Bałwochwalstwo w świetle nauki Pisma Świętego

Bałwochwalstwo kojarzy się nam z oddawaniem czci posągom i obrazom, modleniem się do innych bogów i czczeniem ich, a także z wszelkiego rodzaju okultyzmem czy spirytyzmem. Istnieje również przekonanie, że praktyki bałwochwalcze mają miejsce w innych kulturach, religiach, Kościołach lub denominacjach. Czytając Pismo Święte, dowiadujemy się jednak, że bałwochwalstwo jest pojęciem szerszym. Oto przykłady:

1. Chciwość jest podciągnięta pod bałwochwalstwo – List Pawła do Efezjan 5:5, List Pawła do Kolosan 3:5.

2. Obżarstwo, pijaństwo, wszeteczeństwo to bałwochwalstwo – 1. List Pawła do Koryntian 10:6-17.

3. Stawianie świeckich wartości życia [(Galacjan 5:19-21) wartości tego świata (1 Jana 2:15-17)] ponad duchowe (Galacjan 5:22-23), Boże wartości (Galacjan 6:7-8 / Rzymian 8:1-13) jest bałwochwalstwem – Ewangelia według Marka 12:30, Ewangelia według Łukasza 14:33, Ewangelia według Mateusza 10:37-39 (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

4. Odstępstwo od przykazań Bożych jest bałwochwalstwem – 4. Księga Mojżeszowa 15:38-40, 5. Księga Mojżeszowa 6:13-25.

A więc obejmuje to również:

5. Oddawanie czci i chwały innej osobie zamiast Bogu – Księga Izajasza 42:1-9.

6. Oddawanie pokłonu komuś innemu zamiast Bogu i służba dla kogoś innego zamiast Boga – Ewangelia według Mateusza 4:8-10, Księga Objawienia Jana 19:9-10 i 22:8-9, Księga Dziejów Apostolskich 10:25-26.

7. Sporządzanie podobizn człowieka, rzeczy materialnych i robienie z nich idoli (symboli religijnych itp.) – 5. Księga Mojżeszowa 4:15-24.

8. Klękanie przed posągami – Księga Izajasza 44:9-20.

9. Pokładanie wiary i ufności w nadprzyrodzone przejawy mocy sprzeciwiające się Słowu Bożemu, a także uleganie im – Ewangelia według Mateusza 7:21-23, List Pawła do Kolosan 2:4-10.16-20 (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

10. Modlenie się z prośbą o pomoc lub wstawiennictwo (pośrednictwo) do innych osób niż Jezus – 1. List Pawła do Tymoteusza 2:5-7, Ewangelia według Jana 14:5-7.13-18, List do Hebrajczyków 9:14-17.24, Księga Dziejów Apostolskich 4:10-12, 1. List Jana 2:1-3.

Bóg przedstawia się nam w Piśmie Świętym jako „Bóg zazdrosny” (2 Mojżeszowa 20:4-5 / 5 Mojżeszowa 4:23-25), zastrzegając sobie pierwszeństwo, cześć i chwałę (Mateusza 10:37). Dopuszczasz się więc bałwochwalstwa, kiedy rzeczy lub myśli z tego świata (cielesne lub duchowe – odmienne od spraw Ducha Świętego) wpływają na twoje wartości, pragnienia lub zaufanie, odsuwając Boga na dalszy plan (Mateusza 16:22-26 / Jana 12:24-26). W Ewangelii według Mateusza 22:36 pewien faryzeusz zapytał Jezusa: „[…] Nauczycielu, które przykazanie jest największe?”, na co On odpowiedział (wersety 37-38): „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie […]”.

Praktykując to, unikasz bałwochwalstwa.
Osoby nieznające Boga [duchowo martwe (Jana 3:1-7) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] stwarzają sobie własny wizerunek Boga lub tak zwaną „własną wiarę” (np. popularną dziś ewangelię sukcesu – więcej na ten temat tutaj), dopasowując ją do osobistych pragnień, przeżyć, potrzeb lub tradycji religijnych (Przypowieści Salomona 4:23 / Jeremiasza 17:9 / Hebrajczyków 3:10). Dlatego w Liście do Efezjan 4:22-24 Apostoł Paweł pisze: „[…] zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”.

W efekcie zastosowania powyższych reguł (Efezjan 4:22-24) w twoim życiu zapanuje wola Boża, a ty będziesz mógł oddawać należną Bogu chwałę i cześć (2 Koryntian 5:14-15). W Liście do Rzymian 12:1-2 Apostoł Paweł pisze: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Bóg jest wieczny, nigdy się nie zmienia (Malachiasza 3: 6), traktuje bałwochwalstwo zawsze w ten sam sposób, Jego Słowo i łaska są wciąż aktualne, a ty możesz to przyjąć lub odrzucić (Jana 12:47-48) – jeśli chcesz to przyjąć, kliknij tutaj. Bądź przy tym świadomy tego przesłania: „[…] albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą” (1 Koryntian 6:9-10).

Dlatego mam pytanie:
czy skonfrontowałeś swój duchowy stan ze Słowem Bożym? Możesz to zrobić, klikając tutaj. Jeśli na pierwszym miejscu (ponad Bogiem i Jego wolą) stawiasz pieniądze, karierę, pracę lub nawet rodzinę, dopuszczasz się bałwochwalstwa (Mateusza 10:32-42).

Czy to znaczy, że masz nie pracować i nie troszczyć się o rodzinę?
Z pewnością NIE, ponieważ służba dla Boga nie wyklucza służby dla ludzi, lecz ją wypełnia (zgodnie z przesłaniem Nowego Przymierza).

Rzymian 13:7-10
„[…] oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. (8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość”.

Bóg nie kwestionuje potrzeby pracy, posiadania rodziny czy pieniędzy:

• Praca jest Bożym wymogiem (Efezjan 4:22-28).

• Miłość do rodziny jest Bożym wymogiem (Marka 7:8-13 / 1 Tymoteusza 5:8).

• Pieniądze same w sobie nie są złem, złem jest miłość do pieniędzy (1 Tymoteusza 6:10).

Nasuwa się więc pytanie: jak daleko posuwasz się w szafowaniu dobrami, które powierzył ci Bóg: pracą, rodziną, pieniędzmi czy innymi dobrami materialnymi? CZY NIE PRZYSŁANIAJĄ CI ONE CZASAMI BOŻEGO PRZESŁANIA, POWOŁANIA LUB SŁUŻBY?

Jeśli tak, dopuszczasz się bałwochwalstwa.

Mateusza 10:37-39
„[…] kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. (38) I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. (39) Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je”.

BÓG POWINIEN BYĆ W TWOIM ŻYCIU NA PIERWSZYM MIEJSCU – DOPIERO PÓŹNIEJ WSZYSTKO INNE. Dlatego w Ewangelii według Łukasza 14:33-35 Pan Jezus powiedział: „[…] tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. (34) Dobrą rzeczą jest sól; jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? (35) Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

JEŚLI BÓG NIE JEST W TWOIM ŻYCIU NA PIERWSZYM MIEJSCU, JESTEŚ ZWIETRZAŁĄ SOLĄ, A TAKĄ SÓL WYRZUCĄ PRECZ (Łukasza 14:34-35 / Mateusza 5:13). CZY ROZUMIESZ TO?

Jeśli rozumiesz to, ale obawiasz się tak wielkiego wyzwania, nie zamartwiaj się, ponieważ nie musisz borykać się z tym sam. Boża miłość nie pozostawi cię w samotnej walce. Bóg zna twoje najskrytsze myśli, słabości i wie, co utrudnia ci pełne oddanie. Tych, którzy usłyszą Jego głos i otworzą „drzwi serca”, Bóg pragnie wspomóc i poprowadzić do źródeł swej mocy (1 Koryntian 1:18 i 2:4-5) – czym są te źródła, dowiesz się, klikając tutaj.

CZY CHCIAŁBYŚ COŚ Z TYM ZROBIĆ?
Po więcej informacji kliknij tutaj.

Objawienie Jana 22:12-16
„[…] oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna”.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com