na ostatnie zdanie : „Dokończyć Jego dzieła”]. Czyli dzieło Ojca było już rozpoczęte , Jezus pragnie je dokończyć . W proroczym psalmie [40,8] napisane jest tak : Oto przychodzę w zwoju ksiąg napisano o mnie . Pragnę czynić wolę Twoją Boże mój . Autor listu do Hebrajczyków powtórzył ten tekst dodając : Ofiar krwawych nie chciałeś , aleś mi ciało przysposobił [10,5]

Kiedy z przysposobionym już ludzkim ciałem Bóg wprowadza Pierworodnego na świat , wydał polecenie mówiąc : Niech Mu oddają pokłon wszyscy Aniołowie Boży .[Hebr.1,6] Myślę , że choć w nie wielkim stopniu potrafimy sobie wyobrazić niebiańską chwałę przygotowaną dla swego Pierworodnego Syna Bożego który istniał w wieczności a teraz pojawił się na ziemi jako Emanuel. .

I teraz z kolei spróbujmy też zrozumieć , czy dla takiej niebiańskiej postaci otoczonej chwałą nieba łatwo było stać się człowiekiem ? Oto wzór posłuszeństwa i nigdy lepszego nie będzie w całej przestrzeni nieba i na przestrzeni wszystkich wieków na ziemi . Ponieważ gdy pada pytanie w Radzie Bożej : kogo poszlę i kto tam pójdzie ? Oto Ja poszlij mnie [Iz.6,8] . Pada odpowiedź z ust postaci wyjątkowej , bo zrodzonej z Boga . Bez której nic się nie stało , co się stało Tym bardziej , że ziemia od początku nie była przychylna dla Niego .

Jego matce dzięki , której otrzymał przysposobione ludzkie ciało , odmówiono miejsca gdzie w ludzkich warunkach mógłby zaistnieć jako syn Marii . Pojawił się wśród uniżonych i do końca z nimi pozostał . W czasie swej śmierci nawet zaliczony był do przestępców , choć przestępcą nigdy nie był a później nie miał własnego grobu , jak inni zwyczajni ludzie mieli .

A zatem rozumiemy , że celem Boga w osobie Jezusa było stworzyć warunki , by człowiek mógł powrócić do Ojca . One były rozpoczęte jeszcze w Edenie , tu Ojciec pragnie , by były dokończone . Przyszedłem by pełnić wolę Ojca mego , mówi Jezus .

Człowiek wierzący potrzebuje pokarmu , a ten pokarm pochodzi z wypełnienia woli Bożej . Wola Boża posiada w sobie odwieczną moc i człowiek wierzący o tym wie , dlatego jest zawsze spragniony pełnić wolę Bożą . Gdy zabraknie pragnienia nastąpi uwiąd moralny i zaniknie wzrost i dojrzewanie, stanie się drzewem jesiennym , które nie rodzi owoców dwakroć obumarłym i wykorzenionym . [Juda12] .

Jeśli zatem pragniesz by Bóg położył swą dłoń na tobie i poprowadził przez życie , poddaj się z ufnością , czasem i powątpiewaniem , ale poddaj się . On złożył obietnicę a nie mając nikogo większego , przysiągł przez siebie samego , że wypełni obietnicę i nie zostawi . [Hebr.6,13]

Oto przychodzę aby wypełnić wolę Bożą . Jezus jest tym , którego mamy naśladować , a naśladować Jezusa , to wypełnić wolę Bożą . Nie jest ważne kim jesteś w kościele Jezusa i jaką pracę wykonujesz . Czy głosisz kazania , czy jesteś członkiem zespołu , czy zbierasz pieniądze , czy dajesz pieniądze , ważne abyś miał świadomość , że czynności , które wykonujesz , wchodzą w zakres pełnienia woli Bożej i cokolwiek czynisz , czyń z radością i przekonaniem .

Czynić wolę Bożą nie jest łatwym zadaniem . Tytuł dzisiejszego tekstu jest modlitwą , naucz mnie , bo sam nie potrafię , nie rozumiem , nie będę zdolny jej pełnić . Rozumiem tylko , że należy ją czynić by być prowadzonym przez Ducha Świętego . Bo tylko ci są dziećmi Bożymi , których Duch Boży prowadzi , mówi Apostoł Paweł [Rz.8,14] Pragnę być Twoim dzieckiem i pełnić wolę Ojca mojego , który jest w niebie . Kto wykonuje wolę Ojca mojego jest moim bratem , moją siostrą i moją matką , mówi Jezus . Pomyślmy o tym przez chwilę , jaka to dziwna społeczność istnieje na ziemi . Nie ma hierarchii są tylko bracia i siostry i to jest najzaszczytniejszy tytuł jaki możesz posiadać w tej wspólnocie – „Brat i Siostra”. Nie potrzebujesz nawet przyjaźni aniołów , potrzebujesz tylko przyjaźni z bratem i siostrą , bo to jest lepsze od przyjaźni z aniołami . Jest przyjaźnią naszą ludzką i ziemską , do której przy nie wielkim wysiłku jesteśmy zdolni osiągnąć . Kiedy ta przyjaźń zaistnieje , wówczas można się spodziewać , że będzie to społeczność świętych nawiedzona Duchem Pana i zanurzona w Bożej chwale .

I teraz już końcowa myśl moich rozważań . Jezus w Getsemani i Jego modlitwa – Twoja wola niech się stanie . Rezygnuje z swojej woli na rzecz woli Ojca . Kiedy my modlimy się , bądź wola Twoja , jest to wołanie o więcej Boga w naszym życiu , w rodzinie i zborze . A Pan wychodząc naprzeciw takim modlitwom , może czasem sprawić ból , przez który trzeba będzie przejść . Bo rezygnacja z swojej woli zawsze będzie bolesną rezygnacją . Bo przecież być może trzeba będzie zrezygnować z własnych ambicji i stać się odźwiernym w Domu Bożym . Psalmista zachęca i mówi : Jeden dzień w przedsionkach Domu Bożego lepszy niż gdzie indziej tysiąc . A to oznacza , że może Pan oczekiwać pokory na którą nie zawsze nas stać .

A zatem , jeśli możesz się taką modlitwą modlić , modlitwą rezygnacji , to wiedz , że jesteś już blisko , by Jego wzrok spoczął na tobie . Wtedy obojętnie co robisz w kościele położy Pan swą dłoń na ciebie i wszystko się zmieni bo będziesz prowadzony Duchem Pana tam gdzie On chce poprowadzić ciebie .

Z głębokim przekonaniem i naszą wiarą proszę , powtórzmy razem z Dawidem jego modlitwę :

Wyciągam ręce do Ciebie , dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia …[Proszę] Naucz mnie Boże czynić wolę Twoją , bo Ty jesteś Bogiem moim , niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi . [ Ps.143,10]

Czesław Budzyniak