Walka z wrogiem naszego zbawienia

Szatan walcząc przeciwko Bogu i Kościołowi Jezusa Chrystusa (Efezjan 6: 11-18), stara się wszystkich poddać w niewolę grzechu. Jego celem jest odciągnąć nas od Jezusa, Bożej miłości i wizji wieczności, kusząc nas, nęcąc, aż w końcu uzależniając od systemu tego świata (materializmu, kariery, wygodnego życia, uciech itd.). Jako chrześcijanie bierzemy udział w walce z niewidzialnym (choć realnym) światem duchowych ciemności i zła. Mimo przerażającej rzeczywistości powinniśmy jednak pamiętać o Bożych obietnicach i naszej duchowej skale, Jezusie Chrystusie. Szatan nie jest wszechmocny – możemy mu stawić czoła. Zamieszkująca w nas moc Ducha Świętego oraz wstawiennictwo Jezusa zapewniają wystarczająco duchowej siły, by stawić opór szatanowi i jego królestwu. Oznacza to, że Bóg daje swoim dzieciom wystarczająco łaski, aby mogły panować nad pokusami, odpierając grzech oraz system wartości tego świata (1 Jana 2:15-17).

1 Koryntian 10:13
„[…] dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść”.

Jesteś w stanie znieść wszelką pokusę (i oprzeć się jej), jeśli szczerze tego pragniesz, polegając na Bożej wierności i mocy. Dlatego:
• Nie dopuszczaj szatana, usprawiedliwiając uleganie pokusom (czy nawet grzechowi) jakimiś wymówkami.
• Nie tłumacz się, mówiąc, że jesteś istotą niedoskonałą.
• Nie usprawiedliwiaj się, tłumacząc, że wszyscy narodzeni na nowo chrześcijanie grzeszą.
• Nie traktuj Pisma Świętego jako „lektury”, lecz jako aktywne źródło Bożej mocy.

Słowo Boże może być dla ciebie pomocne, kiedy rozpoznasz wezwanie Ducha Świętego i będziesz mu posłuszny. Bez tego nie jesteś w stanie niczego osiągnąć. Szatan kusząc Jezusa na pustyni, próbował odwieść Go od drogi pełnego posłuszeństwa Ojcu. To samo chce uczynić z tobą. Przeczytaj poniższe fragmenty Ewangelii według Mateusza i zwróć uwagę na to, w jaki sposób Jezus wykorzystywał Słowo Boże.

Mateusza 4:3-4
„[…] i przystąpił do Niego kusiciel, i rzekł Mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. (4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

Mateusza 4:5-7
„[…] wtedy wziął Go diabeł do miasta świętego i postawił Go na szczycie świątyni. (6) I rzekł Mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o Tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. (7) Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego”.

Mateusza 4:8-11
„[…] znowu wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. (9) I rzekł Mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. (10) Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. (11) Wtedy opuścił Go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli Mu”.

Dlatego pogłębiaj znajomość Słowa Bożego, rozpoznając i odpierając wszelkie podstępy szatana. Pamiętaj, że on chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć (1 Piotra 5: 7-9). Skryj się więc w Bożej ochronnej mądrości i nie zaniedbuj czytania Jego Słowa.

Hebrajczyków 4:12
„[…] bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę”.

Luke
luke@zaJezusem.com