Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym

O , gdybym wiedział jak Go znaleźć mogę , jak dojść do Jego trybunału . Oto gdy idę na przód – nie ma Go a gdy się cofam – nie zauważam Go .Gdy szukam po prawej stronie , nie dostrzegam , gdy się ukrywa po lewej , też Go nie widzę .

Definicja wiary od wieków jest nie zmienna , bo zmienna być nie może . Wiara jest pewnością tego , czego się spodziewamy , przeświadczeniem o tym czego nie widzimy . Pan Bóg oczekuje by człowiek Jemu wierzył , bo widzenie czegoś nie jest wiarą . To też Bóg jest Bogiem ukrytym , wierząc w takiego Boga , stajesz się człowiekiem wierzącym a twoja wiara poczytana jest tobie za sprawiedliwość .

Biblia opisuje dzieje świata co było , co jest a także to co będzie . A zatem człowiek wpleciony jest w ten ziemski czas i dzięki swojej wierze ma też wgląd do świata nie widzialnego . Słowo Boga to , zawsze teraźniejszość , jest poza czasem a historie biblijne zawsze żywe , bo rozgrywają się w każdym człowieku od początku do końca . Bóg jest wieczny , znaczy to , że istnieje poza czasem . Chociaż Bóg istnieje poza czasem i w wymiarach niedostępnych dla człowieka , to jednak On sam podjął inicjatywę by siebie objawić człowiekowi . Umożliwił poznanie siebie przez swojego Syna Jezusa i w Nim objawił swój charakter . Kto poznał Jezusa , poznał Boga , kto uwierzył w Jezusa , uwierzył w Boga . Jezus posiadał wszystkie cechy swojego Ojca . Bez Jezusa nie da się zrozumieć ani Boga , ani człowieka , nie znajdzie się odpowiedzi czym jest życie , czym jest śmierć .

Ostatnim zadaniem rozumu ludzkiego jest uznać nieskończoność , która wykracza poza nasz rozum a tym samym nas przerasta . W tym też zdaniu jest zawarty kierunek wszystkich naszych poszukiwań i naszych rozważań na temat istnienia naszego Boga w którego wierzymy , chociaż Go nie widzimy . Nie przerasta jedynie ta oto księga dostępna dziś każdemu nazwana Biblią a w niej słowa Bożego Syna , który powiedział tak : Nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten komu Syn chce objawić . A to jest żywot , aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa , którego posłałeś . Samo życie jest poznawaniem Boga i robimy to każdego dnia z różnym skutkiem , ale robimy .

A zatem największym triumfem wiary jest , jak czytamy w „W strumieniach na pustyni” . zobaczyć duchowym wzrokiem Tego , który jest prawdziwym Bogiem i nic więcej . Później ta wiara będzie się domagać konkretnej postawy i działania . Natomiast ten rozpaczliwy okrzyk : O , gdybym wiedział jak Go znaleźć mogę , jest wyrazem rozdarcia wewnętrznego a też i powątpiewania człowieka , który rozpoczął , albo zamierza rozpocząć poszukiwanie i odczuwa potrzebę tego poszukiwania . Taki stan też zaistniał w życiu Joba . Z przyjaciółmi sobie jakoś radził , nie mógł poradzić sobie sam ze sobą . Chciał poznać drogę do Trybunału Najwyższego , gotów był stanąć przed Sędzią i poznać przyczynę swojego bólu i swojego cierpienia .

Na przestrzeni wszystkich wieków Judeo – chrześcijaństwa , Bóg i człowiek nawzajem się poszukują bywa i tak , że się odnajdują . Od samego początku Bóg pierwszy udał się w drogę poszukiwania , wołał , szukał i znalazł . Człowiek również w swojej podświadomości ma umieszczony moduł , jak twierdzi Dawid Wilson profesor biologii i antropologii . Oznacza to , że w genach ludzkich zapisana jest skłonność do przekonań religijnych , która ujawnia się już we wczesnym dzieciństwie . Inaczej mówiąc , jest to dar od Boga dla człowieka aby ten pomógł przetrwać swoją przestrzeń życiową i szukać Boga , gdyż nie jest daleko od każdego z nas .

W liście do Rzymian 2,14 .napisane jest : poganie , którzy zakonu nie mają , z natury czynią to co zakon nakazuje . Dowodzą tego oni , że treść zakonu zapisana w ich sercach … Tak więc religijność nie jest wynalazkiem umysłu ludzkiego jak niektórzy próbują wmawiać innym , lecz według wewnętrznej konieczności rodzi się potrzeba poszukiwania Boga . Podobnie jak roślina , jej nikt nie musi mówić aby rosła , ma zakodowane w sobie konieczność , aby rosła i rośnie przy sprzyjających warunkach . Podobnie i człowiek posiada tę konieczność . Wszystko później zależy od tego jaki wpływ dopuści do siebie człowiek dojrzewając , sprzyjający , czy też nie sprzyjający . Ducha Chrystusowego , czy ducha tego świata .

Na początku IXX wieku nastąpiła programowa ateizacja w krajach byłego Związku Radzieckiego , Chinach i innych mniejszych państwach . Autorami tego programu byli Marks i Engels później już kontynuował Lenin po rewolucji październikowej w 1917roku . Niektórzy dobrowolnie przyjęli , innych zmuszano pod jej wpływ . Wielu Bożych mężów i niewiast , najzacniejszych synów tych narodów , skazano na długie lata do łagrów . Tam zaistniała ich Golgota , tam tysiące zakończyło życie z dala od rodzin i przyjaciół , zasilając szeregi męczenników Chrystusowych . Miliony ludzi okaleczono , zwłaszcza tamto młode pokolenie , które zagubiło obraz Boga w krótkiej pielgrzymce na przeklętej ziemi .Pozbawiając ich uczuć wyższych , pozostały te przyziemne , które łatwo się degenerują . Bóg stawał się dla narodów z czasem co , raz bardziej daleki prawie nie znany . To też z pozoru mogło się wydawać , że cel został osiągnięty .Tak było wtedy gdy zaczęto uruchamiać wszelkie dostępne środki masowego, przekazu , by podważyć autorytet Biblii , Jej wiarygodność historyczną i duchową . Dziś wiemy , że te wysiłki były strategią diabelską a dalsze ich realizowanie udaremnił Bóg , czego nasze pokolenie jest naocznym świadkiem . Biblia nadal jest najchętniej czytaną księga spośród wszystkich ksiąg jakie powstały a w krajach [na szczęście] nie istniejącego już Związku Radzieckiego , szczególnie jest pożądaną i czytaną .

Z kolei dziś nadal głosi się z estrad świata stare kłamstwa . Odstępstwo narasta przybierając nowe formy zwiedzenia . Dziś nie ateizm , ani komunizm jest zagrożeniem dla ludzkości . Dziś w XXI wieku największym zagrożeniem jest kolorowa i hałaśliwa tania rozrywka , która pochłonęła obszary mózgu ludzkiego . I uczyniła więcej szkody dla młodego naszego pokolenia , niż wspomniana prze zemnie ateizacja kiedyś . A to dlatego że swym zasięgiem objęła cały świat , dzięki współczesnej technice komputerowej . Wrażliwość ludzka została stępiona , wartości takie jak piękno , szacunek dla drugiego człowieka , miłość , czy rodzina , zostały wypaczone , wręcz zaniechane . Małżeństwo zastąpiono związkiem a dzieci z tego związku jeśli będą , zajmie się ich wychowaniem państwo . Nie wspominam tutaj o tak zwanych związkach partnerskich jedno płciowych , o wynaturzeniu , którym się szczycą ci co padli ofiarą sideł diabelskich .To o czym mówię jest oczywiście wielkim uproszczeniem , rzeczywistość jest o wiele bardziej ponura i jak że obrzydliwa . Biblia mówi : nie rozumne serce ich pogrążyło się w ciemności , mieniąc się być mądrymi , stali się głupimi . [Rzym.1,22]

Pamiętajmy , szatan usiłuje wykraść czas , albo zabrać gwałtem i gdy to się uda , uczyni Stwórcę dalekim , obcym i obojętnym a przecież bez Boga nie da się zrozumieć siebie , świata ani drugiego człowieka . Boży człowiek Ijob już wtedy widział ludzi nie wiary , którzy wygłaszali swoje tezy mówiąc : Kimże jest Wszechmocny , żebyśmy mu mieli służyć i cóż nam z tego że będziemy się do niego modlić .[Ib21,15] S kolei starożytny mędrzec Spinoza, jak by odwrotnie do tego powiedział : Jest rzeczą nie omal bluźnierczą dowodzić komuś , że istnieje Bóg . Jeśli istnieje co kol wiek , to przede wszystkim istnieje Bóg . Czy twoje istnienie choć by w połowie było możliwe , gdy by to „Coś” wcześniej nie istniało pyta mędrzec ? Wcześniej wspomniany Ijob zachęca jednak tych , którzy utracili wiarę , albo nigdy jej nie mieli i radzi : naprawdę pytaj bydła a nauczy cię i ptactwa niebieskiego a powie ci …kto spośród nich wszystkich nie wie , że dokonała tego ręka Pana i w Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi .[12,7]

A zatem patrząc na przyrodę , kto nie dostrzega śladów Boga ? By temu zaprzeczyć , trzeba włożyć wiele wysiłku i złej woli , oraz negatywnych myśli inspirowanych przez szatana . Jak bardzo trzeba być zaślepionym by uznać wszystko co we wszechświecie , lub choć by na naszej planecie za – „przypadek”. To tylko człowiek mający przyćmiony umysł może się posługiwać takim zwrotem jak – przypadek .

Człowiek osiągnął tak wiele w dziedzinie medycyny myśli technicznej i nauki , ale ciągle nie wiele wie o swoim Stwórcy . Bezradny jednak jest wobec sił natury , która coraz częściej ukazuje swoje groźne oblicze , tam gdzie chce je pokazać . Kataklizmy , wichury , trzęsienia ziemi i tsunami , to są zjawiska , którymi może posługiwać się tylko Bóg . Jeśli w tej formie wygłasza ostrzegawcze kazanie do ludzkości to , co może zrobić człowiek , no powiedz co może zrobić ? Człowiekowi najlepiej było by się upokorzyć . Ale jak słyszeliśmy arogancja człowieka nie zna granic . Kiedyś Bóg wołał za człowiekiem , Adamie gdzie jesteś ? Dziś człowiek woła za Bogiem – gdzie jesteś ? A no trzeba odpowiedzieć na to pytanie . Bóg jest tam gdzie być powinien , a kim jest ? Jest Wszechmocnym i pewnego dnia da dowód swojej Wszechmocy .

To przecież my jesteśmy świadkami gdzie Bóg przypomniał o sobie że może działać z zaskoczenia i pozwolił w prawdzie małemu meteorytowi zbliżyć się do atmosfery ziemskiej . I co stało się w mieście Czelabińsk na terenie Rosji w dniu 22 lutego 2013 roku.? Przy zetknięciu się z atmosferą ziemską roztrzaskał się na drobne kawałki i siłą podmuch zniszczył ok. 3000 obiektów i ok.1200 osób rannych . Ta wiadomość obiegła świat a my w domach naszych mogliśmy to zarejestrowane wydarzenie oglądać na małych ekranach . Nie przewidywalne w ciągu kilku nastu sekund Bóg ogłosił swoje ostrzeżenie dla ludzkości i pokazał , że może też spełnić swoje słowo wypowiedziane przez Ap .Piotra .

Bez teleskopów , bez planetariów , ani dyplomu astronoma , tylko galilejski rybak będąc pod wpływem Bożego Ducha powiedział . A dzień pański nadejdzie jak złodziej w nocy . Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą a żywioły rozpalone stopnieją . Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną .[2Pt.3 Dziś uczeni tę przepowiednię Ducha Świętego przez Ap .Piotra , potwierdzają w pełni i dokładnym jej brzmieniu i przewidują jej spełnienie się w swoim czasie . Kiedy Stwórca Wszech czasów wkroczył w czas i ludzką przestrzeń , to zrobił to dla tego pokolenia też . Stworzył możliwość poszukiwania , jak mówi Ap. Paweł na Areopagu w Atenach , Żeby szukali Boga ,czy Go może nie wyczują i nie znajdą , bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas . W nim bowiem żyjemy i poruszamy się …i jesteśmy z Jego rodu [Dz.17,27-28] Jeżeli zatem mówię o poszukiwaniu , którego uczestnikiem jest każde pokolenie , trzeba też jasno powiedzieć , że szukając Boga znajdziesz prawdziwą miłość a idąc śladem miłości znajdziesz Boga . Wtedy gdy to nastąpi nic nie będzie jak było wcześniej , staniesz się nowym człowiekiem , może dziwnym w oczach znajomych , ale naprawdę nowym i prawdziwym .

Zbliżając się ku końcowi moich rozważań , padnie jeszcze jedno pytanie . Autorem tego pytania jest sam Pan Jezus Chrystus, dlatego proszę aby czytelnik odpowiedział uczciwie . To pytanie brzmiało w każdym pokoleniu , dziś też brzmi z takim samym natężeniem jak kiedyś .

Za kogo mnie uważają ludzie , pyta Jezus . [ Nie co parafrazując] A no opinie wśród ludzi są różne , odpowiadają uczniowie . Jedni mówią , że Jesteś Eliaszem , inni , że Janem Chrzcicielem , a jeszcze inni , że jednym ze starych proroków . No dobrze to są ich opinie . A wy za kogo mnie uważacie , zwracając się do swoich uczni pyta Jezus ? Teraz Jezus oczekuje odpowiedzi od swoich najbliższych . To pytanie skierowane do wszystkich pokoleń , do nas dziś też . Oczekuje teraz , nie jutro kiedy załatwisz kilka swoich ważnych spraw , ale teraz . Jeśli dobrze słyszysz to pytanie dziś , to proszę odpowiedz uczciwie i szczerze . Ty który rozpoczynasz drogę za Jezusem . Ty , który już przeszedłeś część swojej pustyni nie oglądałeś się wstecz .I Ty też który jesteś blisko progu swego przeznaczenia , też odpowiedz za kogo uważasz Jezusa ? Nie dziw się temu pytaniu po pięćdziesięciu a może więcej latach twojej drogi za Chrystusem , nie dziw się . Bo kiedy spojrzysz wstecz , to bez trudu przypomnisz sobie chwile że Jezus nie zawsze był tym , kim chciał by być dla ciebie. I dobrze że tamto minęło , ale jeszcze jesteś w drodze .Więc niech odpowiedź twoja będzie uczciwa przed twoim Panem i twoim Bogiem . Będzie tobie lepiej gdy zamkniesz swoje oczy z uczciwą odpowiedzią . Bo tylko wtedy otworzysz je patrząc już w twarz Jezusa .

A wy za kogo mnie uważacie ???

Czesław Budzyniak