Pytanie, na które trzeba odpowiedzieć

Pytanie na które dziś spróbuję odpowiedzieć , jest związane z odwieczną niepewnością , nie tyle o istnienie Boga , co pytaniem :

• Dlaczego Bóg , dopuszcza cierpienie , zwłaszcza na niewinnych ludzi .

• Gdzie był Bóg w czasie Holokaustu , jak mordowano ludzi a potem , jak wyschnięte liście zwożono do krematorium i wypuszczano na wolność przez komin .

• I podobne : Gdzie jest Bóg w czasie trzęsienia ziemi , tsunami , sztormów i huraganów wobec , których człowiek jest bez radny .

Te pytania są szczególnie palące , gdyż mamy do czynienia z milionami ofiar obozów koncentracyjnych , wojen , które nigdy nie ustały , oraz zjawisk w przyrodzie o natężeniu dotąd nie spotykanych . Na gruncie tych pytań nie którzy dochodzą , nie tylko do konfliktu z Bogiem , ale też i do utraty wiary w Boga .

Pytanie gdzie Jesteś , gdzie Byłeś , jest pytaniem ze wszech miar usprawiedliwionym . Nie będzie się gniewał Pan Bóg , gdyż dobrze zna przyczyny tych zjawisk i wie jak trudno człowiekowi przyznać się do błędów popełnionych w swojej przestrzeni . Rozumie też , dlaczego one padają z ust nie tylko ludzi , którzy pogubili się w wierze , ale i ludzi pragnący wiarę zachować . Człowiek , który nie zadaje pytań , nie doświadcza rzeczywistości , jest poza nią , jest obcy i nie ma udziału w ludzkiej rodzinie . Boży ludzie zawsze stawiali pytania , kiedy było źle i nadchodziły trudne chwile . Mam tutaj na myśli np. Jeremiasza , który stawia pytanie : Czemu moja boleść trwa bez końca a rana moja jest nie uleczalna (15,18) Czy Dawida , który pyta Pana : Jak długo na to patrzeć będziesz . Wyzwól dusze moją od tych , którzy ryczą (PS.35,17) Jakże wiele jest podobnych pytań , nie tylko u tych , których znamy z kart Biblii , ale i wśród nas ich nie brakuje , gdyż podobni do tamtych jesteśmy .

Pytając więc o sens cierpienia , czy jest ono sprawiedliwe , czy też nie , trzeba się zapytać najpierw o istotę grzechu i o jego początek . Pamiętajmy , że to stworzeni przez Boga ludzie powiedzieli Stwórcy ,,Nie” a zatem cała ludzka rodzina zerwała więzy przyjaźni z Bogiem . Gdy człowiek odmówił Bogu posłuszeństwa , sam się skazał na cierpienie i śmierć . Grzech jest konsekwencją zła na ziemi a skażenie przyczyną wewnętrznego bólu i rozpaczy , którą człowiek sprowadził na siebie i swoje potomstwo . Był przecież tylko trochę mniejszy od Boga (Ps.8,6) i świadomy tego co robił wtedy , świadomy też tego , co robi i dziś .

Nasze rozważania będziemy opierać o Biblię , jest to jedyne źródło mówiące o Bogu , jako o Stwórcy Wszechrzeczy . W związku z tym , że dotyczy to , czy Bóg postępuje sprawiedliwie , to w tym Słowie Bóg mówi też o tym , o czy chcemy rozważać dziś . Idąc przez życie z Biblią , dane zostało dla mnie również w pewnym wymiarze poznanie i tym chętnie podzielę się dziś z czytelnikami tego tekstu .

Będzie to mój sposób wyrażania moich przekonań , które na przestrzeni lat zostały głęboko we mnie osadzone . Nie chcę też być źle zrozumiany przez czytelników , ponieważ może to tak wyglądać , jak bym myślał o sobie , iż moje rozumowanie jest bezbłędne . Tak nie myślę o sobie . Wciąż jeszcze uczę się , ale też , nie potrafię przyjąć tego co nie ma swych korzeni w Biblii .

Przystępując do rozważania o pytaniach postawionych na wstępie , trzeba powiedzieć , że samo pytanie ,,Dlaczego” , które czasem pada z ust rozmówcy , akurat w tym temacie , nie jest dobrym pytaniem . Należy postawić pytanie przede wszystkim dla siebie samego : ,,Jak’’ zamierzasz żyć, by nie poddać degradacji swojej godności i swojego człowieczeństwa a następnie odpowiedzieć swemu rozmówcy na pytanie dotyczące Boga. Smutnym jest to , że nie którzy moi rozmówcy , niemal o wszystko oskarżają Boga , nie widząc swoich win , ani win człowieka w ogóle .

Popatrzmy zatem do Biblii , co Biblia mówi na temat zła i gdzie jest miejsce zła . Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze , któż je pozna ? (Jer.17,9) Jezus w swym nauczaniu dodaje : Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzież, zabójstwa, cudzołóstwa , chciwość , złość , podstęp , lubieżność , zawiść , bluźnierstwo , pycha i głupota(Mk.7,21-22))

To serce człowieka jest siedliskiem wszelkiego zła na ziemi . To nie Pan Bóg stworzył złe serce człowieka . Złe serce stało się później , bo stało się niewiernym sercem . Pan Bóg stworzył człowieka i był on bardzo dobry . W Edenie grzechem została skażona natura człowieka i ona czyni jego serce przewrotnym i złym a wolna wola pozwala mu decydować o wyborze drogi którą pójdzie . Pozwala spożywać owoce swoich złych wyborów i źle rozumianej wolności , która w takiej formie prowadzi do zniewolenia .

Problemy świata nie są natury ekonomicznej , czy politycznej jak to politycy nam wmawiają . Nieszczęście na ziemi spowodowane jest przez rzeczy , które głęboko osadzone są w sercu każdego człowieka . Zanim powstał Holokaust i inne miejsca cierpienia ludzkiego , ziarno zbrodni zostało zasiane w sercu człowieka .Tu przychodzi nam na myśl Kain , którego serce było podatnym gruntem i wydało zły owoc .

Wszytko zaczyna się od złych myśli w sercu . Kiedy Ziarno zbrodni zacznie kiełkować , jest powód by wierzyć , że wyda owoc i zaczyna się to wypowiadać . Z serca pochodzą złe myśli , mówi Jezus . Kiedy się zaczyna o tym mówić , zaczyna się tym żyć .

Jedyną drogą do zmiany nieszczęścia na ziemi i odpowiedzią na postawione na wstępie pytania , jest zmiana serca . Nie chodzi przecież o wymianę serca, tylko zmianę postaw ludzkich poglądów, ludzkiej zachłanności i nienawiści , maniakalnych wizji o sobie , które jak już wspomniałem , swoje siedlisko mają w sercu człowieka .

Serce może i zmienia Duch Święty . Tylko On posiada tę zdolność przy współpracy z naszym duchem . Dzięki wolnej woli , to człowiek będzie decydował o tym , czy Duch Święty rozpocznie działanie , czy też nie . Zmiana ludzkiego serca jest procesem , trzeba powiedzieć , że nie zawsze łatwym procesem . Apostoł Jakub mówi : Skądże spory i skąd walki ? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych , które toczą bój w członkach waszych ?(Jk.4,1) Aby otrzymać serce nowe , trzeba podjąć walkę z mocą zła . O co trzeba podjąć walkę ? O życie trzeba podjąć walkę . Jeśli nie podejmiesz walki o życie , zginiesz bez walki i zostaniesz zapomniany tu na zawsze , nie pozostawiając swoich śladów dla innych .

Wszystkie bowiem konflikty między ludzkie i między narodowe mają swoje źródło w sercu człowieka . Dlatego Bóg zwraca się do synów Adama : Synu mój daj mi serce swoje (PS.51,12) Człowiek korzystając ze swej wolności , może oddać serce swoje Bogu a On je zabezpieczy przed złym wpływem władcy świata ciemności . Jeśli Duch Boży obejmuje serce człowieka , człowiek staje się tym , kim Bóg zamierzył aby był . Kiedy się zmienia serce człowieka świat się zmienia , staje się inny , nie taki jak był , staje się lepszy a niebo się raduje nawet z jednego zmienionego serca .

Różnego rodzaju tragedie na ziemi są ze złej woli człowieka . I niech człowiek nie obwinia Boga za to co robi drugi człowiek . Ktoś powie , że człowiek nie ma mocy nad prawami natury , nad huraganami , powodziami , czy tsunami . Niestety w tym przypadku również człowiek powinien wziąć na siebie odpowiedzialność . Dziś uczeni podnoszą alarm o zanieczyszczone środowisko , zwłaszcza dwutlenkiem węgla . Konsekwencją tego zanieczyszczenia jest ocieplenie klimatu . Powoduje to , że ziemia nie funkcjonuje według zamierzonego prawa i obumiera . Stąd te straszne zjawiska w przyrodzie wywołane brakiem umiaru człowieka . Prorok Izajasz mówi : Więdnie i obumiera ziemia , marnieje i obumiera świat . Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami… Dlatego klątwa pożre ziemię a jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy (Iz.24,4-6)

Były prezydent Rosji M. Gorbaczow kiedyś powiedział : ,,Nigdy wcześniej człowiek nie płacił tak wysokiej ceny naturze , jaką płaci dziś . Równocześnie widzi swoją słabość w obliczu sił , które sam wywołał’’ . Czyż nie jest to prawdą ? To nie Pan Bóg jest autorem tych wydarzeń w przyrodzie , której równowagę nie myśląc o przyszłości , mocno naruszył człowiek . Trzęsienia ziemi na pewno nie w każdym przypadku , ale przyczyną jest rabunkowa gospodarka w przemyśle wydobywczym takim jak : górnictwo , ropa naftowa, gaz ziemny i inne minerały , po nich powstają próżnie , które się potem zapadają powodując trzęsienie ziemi . Tworzenie sztucznych zbiorników wodnych a pod ich ciężarem stwarza naruszenie równowagi mas skalnych . Przyczyną również są zmiany poziomu wód podziemnych i gruntowych a te dokonane są prze złe gospodarowaniem wodą przez człowieka .(Wikipedia)

To przyroda sama z siebie zdolna jest upomnieć się o swoje prawa nadane jej przez Stwórcę . Dlaczego więc ktoś oskarża Boga za rzeczy , które człowiek dokonał ? A dokonał degradację w środowisku naturalnym ogromną . To człowiek się przyczynił do tak tragicznego stanu , który zgotował dla siebie i swojego potomstwa .

Uczeni twierdzą , że huragany , trzęsienia ziemi , są i będą o jeszcze większym natężeniu a tym samym będzie więcej ludzkich tragedii i cierpienia. Człowiek buduje współczesną wierzę Babel , a jej szczyt sięgnął już nieba i sięga jeszcze wyżej . Kiedyś zstąpił Bóg na nizinę Synear i zobaczył , że jest źle i może być jeszcze gorzej . Zatrzymał więc proces budowy . Czy zatrzyma dziś ?

Ludzkość to jedna wielka rodzina , na Wschód od Edenu , rozsiana po obliczu naszej planety , aż po krańce ziemi . Biblia mówi : Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie , aby mieszkały na całym obszarze ziemi . (Dz.17,26) Dlatego nie można żyć w oderwaniu od tej rodziny . Jeśli czynimy dobrze , czynimy to dla innych i dla siebie . Jeśli źle , też dla innych i dla siebie . (myślę tu nie tyle o jednostkach , co o tych , którzy decydują o losach ludzi na wszystkich kontynentach)

Wspomniałem proroka Izajasza : Ludzie przestąpili Prawo i zerwali odwieczne przymierze . Boże Prawo zostało dane dla dobra człowieka , jeśli zatem człowiek je odrzucił , musi ponosić konsekwencje cała ludzka rodzina , ponieważ jest ona jednym wielkim żywym organizmem.

Spójrzmy na Holokaust i zadajmy sobie pytanie raz jeszcze . Pomijam sprawy polityczne rasowe , czy kulturowe . Nie chcę dotykać szczegółów , tylko pytam ogólnie : Dlaczego mocarstwa na świecie milczały , dlaczego kościół powszechny w czasie tej tragedii milczał a niektórzy hierarchowie poszli na kompromis ? Tym samym dla tych co byli za kolczastym drutem i dla tych co później się tam znaleźli , otworzyli ostatnią ich drogę do wolności przez piece i komin krematorium . Stąd mamy największy cmentarz świata , bez grobów i pomników , bo ziemia ich nie przyjęła , jak przez wieki przyjmowała . Z tymi było inaczej , zostali pochowani w chmurach i tam są ich bezimienne groby a na ziemi została tylko smutna i ponura historia .

Dziś tamta historia chce się powtórzyć i myślę , że jej początki zostały już zasiane w świecie Zachodu . Chrześcijaństwo zastępowane jest islamem . Świat arabski za swoją ropę naftową kupił sobie przychylność polityków , biznesmenów a także kościół Zachodu . Uczynił to z dobrym skutkiem dla islamu . Teraz islam zmierza do całkowitej delegalizacji chrześcijaństwa , które w swej globalnej formie nie sprostało oczekiwaniu narodów świata . Kiedy islam zdecydowanie przeważy szalę na swoją stronę , stanie się to , co stało się za czasów nazizmu . Będzie drugi bez imienny cmentarz bez grobów i bez wątpienia większy od tego , który nazwany został Holokaustem .

W książce „Walcząc z demonami nazizmu” autor Werner Oder umieścił taki fragment , który kiedyś wypowiedział nazista do Żyda – „Ty nie jesteś człowiekiem, ty nawet nie jesteś zwierzęciem, ty jesteś Żydem a to oznacza , że jesteś nikim „ O czym Żyd niewątpliwie jeszcze tego samego dnia się przekonał .

Teraz spójrzmy z jaką pogardą odnosi się ideologia dżihadystów do wszystkich innych ludzi . W imię ich ideologii , pozwala ona im dokonywać najokrutniejszych zbrodni na tak zwanych ,,niewiernych” . Ich hasłem jest : „Ci niewierni , to nie ludzie , to robactwo , które trzeba tępić”. Istnieje obawa , że ci niewierni też się prędko mogą o tym przekonać . To wszystko nie mieści się w kategoriach człowieczeństwa , nie jest dla nas zrozumiałe i nigdy nie będzie , ponieważ w umyśle człowieka Pan Bóg tego nie umieścił . Umieścił później już w skażonym umyśle i złym sercu , które odstąpiło od Boga , on starodawny wąż , którego nazywa się diabłem i szatanem .

Jak widać hasła współczesne , niczym się nie różnią od tych historycznych . Wszystkie one pochodzą od jednego autora o którym wspomniałem przed chwilą , gdyż on był mężobójcą od początku i prawdy w nim nie ma , mówi od siebie , jest kłamcą i ojcem kłamstwa , mówi Jezus . (E.J.8,44)

Pamiętajmy , że religia bez Ducha Świętego jest najbardziej śmiercionośnym narzędziem w ręku człowieka . Francuski uczony Blaise Pascal powiedział kiedyś : ,,Ludzie nigdy nie czynią zła z tak wielką radością , jak wtedy , gdy robią to z przekonań religijnych’’ . (Wikipedia)

Tu nie muszę nikogo przekonywać patrząc na historię XX wieku i współczesną , oraz ideologię nazistowską i ideologię dżihadystów której historia może się powtórzyć . Oby się nie powtórzyła . I znów warto zawołać : Przyjdź Panie Jezu i uczyń koniec cierpieniom , które człowiek człowiekowi zgotował .

Czesław Budzyniak