Słowa solą przyprawione

Kol.4,6

Ten tytułowy wiersz nakazuj nam zapytać siebie samego , na ile poważnie traktujemy Boże Słowo . A jeszcze poważniej każą nam zatrzymać się Słowa Jezusa : Z każdego nieużytecznego słowa , które ludzie wyrzekną , zdadzą sprawę w dzień sądu (Mat.12,36) Jeżeli zatem taki zapis został umieszczony w Biblii , oznacza to , że „księgi” ujawnią każde nieużyteczne słowo . Dlatego też więcej uwagi należy poświęcić , wypowiadając słowa w naszej codzienności .

Mamy w Biblii bardzo wiele poważnych ostrzeżeń dotyczących naszej mowy . Mam pewne obawy , że czytelnik będzie zniechęcony do dalszej lektury , ponieważ wiele miejsc w Biblii znane są w tym temacie . Zachęcam jednak , gdyż wiadomo również o tym , że stare dobrze znane miejsca , czasem pojawiają się w nowej szacie i ukazują odcienie światła dotąd nam nieznanego . Nie śmiem twierdzić , że i tym razem tak będzie , ale spróbować warto .

Nasze rozważania rozpoczniemy od wypowiedzi Apostoła 1Jana 2,6 . Kto mówi , że w Nim mieszka , powinien sam tak postępować , jak On postępował .

I tutaj jak myślę komentarz jest zbyteczny . Ten wiersz należy do tych , które skierowane są bezpośrednio do odbiorców wierzących . Nie do tych , którzy się uczą zasad wiary , tylko , którzy już się jej nauczyli . Powinien postępować , jak On postępował .

Kiedy rozważamy Słowo Boże w naszych domach , to zawsze porównujmy je z naszym życiem . Ten temat bardzo ciekawie został ujęty w Księdza Kaznodziei Salomona 5,1-2 . Nie bądź prędki w mówieniu przed Bogiem . Bóg jest na niebie a ty na ziemi , dlatego niech twoich słów będzie nie wiele . I jeszcze jedno zdanie tego samego autora : Tam gdzie jest wiele słów i marności wiele. Lecz ty się Boga bój .(w.6) Ta rada naprawdę jest dobrą radą , gdyż przypomina nam o bojaźni Bożej o której winniśmy pamiętać zawsze a czasem nie pamiętamy . Oznacza to , że tam gdzie wiele nieużytecznych słów , jest też przejaw braku bojaźni Bożej .

Będzie jak myślę stosowny w tym miejscu Talmud Żydowski (księga mądrości) , która mówi : Słowa należy ważyć a nie mnożyć . To jedno zdanie , też warto sobie zapamiętać .

Przy tym temacie nie sposób ominąć nauczanie Apostoła Jakuba , który również zwraca się jako do tych , którzy już Zakon Jezusa znają : A bądźcie wykonawcami Słowa a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie…Jeśli ktoś sądzi , że jest pobożny a nie powściąga języka swego , oszukuje serce swoje , tego pobożność jest bezużyteczną (Jak.1,22i26)

Proszę zapamiętajmy sobie już teraz to , że nasze wzniosłe słowa o naszej wierze , naszym Bogu , Bóg oceni , przez pryzmat naszej postawy wobec Bożego Słowa . Na ile Ono jest ważne dla nas , na ile podchodzimy do Niego poważnie . Przywykliśmy do słuchania Słowa i nie zawsze robi Ono na nas wrażenie , jakie robić powinno .

Apostoł Jakub , którego już raz wspomniałem , mówi dalej tak : Język jest małym członkiem …jest swoistym światem nieprawości . Kala on całe ciało i rozpala bieg życia , sam będąc rozpalonym przez piekło…Nikt z ludzi nie może ujarzmić tego krnąbrnego zła (języka) , pełnego śmiercionośnego jadu . Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo ? Tak bracia moi , być nie powinno . (Jk.3,6-10) Nie powinno a jak jest ?

Zaiste dziwnym i smutnym jest to , że mamy świadomość , jak język potrafi uczynić wiele zła , ale jeszcze smutniejszym jest to , że nie potrafimy go ujarzmić i poddać mądrości Bożej . Językiem swoim człowiek może zniweczyć całe swoje pobożne życie i uczynić go nijakim a nawet pustym , jednocześnie pozbawić siebie Bożego błogosławieństwa .

Na zakończenie powołam się na Psalm Dawida i powtórzę za nim pytanie : Panie ! Kto przebywać będzie w namiocie Twoim ? Kto zamieszka na Twej górze świętej ? Oto odwieczne pytanie , na które jest przejrzysta odpowiedź . Ten kto żyje nienagannie i pełni to , co prawe i mówi prawdę w sercu swoim . Nie obmawia językiem swoim , nie czyni zła bliźniemu swemu , Jeśli złoży przysięgę na własną szkodę , nie zmieni jej .(Ps.15)

Jest tu jedno bardzo ważne zdanie , godne podkreślenia : „Mówi prawdę w sercu swoim” Prawda noszona w sercu , jest niesłychanie ważnym elementem naszego życia chrześcijańskiego . Oznacza to , że nasze życie zbudowane jest na Prawdzie Bożego Słowa i na prawdzie , którą kochamy , ponieważ prze tą prawdą zostaliśmy uwolnieni od grzechu i Bożego sądu . Dawid w swojej pokutnej modlitwie użył takiego zdania : Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy . (PS.51,8).

Niech jeszcze dokładniej i głębiej zostanie objawiona przez Ducha Świętego „ta prawda” dla każdego , kto nosi zamiar poważnie traktować Boże Słowo .

W sercu moim przechowuję Słowo Twoje , abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie (PS.119,11)

Czesław Budzyniak