Nie od razu sąd

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie i wszystkich ludzi, aby się opamiętali . Dz.17,30 .

Na wstępie chcę przedstawić naszą rzeczywistość w której nam przyszło żyć , widzianą Bożymi oczyma . Jan apostoł powiedział krótko : Cały świat tkwi w złem (1J.5,19) Natomiast Pan Jezus dotyka szczegółów i mówi : Ludzie bardziej umiłowali ciemność , bo ich uczynki były złe . (J.3,19)

Już w tych dwóch tekstach ukazana jest rzeczywistość w jakiej żyje świat w sensie ludzkości . Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj , jeśli nie gorzej . Dlaczego mówię : jeśli nie gorzej ? A to dla tego , że sprawcą wszelkiego zła jest przeciwnik Boga i wróg całej ludzkości . Widząc , że zbliża się jego koniec , ma wielki gniew . To też zło będzie się uwidaczniać na każdej płaszczyźnie życia naszego .

Jednak uczniowie Jezusa mają zapewnione bezpieczeństwo w Chrystusie , gdyż On modlił się o swoich , aby byli zachowani od złego . (E.J.17,15) A to oznacza , że zło będzie się panoszyć na ziemi wśród ludzi i będzie to widoczne , i jest widoczne . Dawid już wtedy modlił się i mówi : Ręka Twoja uratuje mnie od ludzi tego świata , których udziałem jest tylko to życie .(Ps.17,14)

Kościół Jezusa mimo złości wroga istnieje na ziemi , bo istnieć musi , gdyż jest światłością dla ludzi , ukazujący Drogę Prawdę i Życie . W Biblii zło nazwane jest też ciemnością a Jezus mówi : Kto chodzi w ciemności , nie wie dokąd idzie . (J12,35) Stąd tak wielka przestrzeń życia ludzkiego objęta jest niesprawiedliwością społeczną , bezprawiem i uciemiężeniem narodów .

Nasuwa się zatem pytanie : dlaczego Bóg milczy i nie dokonuje sądu nad bezbożnymi . Dobrze by było poznać odpowiedź na to nurtujące człowieka pytanie . Asaf też chciał znać odpowiedź na to pytanie i powiedział : niezwykle trudne się to wydało . Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych , tam dopiero zrozumiał ich kres . (Ps.73,16) Nie roszczę sobie prawa do tej odpowiedzi w wyczerpujący sposób , bo nie wiem czy dotarłem już do tajemnic Bożych , jak dotarł Asaf , ale w jakimś wymiarze , dzięki Bożemu Słowu , ta prawda została dla mnie też objawiona , więc mogę się podzielić z czytelnikami tego tekstu .

Otóż mamy w Biblii kilka przykładów dlaczego Bóg milczy i dlaczego czeka .

U Pana Boga wszystko ma swój czas i każda sprawa w Jego oczach musi dojrzeć . Bóg kiedyś powiedział do Abrahama : do Ziemi Obiecanej dopiero czwarte pokolenie Hebrajczyków wejdzie . Dlaczego nie obecne , tylko czwarte ? Ponieważ na przestrzeni czterech pokoleń ma się dopełnić wina Amorytów . Proszę zwrócić uwagę , Hebrajczycy są w niewoli , uciemiężeni niewolniczą pracą a Bóg czeka aż dopełnią miary swoich grzechów Amoryci , których Bóg zamierzał usunąć z oblicza tej ziemi . To zaiste dziwne , ale tego wymaga Boża sprawiedliwość względem swojego stworzenia , chociaż ono jest złe i plugawi ziemię na której mieszka . Stąd jest to Boże czekanie i nie od razu sąd .

Kaznodzieja . Sal 8,12 , czytamy : Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn , nie wykonuje się szybko , przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego . Czyż zatem nie słusznie Asaf mówi : Czyniłeś to a ja milczałem , dlatego myślałeś , że jestem tobie podobny . (Ps.50,21)

Boża sprawiedliwość nie zawsze jest nam zrozumiała w omawianym przypadku też jej całkiem nie rozumiemy . Jedynie należy uwzględnić wypowiedź Apostoła Piotra : Pan okazuje cierpliwość względem was , bo nie chce aby ktoś zginął , lecz chce , aby wszyscy przyszli do opamiętania .(3,9) Jeśli zatem opamiętania nie będzie , będzie sąd jak był nad Amorytami , Sodomą i Gomorą , będzie też w swoim czasie gdy dopełni się miara grzechów na ziemi . Prorok Izajasz wypowiedział wyrocznię : Klątwa pożre ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy . (Iz.24,6)

Głoszona ewangelia przez Kościół Jezusa jest głosem do opamiętania . Jak też ważne jest dla chrześcijan być świadectwem dla ludzi , którzy nas otaczają a którym Bóg daje możliwość nawrócenia się od złych uczynków do Boga żywego .

To o czym wspomniałem wcześniej dotyczy sądu Bożego w sensie ogólnym , jak i sądu indywidualnie nad każdym czynem złym , który został dokonany a nie od razu osądzony .

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę , mówi Biblia (K.Sal. 3,1)

Czesław Budzyniak