Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Aby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom , przed Tobą drżeć będą narody , gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych (Iz.64,1-2) .

Po upadku Adama i Ewy, obraz Boga na ziemi zatracił się . Szatan uświadomił tym dwojgu , że nie jest już tak , jak było na początku . Zobaczyli też , że utracili swoją szatę niewinności i zaczęli się wstydzić siebie nawzajem. To oznacza , że otworzyły się im oczy i zrozumieli , czym jest dobro a czym jest zło . Teraz świadomi tego , że popełnili zło , ukryli się więc przed Bogiem wśród drzew . Później już było tylko gorzej . ….

Na przestrzeni wieków z upływem czasu , Władca Wszechczasów ,,Jestem” został przez ludzi usunięty i powoli zapomniany . Sumienie swoje , które było ich oskarżycielem tłumili , albo udawali , że go nie mają a przecież tylko ono mogło im jeszcze przypominać , że jest ktoś większy niż oni sami . Stwórca Wszechrzeczy stał się daleki i prawie nieznany . To też łatwo zastąpiono codzienność życiem bez Boga, czyli życiem pogańskim . Człowiek na początku dobrowolnie i świadomie zgrzeszył , dał tym samym prawo diabłu do swojego życia . Potem było podobnie , szatan chętnie skorzystał z tego prawa licząc na to , że człowiek będzie jego domem na zawsze .

Dlatego istota ludzka stała się tajemnicą dla samego siebie , stała się miła i jednocześnie okrutna . Zdolna do głębokiej przyjaźni , jak też i nienawiści . Wie ona, że jest wolna , jednocześnie łatwo poddaje się zniewoleniu .

Pan Bóg tę planetę mógł zniszczyć zupełnie , albo podjąć plan naprawczy tego co już zostało zepsute . Zepsute stosunkowo w krótkim czasie zostało bardzo wiele , lecz podjął się Pan Bóg jednak, by naprawić to, co człowiek przy pomocy szatana zepsuł .

Oto jeden tylko szczegół zła na ziemi przed potopem .

Biblia nieco uchyla światła z zamierzchłych czasów za dni Lamecha w czwartym pokoleniu od Kaina .Lamech mówi : Jeśli Kain miał być pomszczony siedem razy , to Lamech pomści siedemdziesiąt siedem razy (Moj.4,24) To bardzo wymowne świadectwo życia bez Boga i narastającego wynaturzenia ludzkości , oraz sytuacji jaka panowała wtedy na ziemi . Dopiero siódmy od Adama Henoch chodził z Bogiem , oraz prorokował o nadchodzącym sądzie Bożym (Juda14)

Nam w prawdzie nie wiele dano poznać z życia ludzi w epoce przed potopowej i o praktykach religijnych w tamtym okresie . Biblia bardzo ogólnie mówi bez szczegółów : Spojrzał Bóg na ziemię a oto była skażona , gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi . (1Moj.6,12) . Jakiej natury było to skażenie i zepsucie , też nie wiemy . Nie wątpliwie było wystarczające , by zapadła suwerenna decyzja Boga , który nie mógł dłużej patrzeć na takie wynaturzenie . Rzekł Pan : Zgładzę człowieka , którego stworzyłem z powierzchni ziemi (6,7) Tylko Noe znalazł łaskę w oczach Pana , był mężem sprawiedliwym , nieskazitelnym wśród swojego pokolenia . Noe chodził z Bogiem (6,9) Tak jak wyrzekł Pan Słowo sądu nad ziemią i człowiekiem , tak też konsekwentnie przystąpił do realizacji w formie potopu . Tu oczywiście omijam wszystkie szczegóły potopu .

Czasem się zastanawiamy dlaczego tyle cierpienia jest na ziem , szukamy odpowiedzi u ludzi mądrych , oglądamy programy naukowe na ten temat , zaglądamy też do Biblii i szukamy , wciąż szukamy . W zasadzie to Biblia jest najbliższa tej odpowiedzi , w Niej bowiem jest źródło wiedzy tego co było , co jest i co będzie w przyszłości . Biblia też wykracza po za naszą rzeczywistość i mówi o tym co i jak będzie po za naszym czasem w wieczności .

Jest kilka zapisów w Biblii , które mówią o tym , że Pan Bóg ważniejsze wydarzenia , które zaistniały na ziemi sam Osobiście oglądał . Jakby niedowierzał aniołom swoim i ich oskarżeniom (Jb.4,18) , które dochodziły do tronu Pana Boga . Zstąpię i zobaczę , czy postępowali we wszystkim tak , jak głosi krzyk . Muszę to zobaczyć (1Moj.18,21) Podobnie było przed potopem . Spojrzał Bóg na ziemię a oto była skażona .

Spróbujmy sobie teraz wyobrazić ziemię już po potopie i budowanie życia codziennego . Pan Bóg błogosławił Noego i jego synów , mówiąc :…i niech was dużo będzie (1Moj.9,7) A zatem zależało Panu aby cała ludzkość rozwijała się we właściwym kierunku . Łuk (tęcza) na niebie po potopie była znakiem przymierza ze wszystkimi ludźmi . Miała ona przypominać Boga Stworzyciela wszystkiego i wszystkich ludzi . Stało się jednak inaczej . Ludzkość gdy się rozmnożyła z synów Noego , poszła w złym kierunku i ośmielili się żyć bez Boga Stwórcy swego , nie chcieli znać historii ocalenia swojego praojca Noego . Kiedy doszli do kraju Synear , rozpoczęli budowę miasta i wierzy Babel . To był początek ich dzieła dzięki , któremu chcieli osiągnąć niebo . Ten jakże cielesny zamysł oddalił ich zupełnie od Boga , to też podobnie jak wcześniej mówi Bóg : To początek ich dzieła , teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe cokolwiek zamierzą uczynić . Zstąpmy tam …(1Moj.11,6) Rozproszył ich Bóg po całej ziemi (w.9)

Nie było jednak dobrze , albo powiem , że było coraz gorzej . Syn Noego Cham , był wynaturzonym człowiekiem . Widok pianego i nagiego ojca był dla niego śmieszny , dla jego braci Sema i Jafeta , raczej smutny . Cham był praojcem pięciu plemion kananejskich, których Pan Bóg zamierzał wytępić z powierzchni ziemi za straszne praktyki bałwochwalcze , jakich się dopuszczali .To było okrutne zdziczenie , aby martwemu bogu Molochowi oddawać na ofiarę swoje dzieci , oraz wiele czynów niemoralnych jakie tam były praktykowane (3Moj.18.3-30) Pan Bóg już nie mógł dłużej na to patrzeć i usunął ich a ziemię tę obsadził Hebrajczykami , których wyprowadził z Egiptu . Prowadził ich przez czterdzieści lat po pustyni , chciał dokładnie poznać co jest w ich sercu (5Moj.8,2-3) Okazało się , że naród ten jest twardego karku i serca nieobrzezanego .

Biblia jest księgą , która opisuje prawo jakie miało obowiązywać dwie strony Pana Boga i człowieka . Najbardziej widoczne jest ustawodawstwo z góry Synaj i dziesięć Bożych przykazań zwanych też ,,Dekalogiem” Przeważnie wszystkie one zaczynają się od zdania : Nie będziesz czynił … To Boże prawo napisane ręką Pana Boga , następnie za pośrednictwem Mojżesza przekazane dla narodu izraelskiego , jako wytyczne na dalszą drogę ich życia i dla ich potomnych na zawsze . Przy tym zostały wypowiedziane bardzo znamienne słowa w formie obietnicy : A teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza , będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów , bo moja jest cała ziemia . A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym . Wtedy cały lud odpowiedział mówiąc : Uczynimy wszystko co Pan rozkazał .(2Moj.19,5-8) Oznacza to , że Pan Bóg zamierzał przez ten osobliwy naród wyrażać siebie wszystkim narodom ,,Jahwe jest naszym Bogiem – Jahwe jedyny” . ,,Jedyny” oznacza też monoteizm dla całej ludzkiej rodziny .(5Moj.6,4) Następnie znana jest nam niemal cała historia tego narodu , Biblia ważniejsze jej szczegóły zawiera na swych kartach opisane przez proroków Starego Testamentu .

Uwiąd ziemi w naszym pokoleniu .

I tak oto nasza planeta dotrwała do naszych czasów. A dziś , co dziś można powiedzieć o naszym pokoleniu? Patrząc na proroctwa Izajasza , porównując je z naszą rzeczywistością , widzimy jak to Słowo wzięło moc do spełnienia . Więdnie i obumiera ziemia , marnieje i obumiera świat , marnieją dostojnicy ludu ziemi . Podana jest też bardzo dokładna przyczyna tego stanu rzeczy . Oznajmia Pan ustami Izajasza : Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami , gdyż przestąpili prawa , wykroczyli przeciwko przykazaniom , zerwali odwieczne przymierze . (Iz . 24,4-5)

Można powiedzieć ponad wszelką wątpliwość , że wieża Babel dziś jest wyższa jak kiedyś w kraju Synear . Dlaczego Bóg nie pomieszał jeszcze języków współczesnych budowniczych wierzy Babel ? Dokładnie tego nie wiemy , ale możemy przypuszczać , że z tej samej przyczyny co kiedyś , że któryś z krajów znaczących jeszcze nie dopełnił swojej nieprawości . Pan Bóg czekał,aż Amoryci jej dopełnią (1Moj.15,16) a Hebrajczycy w Egipcie cierpieli w niewoli . Dziś Kościół Jezusa też cierpi . Niektórzy chrześcijanie są nadal w Egipcie , myślę tutaj o reżymie zwłaszcza krajów islamu , czy dyktatury ustroju komunistycznego , który prześladuje i zabija niewinnych chrześcijan za wyznawaną swoją miłość do Boga i Jezusa Chrystusa . Tak było na przestrzeni wszystkich wieków z tą tylko różnicą , że kiedyś mniej widoczne i mniej słyszalne a dziś oglądane niemal w każdym domu przez wszystkie nośniki informacji.

Czy zatem jest ktoś na ziemi , co mógłby opisać cierpienie tych , którzy dziś doświadczają niesprawiedliwości społecznej , którzy podobnie jak kiedyś , tułają się po górach, jaskiniach uciekając z ojczystego kraju do obcego . Dzieje się to w XXI wieku na powierzchni ponad pięćdziesięciu krajów na świecie . W samej tylko Korei Północnej około 70 000 chrześcijan jest prześladowanych a większość z nich znajduje się w obozach koncentracyjnych , uważani jako wrogowie ludu i władzy (Wiad. podane przez Open Doors)

Kiedy o tym czytam , oglądam , myślę i piszę , czasem chce się razem z Janem na wyspie Patmos zawołać : Przyjdź Panie Jezu ! Albo krzyczeć razem z prorokiem Izajaszem : Rozedrzyj niebiosa i zstąp na ziemię , nie czekaj na dopełnienie nieprawości Amorytów – zstąp ! Oblubienica czaka z utęsknieniem , pragnie usłyszeć Twój głos zaproszenia : Wstań moja przyjaciółko , moja piękna ! Chodź ! (P.P 2,13)

Kiedy w dniach ostatnich miara wszystkich narodów się dopełni a nieprawość skazi ziemię do pewnego wymiaru , którego Bóg nakreślił , wtedy dokona rzeczy nadspodziewanych . Pan Jezus powiedział : Gdy ujrzycie to wszystko , wiedzcie, że blisko jest , tuż u drzwi (Mat.24,33) a to oznacza , że objawi się na oczach swoich wrogów i zadrżą narody . Biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego , przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą (Mat.24,30)

Pójdźmy jeszcze nieco dalej za Duchem który mówił ustami Izajasza , ponieważ tam ujrzymy koniec wszystkich rzeczy o których dziś słyszymy i widzimy . Dlatego klątwa pożera ziemię a jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy (w.6) Wrzawę zuchwalców stłumiłeś jak upał cieniem obłoku , przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów . (25,5)

Taki będzie koniec wszystkich tych , którzy nie chcieli uznać wyższości Boga swojego Stworzyciela . I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu i będą zamknięci w więzieniu i po wielu dniach będą ukarani (24,22) Jeżeli mowa jest o sądzie bezbożnych , to przecież nie wątpliwie żyli też na ziemi i pobożni ludzie . Dla niech to pozostawił Boży Duch pociechę i nadzieję .

I będą mówić w owym dniu : Oto nasz Bóg , któremu zaufaliśmy , że nas wybawi , to Pan , któremu zaufaliśmy . Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia (25,9) Apostoł Paweł kiedy pisał to samo o wiernych , którzy już odpoczywali od swojej pracy o głosie archanioła i Bożej trąbie , która obudzi tych , którzy zasnęli w Chrystusie . Mówił wtedy o pierwszym zmartwychwstaniu i pochwyceniu na obłoki w powietrze na spotkanie Pana . Polecił też , abyśmy się wzajemnie pocieszali tymi słowami (1Tes.4,13-18) Pisząc o tym teraz mam na myśli drogich czytelników, by ich pocieszyć Bożymi obietnicami i sobie je przypomnieć .

Tylko wtedy , gdy nogi Jezusa dotkną góry Oliwnej ustanie płacz , ucichną armaty a miecze przekują na sierpy . Tylko wtedy ustanie złość i wilk z barankiem leżeć będą . Spełni się też ich tajemnicza tęsknota za objawieniem się synów Bożych i chwalebna ich wolność a ziemia będzie pełna poznania Pana , jak morze wodami wypełnione jest (Iz .11,9) Niestety , do dziś całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd razem z nami , którzy posiadamy zaczątek Ducha , wzdychamy w sobie oczekując synostwa i odkupienie ciała naszego (Rz.8,21-23)

Pan Bóg dokona rzeczy nadspodziewanych , niebiosa zostaną rozdarte , pojawi się Światłość Świata .

W tych wielkich sprawach , potrzebne będzie małe światełko , światełko twojego życia , ponieważ tu będzie działać odwieczna zasada : Światło może się połączyć tylko ze światłem .

Ludu pański czuwaj bądź gotowy , niechaj światło płonie twe . Wnet dla ciebie dzień zawita nowy , więc przygotuj lampy swe . (Śpiewnik Pielgrzyma pieśń nr,522)

Czesław Budzyniak