Które wydarzenie w historii ludzkości rozdzieliło czas?

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie Czasu, zesłał Bóg Syna swego” (List Św. Pawła do Galicjan 4:4).

Uczcijmy Sprawcę wydarzenia.
Wydarzenie, jakim było narodzenie Jezusa Chrystusa, miało tak olbrzymie znaczenie, że świat „zrestartował” swój kalendarz.

Kim więc jest ten Chrystus i dlaczego jest On tak szczególny?

Pismo Święte świadczy, że On jest Bożym Synem. Jego narodzenie miało taką moc, że od tego momentu liczymy „nasz” czas. Nowe millenium to kamień milowy, uroczystość, która ma ogromny wpływ na nasze życie. Jezus Chrystus może Ci wskazać drogę i dać pokój na każdy dzień. Dzięki Niemu możesz doświadczyć przebaczenia, otrzymać życie wieczne i zrozumieć sens życia tutaj, na ziemi. Poprzez swoją miłość Bóg odmienił życie milionom ludzi – jeśli chciałbyś przeczytać ich świadectwa, kliknij tutaj. Również i ty możesz poznać żyjącego Zbawcę i zmienić swoje życie – On czeka na ciebie właśnie dziś!

Uczcij Jezusa poprzez przyjęcie Go do swojego życia!
Chcesz wiedzieć jak, czytaj dalej!!!

1. Bóg cię kocha i ma plan dla Twojego życia!!!
Boża miłość:
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia Św. Jana 3:16).

2. Boży plan:
Jezus przyszedł na ziemię, abyśmy mogli żyć całą pełnią (zobacz Ewangelię Św. Jana 10:10).

Jeśli Bóg ukochał cały świat, to dlaczego większość ludzi nie doświadcza tej pełni, sensu życia, które On oferuje? Co stoi na drodze do osiągnięcia Bożego celu?!!!

3. Nasz grzech:
„[…] gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List Św. Pawła do Rzymian 3:23).

4. Nasze oddzielenie od Boga:
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (List Św. Pawła do Rzymian 6:23).

Grzech kosztuje! Ostateczną zapłatą za niego jest śmierć i wieczna rozłąka z Bogiem. Jednak Bóg nas kocha i udostępnił nam drogę do przebaczenia grzechów, obfitego życia na ziemi i życia wiecznego w niebie.

Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia!!!

Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo… A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Św. Jana 1:1,14).

Jezus zmarł na krzyżu za nas:
„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu” (1 List Św. Piotra 3:18).

Jezus pokonał grzech dla ciebie:
[…] który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (List Św. Pawła do Rzymian 4:25).

Teraz musimy odpowiedzieć Jezusowi aktem wiary!!!
Nie wystarczy tylko wiedzieć o Jezusie. Musimy się odwrócić od naszego pełnego grzechów życia i zwrócić się w stronę Jezusa. Musimy Go otrzymać, aby zostać zbawionymi: „tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Ewangelia Św. Jana 1:12).

Jak otrzymać Jezusa?
Prośbę o otrzymanie Jezusa rozpocznij modlitwą, ponieważ każdy, „kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (List Św. Pawła do Rzymian 10:13).

Możesz modlić się tymi słowami:
Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie i za to, że przyszedłeś na świat, aby wskazać mi drogę. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś, aby dać mi życie wieczne. Właśnie w tej chwili chcę się odwrócić od mojego grzesznego życia i wierzyć w Ciebie. Proszę, przyjdź do mojego życia i bądź moim Zbawcą i Panem. Pokaż mi, jak żyć i pomóż mi podążać za Tobą. Modlę się w Twoim imieniu. Amen.

Cztery podstawowe kroki, by wzrastać w wierze:

• Czytaj codziennie Biblię. Rozpocznij od Ewangelii według Jana. Naucz się o Jezusie tyle, ile tylko możesz.

• Módl się codziennie. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Możesz się pomodlić w każdej chwili, nawet gdy zgrzeszyłeś lub upadłeś.

• Uczęszczaj do dobrego kościoła, gdzie uwielbia się Chrystusa i naucza się Biblii, a każdy jest mile widziany.

• Mów innym o twojej przynależności do Chrystusa.

Autor nieznany

Po więcej informacji napisz:
luke@zaJezusem.com